'नरावहिनी.! अहो, निरावहिनी.!! आहात का घरात.? आपला माल आणला आहे हो!..... 'अळी लांब हाळी एैकून संगणकावर बसलेला अमर केव्हढ्यादा तरी दचकला. 'आ.? हो. कोण आहे? निरा बाहेर गेली आहे. कोण आहे.? काय पाहीजे आहे.? असे प्रत्युत्तरा दाखल आवाज देत तो दारीाकडे पाहू लागला. सॉरी हं. ! वहिनी नाहीत कां घरात? मी आहे मिसेस जांभळे सौ रतना जांभळे, घरेलू प्रोडक्ट ची सेल्सगर्ल ! निरावहिनींनी मला त्यांच्यासाठी अंडर गारमेंट सांगीतली होती आणायला तो माल मी घेऊन आले होते. वहिनी येणार आहेत.? मी नंतर एखाद तासाने येईन लागेल तर ... 'नाही ती आज येणार नाही ती बाहेर गेली आहे म्हणजे मला असे म्हणायचे होते की ती बाहेरगावी गेलेलेली आहे.. सोमवारला येणार आहे... ' अस्से कां? मग हरकत नाही... तसेच मला थोडेसे तुमच्या काम होते... म्हणजे तुमच्या एकट्या वहिनी नाहीत आणि त्या बाहेरगांवी गेलेल्या आहेत हे एका दृष्टीने बरे झाले तर ... मिसेस जांभळे थोडीशी दाराच्या आंत पाउल टाकीत म्हणत गेली त्यामूळ अमरला तिची पुर्णकृती दिसू लागली होती. तिने जरी मी घरेलू प्रोडक्टची सेल्सगर्ल आहे असे म्हटलेले होते तरी प्रत्यक्षंत त्याला सेल्सवुमन दिसत होती. आणि तिच्या जरा गूढ वक्तव्यामुळे अमर तिच्याकडे सांभाळुन पाहू लागला होता. तुमचे काम आणि माझ्याशी ? हा काय प्रकार आहे?... कांही प्रकार नाही... माझे एक काम आहे असे वाटून अमर तिच्याकडे निरखुन पाहू लागला. तिची मुद्रा तशी शांत व सोज्वळ अशी दिसत होती किंवा वाटत तरी होती. म्हणजे तिच्या डोळयातील भावावरून तरी ती बेरकी असावी असे दिसत नव्हते. तसे तिचे त्यांच्याकडे गेल्या वर्षभरा पासून या घरेलू सेल्सच्या निमित्ताने जाणे येणे होते. अतरची आणि तिची फारशी बोलाचाली नव्हती पण तो तिला ओळखत होता मात्र. पण आज त्यांचे थेट संभाषण होत होते आणि थेटभेट होत होती आणि तेही त्याची अर्धागिनी घरांत नसतांना. त्यातून मिसेस जांभळे हिचे गूढ बोलणे त्यामूहे अमर साहेब जरा विचारांत पडले होते. नव्हे गोंधळात होते. तरी पण तो धीर करून बोलता झाला. हां बोला नं काय काम आहे असे म्हणत होतात आणि तुमची काय ऑफर आहे ते मला नीटसे समजले नाही... आताही तिच्या दोन्ही खांद्यावर आणि एका हातांतही सेल्सच्या बँगा होत्या पण ती दोन तीन पावले दाराच्या आंत आलेली होती. आणि त्याने तिच्या वक्तव्या बाबत पृच्छा केल्यामुहे तिचा चेहरा जरा विचारमग्न झाला होता आणि नेमके काय बोलावे हे मनाशी जुळवत असावी असे भासत होते. अमर साहेब राग मानू नका किंवा गैरसमज करून घेउ नका. शेवटी सारे तुमच्यावर अवलंबून आहे. .. माझी ऑफर अशी आहे की ... यावर तिने किंचीतसा पॉझ घेतला आणि एक दिर्घ घेत तिने सूतोवाच केले. म्हणजे मला असे म्हणावयाचे आहे की .... मला चंदा हवा आहे चंदा म्हणजे वर्गणी आपण गणेश पूजेला किंवा सरस्वती पूजनाला किंवा दुर्गा उत्सवाला देतो नं तशी वर्गणी .... मला दोनशे रूपये हवे आहेत. मी चंदा किंवा वर्गणी हा शब्द ईतक्यासाठी वापरला आहे की ही अमाऊंट नॉन रिफंडेबल असते... अमर तिच्या बोलण्याकडे लक्षपूर्वक काँसंट्रेट करीत होता. त्याला आताही तिचा हेतू ध्यानांत येत नव्हता. एक क्षणभर थांबून ती पुन्हा बोलू लागली . तर मी काय म्हणत होते की .. हां! आपण तशी वर्गणी किंवा चंदा देतो नं तर आपल्याला त्याबद्दल किंवा त्याएैवजी एक रसीद मिळते नाही कां ?.... हां.! हा.! बोलानं मी एैकतो आहे लक्षपूर्वक बोला.... तर मी आपणाला या दोनशे रूपयांच्या वर्गणी म्हणा किंवा चंदा म्हणा तर या अमाऊंट च्या रसीदी एैवजी माPयाकडची रसीद म्हणून मी आपणाला हे माझे शरीर दिड दोन तासासाठी वापरायला उपभोगायला देईन आणि आपल्या रकमेची परत फेड करीन ... पहा आपल्याला पटते काय किंवा कसे? ती एक दमांत बोलून गेली होती. तिचे बोलणे एैकून अमरला वाटले की आपल्या जवळपास किंवा आपल्या कानांच्या आसपास एखादा फटाकास्फोट तर झालेला तर नाही नं ! त्याला काय बोलावे ते सुचेना. तो जरासा स्थंभीत झाला होता हे नक्की. त्याच्या तोंडून शब्द फुटेना. तो आपल्या ऑफरला होकार देतांना विचारमग्न झालेला पाहून आणि त्याची मानसीक तयारी न झालेली पाहून मिसेस जांभळे हळुवारपणे बोलू लागली. सॉरी हं अमर साहेब सॉरी आपणाला ही माझी ओपन ऑफर मंजूर नसेल तर कांही हरकत नाही पण मला जरा स्पष्ट पणांने बोलले जमते. उगाच आडपडदा ठेवणे हे मला तरी बरोबर वाटत नाही. मी माझी गरज सांगीतली व ऑफर दिली माझ्या शरीराची. उगाच ताकाला जाउन भांडे लपविने हे मला तरी बरोबर वाटले नाही. आपली तयारी नसेल तर कांही हरकत नाही... हा सर्व राजीखुषीचा मामला आहे.. नाही तर नाही ... बाय ... असे म्हणत ती मागे वळ लागली होती. थांबा.! थांबा.! अहो मँडम थांबा. अहो जांभळे बाई थांबा तर जरा... त्याने असे म्हटल्यामुळे मिसेस जांभळे मागे वळता वळता थांबल्या व त्याच्याकडे प्रनार्थक मुद्रने पाहू लागल्या. अहो मला तुमची ऑफर मंतूर आहे बरे का हो मिसेस रतनबाई.... जांभळे मँडम.... तुम्ही असा अचानक पणाने आणि मी बेसावध असतांना माPया डोक्यावरच फटाका फोडला तर मी तरी बापडा काय करणार? कांही सुचेनाच मला बोलायला जणू माझी दांतखीळ बसली होती असे मला झाले होते. या या. आंत या... त्याच्या दिलखुलास बोलण्याने मिसेस जांभळे जरा रिलेक्स झाल्या. त्यांच्या चेहर्यावर स्मितहास्य फुलले आणि पसरले. आता त्यांच्या मुद्रेवरचा ताण दूर झालेला दिसत होता. आता किती वेळ उभ्या राहाणार आहात तुम्ही?... त्याच्या या प्रयनावर त्यांनी आपल्या दोन्ही खांद्यावरील आणि हातातील बग्जकडे प्रयनाार्थक पाहीले. अमरच्या लक्षांत त्यांची ती अडचण आली. त्याने ते सामान दाराच्या पाठीमागे असलेल्या सामटीत ठेवले तर तो ते सामान रचीत असतांना मिसेस जांभळे जरा रिलँक्स झाल्या. त्यांच्या या त्यांनी आपल्या दोन्ही खांद्यावरील आणि हातातील बग्जकडे पाहीले. अमरच्या लक्षांत त्यांची ती अडचन आली. त्याने ते त्यांचे सामान दाराच्या पाठीमागे असलेल्या सामटीत ठेवले तर तो ते सामान रचीत असतांना मिसेस जांभळेनी तोपर्यंत दार लोटून घेतले होततर आतून बोल्ट लावण्याचे काम अमरने केले व त्यांना खूण केली त्या त्याच्या पाठोपाठ त्यांच्या बेडरूम मधे आल्या. बेडरूमचे दार किंचीत कलते करून तो मागे वळला तो त्याला जवळ जवळे खेटूनच मिसेस जांभळे दिसल्यावर आता उगाच उशीर कळाला असे मनांत येऊन त्यानं त्यांना आपल्याशी घेतले. त्यांची मानसीक तयारी असल्यामुहे त्यांनीही आपल्या शरीराला त्याच्या मिठीत झोकून दिले आणि त्याला आपली चुंबने घेणे सोपे व्हावे म्हणून आपला चेहरा वर करीत त्यांनी आपले ओठ तरीपण ओठांची चंबू करीत त्याच्या विलग झालेल्या ओठंत दिले. अमरने पण त्यांना आपल्या आलिंगनांत घेतले आणि तो त्यांच्या सर्वांगा वरून हात फिरउन त्यांची शरीर प्रकृती चाचपून पाहू लागला. ती एक मध्यम बांध्याची मध्यम वयीन महिला होती. तिच्या शरीराच्या मध्यम आकाराच्या मानाने तिची स्तने चांगलीच उन्नत होती आणि भरीवही होती. वयोमानाप्रमाणे जराशी सैलावलेली होती तरीही त्यांचा पुष्टपणा त्याच्या हातांच्या तळव्यांना सुखावत होता. त्याने तिच्या गोल गरगरीत नितंबांच्यावर हात फिरउन पाहीला आणि त्यांच्यावर दाब देउनही पाहीला तर तिच्या त्या भारी नितंबांचा पणा त्याला आकर्षक असा वाटला. कदाचीत आज अचानक एक परपुरूषाच्या आलिंगनात आल्यामूळे आणि त्याच्या अनोळखी पुरूषस्पर्षामुळे तिच्या नितंबां वरील मांसलपण हा गेला असावा आणि त्यामूळे ते अधिकच टणक व झाले असावेत. ती त्याला आपली चुंबने देत असतांना कंजुसी करीत नव्हती पण तिचा सहभाग हा परिपूर्ण जाणवत नव्हता. ती त्याच्या समागमाच्या सादेला प्रितसाद देत होती. नाही असे नाही पण त्यांत सरावलेला पणा असा नव्हता तर एखाद्या पहिलटकरणीने सहवासांत सहभाग द्यावा किंवा घ्यावा हा असा होता.तरीपण अमरला तिचा हा बुजरेपणा आवडला होता. त्याने तिच्या नितंबाच्या वरून हात फिरवित आणि त्यांवर आपल्या पंजांचा दाब देत असतांना तिचया मांड्या आणि जांघा कुरवाळल्या आणि नंतर त्याने आपला तळवा तिच्या जांघाच्या मध्ये घालीत तो आपल्या बोटांच्या पेरांनी तिच्या योनीची भगोष्टे देखील कुरवाळुन पाहू लागला. त्याच्या बोटांच्या त्या ठिकाणच्या स्पर्षानी तिचे भगोष्ठ असे कांही गेले की अमरला वाटले की आपले बोट आता त्या फटीत वसते की काय. त्याने असे तिचे सारे शरीर कुरवाळन घेतल्या. नंतर हUूच त्याच्या मुखावर हंसू फुटले होते. कां? काय झाले? माझे कांही चुकले कां? मी सा@री म्हणू कां?... कां? कां बरे तुम्ही सा@री म्हणणार? ... नाही म्हणजे माझा आणि तुमचा हा पहिलाच प्रसंग असल्यामुहे मी तुमच्या मनांप्रमाणे तुम्हाला साथ होत नाही नं म्हणून म्हणते आहे स@ारीं? आणि असे हंसलात कां? कांही नाही उगाच मला तुमचे मघाचे आठवले म्हणून .... ते नाही कां तुम्ही म्हणाला होतात की मी सेल्सगर्ल आहे म्हणून... तुम्ही काय गर्ल आहात.? चांगल्या पोकलेल्या सेल्सवुमन आहात. अगदी छान छान गरगरीत आणि रसरसीत महिला आहात नाही का? ते म्हणता होय? अहो ती नेहमीची पध्दत आहे सेल्समन आणि सेल्सगर्ल असेच म्हणत असतांत अझूनही सेल्सवुमनची पोष्ट या माkोर्Àटिंगमधे निर्माण झालेली नाही.... तेही बरोबरच आहे म्हणा... मुलीचे वय कधी वाढत नसतेच आणि बाई जरी विवाहीत असली तरी तिचे वय पंचवीसच्या आसपास किंवा कमीच असते नाही कां? ही तर परंपराच आहे आणि याला ईतिहास साक्षी आहे... काय मी काय म्हणतो? तिला प्रसन्नपणाने आणि खवहून हंसल्या िµावाय राहावले नाही आणि तिच्या त्या प्रसन्नमुद्रेची अनेक चुंबने घेतल्या िµावाय अमरलाही राहावले नाही. बाकी कांही म्हणा रतनबाई तुम्ही आताही तिµाीच्या आंतच वाटता आहात. तुम्ही तुमच्या µारीराचा फा@र्म छान राखला आहे.. मिसेस रतन जांभUेच्या लक्षांत आले की अमर तिला असे उघड उघड खुलवितो आहे ते. तुमची ही लाडीगोडी माPयाµाी कां चालू आहे ते कUते आहे बरे कां मला... तिने आपल्या चुंबनाची देवान घेवाण वाढविली होती आणि आता तर तिने आपला हात खाली नेत ती त्याच्या लिंगावरूनही आपल्या हाताचा तUवा फिरउ लागली होती आणि त्याच्या त्या उभ्या झालेल्या लिंगाचा ताठरपणा ती आजमाउन पाहात होती कµाासाठी चालू आहे मला सांगा तरी.... माण्या बरोबरच्या µारीरसंबंधासाठी आणि माPया पासूनच्या µारीरसुखासाठी आणखी दुसरे तिसरे ते काय? नाही कां? हो हो. हे अगदी बरोबर आहे... त्याने बिनµार्त आपली कबुली दंउन टाकली आणि तो पुन्हा पुन्हा तिची ओली चुंबने घेउ लागला. आता रतनबाईही जरा मोकUी झाली होती व तिही आपले ओठ विलग करीत त्याला त्याची जिवहा आपल्या मुखांत घालू देत होती आणि जमेल तसे तिही त्याच्या जिवहाग्रला आपल्या जिव्हाग्रने स्पर्ष करून घेत होती आणि त्याला पुरते चुंबनसुख प्रदान करीत होती. आता तिची मानसीक स्थिती काय होती कुणाला ठाउक पण अमरला मात्र आत धीर धरवेना. मग काय जांभUे बाई कपडे काढणार कां? की आज नको? की आज नुसती साडी वर करून घासा घाµाी आणि घुसडा घुसडी करायची? कांहीही आणि कसेही चालेल मला. तुम्हाला जसे आवडते तसे करा. तुम्ही माझे एैकलेले आहे. तर आता मलाही तुमचे एैकावे लागेल नं? नाही तसेच अगदी नाही कांही. आज आपली पहिली मुलाकत आहे तर साडी वर करून तुम्ही मला संभोग दिलात तरी चालेल मला. पण तुम्ही पोलके काढू µाकलात तर ते अधिक चांगले होईल. मला आवडेल ते. तुमच्या स्तनांची गोलाई स्पर्षुन मला तुमची ही गोल गरगरीत सतने पाहावीµाी वाटत आहे. पहा तुमची काय ईच्छा आहे ते. 'आय अ@म रेडी फा@र द@ट. बट यू विल ह@व टू रिमुव्ह माय झंपर... असे म्हणत तिने आपले पोलके काढण्यासाठी संमती दिली. मग काय पडत्या फUाची आज्ञा घेत घेत अमरने तिच्या पोलक्याचेहुक काएले. हां विµोष म्हणजे तिने 'ब@कबटन' ब्लाउज घातलेले होते. त्यामुUे अमरला तिची भारदस्त स्तने आपल्या छातीवरच दाबून धरलेली आतांना तिचे पोलके ब@कसाईडने काढता आले. तिच्या पोलक्याचे हुक काढीत असतानांच त्याने तिच्या ब्रेसीयर चा पण हुक मोकUा केला होता. समोरून तिचे पोलके आणि ब्र निखUतांना त्याला ते अगदी ईझी झाले होते. तिची ती मोकUी झालेली आणि पोलके काढीत असतांना तिच्या अंगाची जी कंाही हालचाल होत होती. त्यामूUे तिची उन्नत आणि भारदसत स्तने अµाी कांही हिंदकUली होती की बस्स! अमरच्या हृदयाचे कमितकमी तीन चार ठोके चुकले तरी असावेत. अमरने ताबडतोब तिला तिच्या कंबरे भोवती आपल्या हातांचा विUखा घालीत तिला किंचीतसे दचलल्या प्रमाणे केले आणि आपल्या पलंगावर टेकविले तर तिनेही आपले सारे अंग सेल सोडीत ती उताण्या स्थितीत आपल्या पाठीच्या भारावर त्या पलंगावर आडवी झाली आणि ती आता अमरची प्रितक्षा करू लागली. कारण तो आता आपले वरच्या अंगाचे कपडे तसेच राहू देत त्याने आपली पँट काढीत आपल्या कंबरे खालचा भाग पुरता उघडा केला व तो मिसेस जांभUेची साडी वर करू लागला. तिची साडी तिच्या गुढग्या ईतपत वर करीत बाई अंडरवियर घातलीच नाही त्यामुUे तुम्हाला कांही अडचन येणार नाही माPया आंत िµारण्यासाठी..... ' म्हणजे काय?.... आज तुम्ही पुर्या तयारीनिµाी आला होतात तर या कामk्रÀीडेच्या कार्यासाठी.? अमरने चूकून विचारले तर ती बोलू लागली. नाही तसे नाही कांही आज माझी एक अंडरवियर पावसामुहे वाUलीच नाही ओलीच होती आणि दुसरी काढली ती नेमकी फाटकी निघाली. काय दुर्दौव पहा. मी हे अंडर गारमेंटसचे कपडे विकते आणि आज माPया जवU माPयासाठीच अंडरवियर घ्यायला पैसे नव्हते. आता पगारा पर्यंत वाट पाहाणे आलेच नाही कां? विषयाला वेगUे वUण लागते आहे हे पाहून तिचे बोलणे बंद करण्यासाठी अमरने तिच्या ओठावर आपले ओठ टेकवीत आणि तिचे ओष्ठद्वय आपल्या ओठांत घेत तो तिची पुन्हा चुंबने घेउ लागला आणि आतापर्यंत तिची साडी वर केलेली असल्यामुUे तो तीच्या अंतंरंगा, तिच्या योनीमार्गातुन आपल्या लिंगाचा प्रवेµा करू लागला आणि त्याच्या प्रयत्नामुUेच त्याचे लिंग तिच्या योनीत िµारूही लागले होते. त्याचे लिंग तिच्या योनीत पुरते िµारलेले आहे हे त्याला त्याचे वृषण तिच्या योनीच्या भगोष्ठांवर घासल्या गेल्यामुUे समजले होते. तरीपण त्याने विचारले काय? कसे वाटते आहे? कितीसे िµारले आहे ? कितीसे म्हणजे काय ? आता पुरेच्या पुरे िµारलेले मला जाणवते आहे. तुमच्या अंडकोषाच्या गोट्या माPया योनीच्या मांसल भागाला घासल्या जात आहेत नं.! त्यातून मला कसे वाटते आहे हे महत्वाचे नाही तर तुम्हाला कसे वाटते आहे हं आवµयक आहे नाही कां? नाही तसेच नाही कांही मला तर हे असे आवडते आहे तुमच्या बरोबर करीत समागम करायला. पण तुम्हाला जरी खूप आवडले पाहीजे असे नाही तरी हे मी तुमच्या बरोबर करीत असतांना तुम्हालाही थोडेफार बरे वाटायला हवे असे मला वाटते आहे. कमितकमी तुम्हाला कांही त्रास व्हायला नको नाही कां?. त्यंात कसला आहे त्रास. ही तर स्त्री पुरूषांच्या मधली आवµयक आणि आनंद दायक k्रÀीडा आहे. कोणत्याही बाईच्या जीवनातील ही आवडीची प्रk्रÀीया आहे.... असे म्हणत ती त्याला बिलगू लागली होती आणि तिने त्याला आपल्या वक्षंस्थUावर ओढून आणि दाबून घेतले होते. तिला हा त्याच्या बरोबरचा समागम चांगला वाटत होता किंवा नाही किंवा तिला बरे वाअते आहे की नाही हे जरी त्याला कहत नव्हते तरी तिच्या एकंदर µारीरीक सहकार्यामुUे तिला ते बरे वाटत असावे किंवा तिला ते सहन होत असावे असे त्याला जाणवले. दोघांचाही तो एकमेकांच्या बरोबरचा पहिला वहिला µारीरसंबंध असल्यामुUे ती त्यांची µाारीरीक देवान घेवाण ही हातचा राखूनच होणार होती. तरीपण त्याला तिच्या बरोबरच्या या पहिल्या µारीरसंबंधा मुUे खूप जास्त µारीरसुख लाभत होते हे त्याच्या चुंबनाच्या आणि तिच्या सार्या µारीराला कुरवाण्यामुUे जाणवत होते. तो तिचे स्तनमर्दन तर करीत होता पण सांभाUूनही होता. जंगलीपण्ााने तो तीच्या स्तनांची दाबादाबी करीत नव्हता तर तिला दुखणार नाही किंवा तिला सहन होणार नाही असे तो तीचे स्तन दाबीत नव्हता तर कुस्करीत होता. तसे त्याने आतापर्यंत दोन तीनदा किंवा जास्तच वेUा तिची टरारली स्तनाग्रे आपल्या मुखांत घेतली होती आणि आपली जीभ त्यावरून फिरवित त्याने तिची स्तनेही चोखली होती. त्याच्या जीभेच्या टोकाच्या स्पर्षाने आणि ओठांनी चोखण्यामुUे तिची ती स्तनाग्रे जास्तीच टरारली होती. त्याने तिची स्तने चोखल्यानंतर तिने त्याच्या लिंगावरील आपल्या योनीमार्गाची आणि योनीच्या भगोष्ठांची पकड जरा गच्च केली होती किंवा गच्च झाली होती. त्यामुUेही त्याला तिच्या बरोबरच्या संभोगामधे आनंद निर्माण झाला होता आणि त्याचा समागमाचा उत्साहही वाढला होता. तो आता ोराने नाही तर जोमाने तिच्या बरोबर संभोग करीत होता. तिच्या µारीरीक स्थितीमुUे आणि आताच्या संभोगाच्या अनुभवामुUे त्याला तिच्या योनीची स्थिती आणि तिचे वयोमान त्याच्या ध्यानांत आले होते. ती लेकुरवाUी असावी असे तर त्याला वाटत होते. पण ती आता लेकूरवाUी आहंच अµाी खात्रीही पटली होती. पण त्याच प्रमाणे तिच्या योनीने त्याच्या लिंगाची जी काही पकउ घेतलेली होती त्यावरून तिचे µोवटचे बाUंतपण होउन बराच काU लोटला असावा हे जाणवत होते. म्हणजे तिचे बाU आता कमितकमी सहा सात वर्षाचे तरी असावे हे तो जाणून गेला. पण तिची संभोग क्षमता ही काबीले तारीफ होती मात्र. िµावाय तिची सहनµाीलता छान होती. त्याचे ते भलेमोठे लिंग तिने आपल्या योनीतुन आपल्या आंत घेतांना अगदी हुँ की चुँ केले नव्हते. अर्थात त्याला त्यामुUे बरे वाटले होते. कारण तिच्या हो नाही किंवा कां कूं करण्यामुUे त्याचा उत्साह मावUला असता आणि त्याच्या कामभावनेचा विरस झाला असता. कारण ती दिवसाची दुपारची वेह होती. रात्रीच्या वेUेला स्त्रीचे ते कामुक चित्कार आणि सित्कार काUोखंात अंतराUांत विरून जातात तर दिवसाच्या वेUेला त्याचे प्रतीध्वनी आजुबाजुला आणि आसमांत दरवUण्याची µाक्यता नाकारताप येत नाही . ते तसे बराच वेU एकमेकांत अडकलेले आणि मिसUलेले होते व त्याच्या विर्यस्खलनाची वेU भरत आलेली होती आणि आता kोंÀव्हाही विर्यसरी कोसUण्याची परिस्थती निर्माण झालेली होती. त्यामुUे न राहउन त्याने विचारणा केलीच की आता थोउे भराभर आणि जोरजोराने आंत बाहेर केले तर चालेल काय म्हणून पण तेही अगदी नाईलाजने. त्याला आता आपल्या मनोकामभावनेवर काबू ठेवणे हे कठीण जात होते. तर त्याच्या अपेक्षे बाहेर तिने त्या प्रस्तावाला अगदी आनंदाने संमती दिली होती. मला जोरजोराने चालेल कां असे काय म्हणून विचारता आहात? मला तर ते आता हवेहवेसे वाटते आहे. करा मला तुम्ही जोराने आणि वेगाने आणि असेच्या असे जोषाने पण.! पण त्वेषाने नको बरे कां हो.! असे म्हणून तिनेही त्याला आता सk्रÀीय सहकार्य करणे चालू केले. त्याचा तो योग्य परिणाम म्हणजे तीव्र हिमपाता प्रमाणे त्याचे विर्यस्खलन तिच्या योनीतुन तिच्या अंतंरंगांत होउ लागले. आता मात्र तिलाही आपल्या मनांवर आणि आपल्या स्वरयंत्रनावर नियंत्रण ठेवणे जमले नाही. त्याच्या त्या धारोष्ण विर्यबिंदुचे सिंचन तिच्या योनीत अगदी खोलवर त्याच्या लिंगाच्या लांबीमुUे झाल्यामुUे आणि होत असल्यामुUे यावेUेला अगदी प्रथमा प्रथमच तिच्या गÈयातील स्वरयंत्रातून आनंदयुक्त चित्कार बाहेर पडले होते. आता बराच वेU झाल्यामुUे त्यांना आपले प्रणयाराधन नाईलाजाने आणि नाखुषीने आटोपते घ्यावे लागते. ती बाहेर पडत असतांना अमरने तिच्या हातावर दानµो एैवजी तिनµो रूपये ठेवल्याचे पाहून तिने किंचीतµया आयचर्याने आपल्या भुवया प्रµनार्थक उंचावल्या होत्या तर त्याने म्हटले होते की हे वरचे पैसे तुमच्या अंडर गारमेंटसच्या साठी आहेत हा पुरूष स्वभाव आहे की त्याला म्हणजे कोणत्याही नवर्याला आपल्या बायकोची अंतर्वस्त्रे समागमाच्या अगोदर काढण्यात जो आनंद प्रप्त होतो तो एक अवर्णनीय आनंद असतो नाही कां? काय तुमचा अनुभव काय म्हणतो ? यावर ती मिसेस रतन जांभUे काय म्हणार अगदी लाजून चूर झाल्या होत्या त्या!


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL