Thu, 02 Apr 2020
Contact No: +91 9000305252

रांगडा पुरूष हवा जोडीला

रांगडा पुरूष हवा जोडीला
Jun 22, 2019

माझे पती तहसीलदार कचेरीत कारकून म्हणून काम करीत होते. महिन्यापूर्वीच मी माझ्या पतीसोबत तालुक्याच्या ठिकाणी रहायला आले होते. माझ्या पतीने एका मोठ्या वाड्यात भाड्याने खोली घेतली होती. खोली काही लहान नव्हती. आतमध्ये आणखी चार छोट्या छोट्या खोल्या होत्या. आम्हा तिघांच्या मानाने खोली तशी मोठीच होती. मी माझा नवरा आणि आठ वर्षांचा एक मुलगा असे तिघेच आम्ही तिथे रहात होतो.

पाटलांचा तो भलामोठा वाडा खुपच जुना होता. पण पाटलांच्या मुलाने तो दुरूस्त करून घेतल्यामुळे तसा नवाच वाटत होता. त्यांच्या वाड्यात आम्ही एकटेच भाडेकरू होतो. बाकीच्या वाड्यात त्यांचं कुटुंब रहात होतं. पाटील कुटुंबातील सर्व माणसं स्वभावाने खुप चांगली होती. पाटील आणि त्यांची बायको आता वयोवृद्ध झाली होती. त्यांचा मुलगा अर्जुन आणि त्याची बायको अंजलीही स्वभावाने मनमिळावू होती. त्यांनाही चार वर्षांची एक मुलगी होती.

तालुक्यापासून आमचं गाव पन्नास किलोमीटर दूर होतं. पूर्वी माझा नवरा रोज येवून-जावून नोकरी करायचा. पण त्यांना खूप त्रास व्हायचा. कधी-कधी वेळेवर गाडी मिळायची नाही. कित्येकदा त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणीच वस्ती करावी लागायची. म्हणून त्यांनी ही भाड्याची खोली घेतली होती. इथं रहायला आल्यापासून त्यांचा त्रास कमी झाला होता. ते सकाळी नऊ वाजता ऑफिसला जायचे ते संध्याकाळी  सहा वाजता घरी यायचे. दुपारच्या जेवणाचा डबा ते घेवून जायचे.

पाटलांचा मुलगा अर्जुन स्वभावाने खूपच चांगला होता. त्याचं शहरात मोठं गॅरेज होतं. पाच-सहा माणसं त्याच्या गॅरेजमध्ये काम करीत होती. अर्जुन मालक असल्याने दुपारपर्यंत गॅरेजमध्ये थांबायचा. बाकीचा व्यवहार त्याचा भाचा सांभाळत होता. दुपारी घरी आल्यानंतर तो जेवून आराम करायचा. कधी-कधी माझा नवरा घरी असला की त्याच्याशी गप्पा मारीत राहायचा. माझ्याशी मात्र तो फारसा बोलत नव्हता. अर्जुन दिसायला आकर्षक होता. त्याची तब्येतही सुदृढ होती. स्वभाव तर गोड होताच. त्यामुळे त्याच्याशी बोलावं असं मला नेहमी वाटायचं. तिथे रहायला आल्यापासून एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली होती. माझं लक्ष नसलं, मी काही काम करीत असले की अर्जुन माझ्याकडे पहात रहायचा. त्याची नजर माझ्या उन्नत उरोजांवर खिळून रहायची. मी पाठमोरी असले की माझे डेरेदार नितंब तो निरखित रहायचा. खाली वाकले की ब्लाऊजमधून दिसणारे उरोज पहात रहायचा. कित्येकदा मी त्याची ही चोरी पकडली होती. पण तो त्यावेळी ओशाळून जायचा. चटकन् आत निघून जायचा.

तो माझ्याकडे पहात असला की मीही मुद्दामच माझे नाजुक अवयव त्याला दिसतील अशा तर्हेने शरीराची हालचाल करीत रहायचे. कारण नकळतपणे तो मला आवडायला लागला होता. माझ्याकडे तो चोरट्या नजरेने पहायचा यात त्याचा काहीच दोष नव्हता. कारण मी तशी दिसायला आहेच देखणी. माझा गोल चेहरा कुठल्याही पुरूषाला आकर्षित करील इतका सुंदर आहे. माझा देह यौवनाने मुसमुसलेला आहे. भरदार छाती आणि उठावदार नितंब पुरूषाला चेकाळून सोडतील इतके मादक आहेत.

माझा नवरा तर मला नेहमी म्हणतो, 'संध्या तू देखणी तर आहेसच, पण तुझी पुष्ट छाती आणि गोल गरगरीत नितंब पाहून कुठलाही पुरूष तुझ्याकडे आकर्षित होईल... तेव्हा तू नेहमी सावध रहा.'

माझ्या नवऱ्याचं म्हणणं खरंच आहे. माझे स्तन नारळासारखे आहेत. नितंब विशाल आणि सुडौल आहेत. त्यामुळे अर्जुनला माझ्याबद्दल आकर्षण वाटणे साहजिकच होते. नकळतपणे मीदेखील त्याच्याकडे आकर्षित होत होते. माझा नवरा सकाळी साडेआठला घराबाहेर पडत असे. मग मी सर्व कामे आटपून घेई. साडेबाराला मुलाला शाळेत सोडायला जायची. त्याला संध्याकाळी माझा नवरा घेवून यायचा. दुपारी जेवल्यानंतर मी थोडा वेळ झोपायची. मग पाच वाजेपर्यंत मला फारसं काम नसे. पाच वाजता माझ्या कामाचा रगाडा सुरू होई तो रात्री दहा वाजेपर्यंत संपायचा नाही. मुलाचा अभ्यास माझा नवराच घेई.

दुपारी थोडावेळ पडल्यानंतर अर्जुनचा विचार माझ्या मनात येई. त्याची चोरटी नजर आठवली की माझं सर्वांग रोमांचित व्हायचं. माझ्या नवऱ्याकडून मला शरीरसुख मिळत होतं. पण त्यांचं हत्यार फारसं जाड आणि लांब नव्हतं. ताठ झालं की फार तर पाच-सहा इंच व्हायचं ते. पुरूषाच्या लांबलचक आणि जाडजुड हत्याराबद्दल मी बरंच ऐकलं होतं, वाचलं होतं. एवढंच नव्हे तर लग्नाआधी मैत्रिणींबरोबर ब्ल्यू फिल्ममध्ये पुरूषाचं भल मोठं हत्यार पाहिलंही होतं. मोठ्या आकाराच्या हत्याराकडून स्त्रीला भरपूर शरीरसुख मिळतं अशी माझी कल्पना होती.

आणि म्हणूनच मी अर्जुनकडे आकर्षित झाले होते. कारण तो शरीराने धिप्पाड होता. त्याचं हत्यारही मोठं असणार असं मला वाटत होतं. म्हणूनच त्याच्याबरोबर प्रणय करण्याची मला इच्छा होत होती. त्याचं माझ्याकडे चोरून पाहणं मला आवडत होतं. अर्जुनकडे आकर्षित होण्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण होतं. एका संध्याकाळी अर्जुन वाड्याच्या मागच्या बाजुला लघवी करत होता. त्यावेळी त्याने बाहेर काढलेलं त्याचं हत्यार मी पाहिलं आणि त्याच क्षणी एकदा तरी त्याच्याशी संभोग करण्याचा निश्चय मी केला. कारण न शिथिल अवस्थेतही त्याचं काळेभोर हत्यार मोठं असल्याची जाणीव मला झाली होती.

दुपारी जेवल्यानंतर मी कधी-कधी अर्जुनच्या बायको बरोबर गप्पा मारायला जायची. अंजली स्वभावाने मनमिळावू होती. त्यामुळे हातातलं काम बाजूला ठेवून ती माझ्याशी गप्पा मारायची. त्यावेळी अर्जुन घरात असला की मीदेखील त्याच्याकडे नजरेचा कटाक्ष फेकत असे. अर्जुनचे आईवडील दिवसभर वाड्याच्या मागच्या बाजूस असलेल्या बागेत असायचे. कधी-कधी अर्जुन आमच्या खोलीतही येवून जायचा.

एक दिवस दुपारी जेवल्यानंतर मी झोपले होते. सर्व कामं आटोपली होती. तासभर तरी झोप काढण्याचा माझा विचार होता. मी डोळे मिटून कॉटवर उपडी झोपले होते. गरम होत असल्याने मी साडी गुडघ्याच्या वर ओढून घेतली होती. माझे गोरेपान पाय उघडे पडले होते. छातीवरचा पदरही बाजूला झाला होता. माझे उन्नत गोरेपान उरोज ब्लाऊजमधून बाहेर झळकत होते. मी डोळे मिटले होते. तेवढ्यात कुणाची तरी चाहुल लागली म्हणून मी डोळे किलकिले करून पाहिले.

माझं हृदय धडधडू लागलं. मनात असंख्य विचार चमकून गेले. कारण उघड्या दारातून अर्जुन आत आला होता. माझी अवस्था एकदम अवघडल्यासारखी झाली होती. मी हालचालही करू शकले नाही. डोळे मिटून झोपेचं सोंग करून तशीच पडून राहिले. माझे उरोज ब्लाऊजमधून बाहेर झळकत होते. पण मी पदर सावरला नाही. पाय उघडे होते. साडी खाली करू शकले नाही.

अर्जुन एकदम माझ्या जवळ येवून उभा राहिला होता. त्याची नजर माPया उरोजांवर स्थिरावली होती. मध्येच तो माझ्या पायांकडे पहात होता. माझं हृदय तीव्र वेगाने धडधडत होतं. तो माझ्याकडे पहात असताना मनात रोमांचही फुलत होते. त्याने माझ्या बाजूला बसावं, माझे उरोज दाबावेत, पायांवरून हात फिरवावा, ओठांची चुंबने घ्यावीत, मला नागडं करून त्याचा जाडजूड लांबलचक दांडा माझ्या योनीत घुसवून योनी मस्त रगडून काढावी असं मला वाटत होतं.

पण त्याने तसं काही केलं नाही. मी स्त्री असल्याने उघडपणे त्याच्यासमोर तशी इच्छा व्यक्त करू शकत नव्हते. थोडा वेळ झ्याकडे पाहून तो बाहेर निघून गेला. मी मनातून खुश झाले. अर्जुन माझ्याकडे आकर्षित झाला होता. माझ्यास्तनांकडे तो ज्या नजरेने पहात होता त्यावरून तरी तो माझ्याशी संभोग करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे मी ओळखले होते. मी तर त्याच्याशी संभोग करण्यासाठी आतुरले होते.

त्या दिवसापासून दोन-तीन दिवसांच्या अंतराने अर्जुन माझ्या खोलीत येवू लागला. त्यावेळी मी झापलेली असायची. तो आला की माझ्याकडे हपापलेल्या नजरेने पहात रहायचा. मी झोपेचं सोंग घेवून पडून रहायचे. त्याचं ते पहाणं मला आवडत होतं. एक प्रकारची गंमत मला वाटत होती. मग मी देखील त्याला चेतवण्याचा प्रयत्न करू लागली. झोपताना साडी परकर मांड्यांपर्यंत वर ओढून घेवू लागले. पदर बाजूला करू लागले. ब्लाऊजचं एक बटण उघडं ठेवू लागले. त्यामुळे माझे स्तन अर्धवट बाहेर दिसायचे. माझं यौवन पाहून तो चेकाळवा... माझ्या जवळ येवून मला बाहुपाशात घ्यावे या उद्देशाने मी तशी वागू लागले होते. मी झोपलेली आहे असंच त्याला वाटे. तो अगदी माझ्या जवळ येवून उभा रहायचा. माझ्या अर्धवट बाहेर झळकणाऱ्या उरोजांकडे एक टक नजरेने पहात राही. मांड्या निरखी आणि मग निघून जाई.

आता माझ्या मनातील भीती नाहिशी झाली होती. नाही तरी तो मला आवडत होताच. त्यामुळे निर्धास्तपणे मी कपडे अस्ताव्यस्त करून झोपून रहायचे. ह्या खेळत मलाही वेगळ्याच प्रकारचा आनंद मिळू लागला होता. एक ना एक दिवस तो माझ्या जवळ येईल, माझ्या शरीराशी चाळे करील आणि माझी इच्छा पूर्ण करील असं मला वाटत होतं. म्हणूनच मी त्याला माझ्या देहाचं दर्शन घडवीत होते.

एक दिवस माझ्या मनासारखं घडलं होतं. त्यादिवशी मी ब्लाऊजचं बटण उघडून ठेवलं होतं. उरोज थोडे बाहेर काढले होते. माझ्या स्तनांची बोंडेही थोडी बाहेर झळकत होती. अर्जुन आला. माझे स्तन पाहून तो चेकाळला असावा. तो अगदी माझ्याजवळ आला. घाबरत त्याने माझ्या पुष्ट उरोजांवरून हळूच हात फिरवला. माझ्या सर्वांगात वीज सळसळली. त्याने आणखी जोरात उरोज दाबावेत असं मला वाटत होतं. पण घाबरल्यामुळे तो तसं करू शकला नाही. काही वेळ हळूवारपणे स्तनांवरून हात फिरवून तो निघून गेला. मला आनंद झाला होता. त्याची दिवसेंदिवस प्रगती होत होती. त्याचा तो स्पर्श आठवून मी रोमांचित होत होते.

त्याला आणखी चेतविण्यासाठीच मी माझी साडी अगदी मांड्यांपर्यंत वर ओढून घेवू लागले. माझी चड्डीही दिसेल अशा प्रकारे पाय पसरून झोपू लागले. माझ्या भरदार गोऱ्यापान मांड्या पाहून अर्जुन चेकाळत होता. एक दिवस तो माझ्याजवळ आला. कॉटवर माझ्या शेजारी बसला. माझ्या चेहऱ्याकडे पहात हळूवारपणे माझ्या नग्न मांड्यांवरून हात फिरवू लागला. माझ्या देहातील वासना सळसळू लागली. उरोज तरतरू लागले. योनीत सळसळू होवू लागली. तो माझ्या योनीवरून हात फिरवेल असं मला वाटत होतं. पण तसं करायला तो घाबरत असावा. एक हात माझ्या मांड्यांवरून फिरवत त्याने दुसऱ्या हाताने हळूच माझी स्तनेही दाबली. त्यावेळी तो हाफ पॅन्टवर होता. मी हळूच त्याच्या पॅन्टकडे पाहिले. त्याची पॅन्ट फुगीर झाली होती. त्याचा दांडा ताठ झाल्याची जाणीव होताच माझं सर्वांग तापलं. त्याला अंगावर ओढून घ्यावं असं वाटू लागलं. पण माझा संकोच आडवा आला. तो मात्र धुंदपणे माझ्या योनीकडे पहात होता. चड्डीतून योनीचा फुगीरपणा जाणवत होता. तो पुढचं काही न करताच निघून गेला.

मी थोडी नाराज झाले. मी माझा देह अर्धवट उपडा करूनही तो पुढाकार घेत नव्हता. पण माझ्याप्रमाणे त्यालाही या आगळ्या-वेगळ्या खेळाचं वेड लागलं होतं. त्यातून त्याला आणि मलाही आनंद मिळू लागला होता. तो आता जवळ जवळ रोजच दुपारी माझ्या खोलीत येवू लागला होता. रविवारी मात्र तो यायचा नाही. कारण त्या दिवशी माझा नवरा घरी असायचा. पण इतर दिवशी तो हमखास यायचा. मी आतुरतेने त्याची वाट पहात रहायची. आल्यावर तो माझे दाबायचा, मांड्यांवरून हात फिरवल्याशिवाय जायचा नाही.

माझ्याप्रमाणे त्याच्याही मनातील भीती आता नाहीशी झाली होती. तो आता साडीत हात घुसवून चड्डीवरूनच माझ्या योनीवरून हात फिरवू लागला होता. हळूच चड्डीच्या एका बाजूने बोटं आत सारून योनी चोळयचा. योनीच्या पाकळ्याना छेडायचा. माझ्या देहातील वासना उसळून  यायची. मी त्याच्या चाळ्यांचा मनसोक्त आनंद लुटत होते. माझ्या मनातील भीती नाहीशी झाली होती. तो आता योग्य मार्गावर येत होता. त्याच्या स्पर्शात कमालीची जादू होती. माझं सर्वांग गरम व्हायचं... अंग अंग मोहरून जायचं.

एकदा मी पोटावर उपडी झोपले होते. साडी मांड्यांपर्यंत वर ओढलेली होतीच. तो काय करेल हे पाहण्याची उत्सुकता होती. तो आला. काही वेळ दारात थांबून त्याने अंदाज घेतला आणि सरळ  माझ्याजवळ आला. त्याने माझ्या  मांडीवरून हात फिरवायला सुरुवात केली. माझं लिंग तापू लागलं. मन आनंदाने फुलून गेले. त्याने पुढचं सर्व करावं असं वाटत होतं. माझे गरगरीत नितंब उघडे पडले होते. त्याने खाली वाकून माझ्या नितंबाची चुंबने घेतली. माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला. मग तो हळूवारपणे नितंबावरून हात फिरवू लागला. मी चड्डी  घातली होती. त्याची बोटे माझ्या चड्डीत शिरून नितंब चोळू लागली. मग नितंबाच्या फटीत त्याची बोटे वळवळ करू लागली. त्याच्या बोटांचा स्पर्श माझ्या योनीला होत होता. वासनेच्या लहरी देहात उसळत होत्या. माझ्या गालाचं चुंबन घेवून तो निघून गेला.

मला त्याच्या स्पर्शाची आता चांगलीच सवय झाली होती. पण आता मला त्याचा थोडा रागही आला होता. कारण मी त्याच्या समोर अर्धनग्न अवस्थेत झोपत असूनही तो पुढचं काही करत नव्हता. मी तर त्याच्याशी संभोग करण्यासाठी आतुरले होते. त्याचं हत्यार पाहण्यासाठी अधीर झाले होते. 

दुसऱ्या दिवशी मी झोपली असताना तो आला. साडी त्या दिवशी वर घेतली नव्हती. छातीवरचा पदर बाजूला ठेवला होता. तो येवून नेहमीप्रमाणे माझ्या बाजूला बसला. माझ्या छातीवरून हलकेच हात फिरवू लागला. दोन्ही हातांनी उरोज दाबू लागला. मग त्याने माझा एक हात त्याच्या हातात घेतला आणि त्याच्या पॅ न्टवरून फिरवला. त्याच्या कडक हत्याराचा स्पर्श माझ्या हाताला झाला आणि त्या कडक स्पर्शाने माझं अंग अंग रोमांचित झालं.

त्यावेळी मला माझ्या भावना आवरता आल्या नाहीत. त्याने त्याच्या हत्यारावरच माझा हात दाबून ठेवला होता. न राहून मी चटकन् त्याचं हत्यार पॅन्टवरूनच हातात पकडलं होतं. त्याने चमकून माझ्याकडे पाहिले. मी जागी असल्याची जाणीव त्याला झाली होती. पण तो आता घाबरला नाही. मी त्याचं हत्यार हातात पकडल्याने तो सर्व काही समजून गेला होता. त्याचं हत्यार माझ्या इच्छेप्रमाणेच मोठं होतं. मनगटासारखं जाडजूड आणि आठ-नऊ इंच तरी लांब होतं ते. माझ्या नवऱ्याच्या हत्यारापेक्षा दुपटीने मोठं होतं. मी कितीतरी वेळ त्याचं हत्यार तसंच हातात धरून ठेवलं होतं.

अर्जुनचा धीर चेपला होता. त्याने सरळ माझी साडी वर केली. अगदी कंबरेपर्यंत वर सरकवली आणि माझ्या मांड्यांमध्ये तो डोळे फाडून पहातच राहिला. कारण मी चड्डीच घातली नव्हती. माझी योनी एकदम उघडी होती. फुगीर योनी पाहून तो खुश झाला होता. मी डोळे मिटून उताणी झोपले होते. त्याने हळूच योनीवरच्या केसाळ पुंजक्यातून बोटे फिरवली आणि मग योनीच्या पाकळ्या चोळू लागला. मध्येच योनीत बोट घुसवून आतबाहेर करू लागला. योनीतला दाणा बोटांनी रगडू लागला.

माझी अवस्था आता चेकाळल्यासारखी झाली होती. झेापेचं सोंग करणं मला आता जड जात होतं. तो योनीत बोट घालत असल्याने शरीरात आग भडकली होती. त्याचं हत्यार अजूनही माझ्या हातात होतं. माझ्या स्पर्शाने ते आता लोखंडासारखं कडक बनलं होतं. त्याने माझा हात बाजूला केला आणि तो माझ्या मांड्यांमध्ये आला. माझे दोन्ही पाय गुडघ्यात दुमडून त्याने वर केले. माझं हृदय धडधडू लागलं. सर्वांग थरथरू लागलं. त्याने खाली वाकून माझ्या योनीवर ओठ टेकवले आणि चुंबन घेवू लागला.

आता मात्र माझ्या तोंडून हळूच चित्कार बाहेर पडला होता. तरीही मी डोळे उघडले नाहीत. माझ्या योनीत आता अशी काही खाज सुटायला लागली होती की मघाशी हातात धरलेलं त्याचं हत्यार खसकन आपल्या योनीत खुपसून घ्यावं असं मला वाटू लागलं होतं. त्याची जीभ माझ्या योनीवर सरसर फिरत होती. मध्येच तो बोटांनी योनीच्या पाकळ्या ताणून आत जीभ घुसवीत होता. योनी जिभेने चाटत होता. माझ्या शरीरात वासनेचा आगडोंब उसळला होता. मी माझ्या मांड्या आणखी फाकवल्या. तो वेगाने माझी योनी चाटत होता.

काही वेळाने तो उठला. माझ्या ओठांचं त्याने चुंबन घेतलं. माझ्या गालावरून हात फिरवत तो म्हणाला, 'ए वहिनी... किती वेळ झोपेचं सोंग घेणार आहेस... तू जागी आहेस हे केव्हाच ओळखलंय मी... तुला माझ्याकडून संभोगसुख हवंय ना... मग उघड ना डोळे... माझ्याप्रमाणे मनसोक्त सुख लुटून घे...'

आता माझा नाईलाज होता. मी डोळे उघडले आणि त्याच्याकडे पाहून हसले. माझा चेहरा वासनेने लाल झाला होता. मी धुंदावले होते. अर्जुन बनियान आणि हाफ पॅन्टीवरच होता. मी डोळे उघडताच त्याने बनियान काढली. चड्डी काढली. अंडरपॅन्टीही काढली आणि माझे डोळेच चमकले.

त्याचं वीतभर लांबीचं जाडजूड हत्यार टणाटण उड्या मारत होतं. त्याची लांबी आणि जाडी पाहून माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला. मनातून मी एकदम खुश झाले होते. लांबड्या हत्याराची इच्छा आज पूर्ण होणार होती. त्याचं वीतभर लांबीचं हत्यार योनीत घालून घेण्याची मला ओढ लागली होती.

मी आता पुरती चेकाळले होते. लाज-लज्जा पळून गेली होती. मी कामातुरपणे म्हणाले, 'अर्जुनराव... आता रहावत नाही हो... तुमचं घाला ना माझ्या योनीत... माझ्या योनीची खाज मिटवा ना...'

मी असं म्हणताच तो माझ्या मांड्यांमध्ये आला. त्याने माझे पाय उचलून त्याच्या खांद्यावर घेतले. तो तसाच पुढे झाला. त्याचं हत्यार माझ्या योनीवर घासू लागलं. मी ते हत्यार पकडून माझ्या योनीच्या भोकावर ठेवलं. माझे स्तन दाबत त्याने कचकन कचका मारला. त्याचा निम्मा दांडा आत शिरला. एवढं मोठं हत्यार योनीत शिरल्याने मी जरा विव्हळले. पण त्या घषर्णात अवर्णनिय सुख होतं. मग तो कचाकच कचके मारायला लागला...

त्याचं लांबडं हत्यार सहजपणे माPया योनीत आतबाहेर होवू लागलं होतं. त्याचे जबरदस्त दणके माPया मांड्यांमध्ये बसत होते. माझे पाय त्याच्या खांद्यावर असल्याने मला हालचाल करता येत नव्हती. तरीही मी नितंब, कंबर हलवून त्याचं पूर्ण हत्यार योनीत सामावून घेण्याचा प्रयत्न करीत होते. माझ्या ओलसर चिकट झालेल्या योनीत त्याचं हत्यार भराभर आतबाहेर होताना मला स्वर्गसुख मिळत होतं. त्याने माझे पाय खांद्यावरून खाली घेतले आणि एका हाताने स्तन दाबत, दुसऱ्या हाताने कंबर धरून कचके मारू लागला.

'रस्स... सी... ई... आहं... अर्जुनराव... वा... किती छान करता हो तुम्ही... तुमचं हत्यार भारी आवडलं मला... खूप मस्त वाटतंय... अजून जोरात करा ना... आहं... उफ... एकदम जोरात घुसडा आत... जोरात ठोका...' मी चेकाUलेल्या स्वरात म्हणाले.

अर्जुनचा वेग वाढला. मी डोळे मिटून त्याचे दणके झेलत होते. पुरूषाचं भल मोठं हत्यार योनीत घालून घेण्यात काय मजा असते याचा अनुभव मी घेत होते. बराच वेळ माझी योनी ठोकून काढल्यानंतर त्याने गरमागरम वीर्याची पिचकारी माझ्या योनीत सोडली होती. मी अतिव सुखाने त्याला घट्ट मिठी मारली होती. त्यानेही माझ्यावर येत मला घट्ट आलिंगन दिलं होतं.

थोड्या वेळाने तो कपडे घालून निघून गेला. त्यानंतर नेहमी आमचे संबंध घडू लागले. नवर्यापेक्षा अर्जुन बरोबर संभोग करण्यात मला खूप मजा येत होती. रांगड्या अर्जुनाच्या मिठीत मी स्वर्गसुख लुटत होते.

0 Comments

Post Comments