अर्जुन कॉलेजच्या पहिल्या वर्षात शिकत होता. आपल्या एका नातेवाईकाकडे राहून कॉलेजशिक्षण घेत होता. तसा तो एकलकोंड्या वगैरे नव्हता. नाक्यावर जावून मित्रांमध्ये मिसळत होता. गप्पागोष्टी करीत होता. हसत-खिदळत होता. पण इतर मित्रांप्रमाणे कधी कुठल्या तरुणीची छेड काढत नव्हता. त्याचे मित्र येणाऱ्या जाणाऱ्यासुंदर तरुणींची नाजूक अवयवांची नेहमी मापे काढायचे. एखादीच्या स्तनांना कुणी बॉल म्हणायचे, तर कुणी पपई म्हणायचे, नितंबांना भोपळा किंवा घागरीची उपमा देवून मोकळे व्हायचे. अगदी तिच्यासमोर जावून तिला चिडवायला कमी करीत नव्हते. काहीजण त्यातल्या एखादीला पटवून तिला फिरवायला नेत होते. एकांतात तिची खालची ठोकून आणत होते. अर्जुन मात्र या गोष्टींपासून दूर होता.
कॉलेजमधील वातावरण तर विचारूच नका. त्याचे अनेक मित्र आपल्या गर्लफ्रेच्या खांद्यावर हात टाकून, तर काही हातात हात गुंफून बिनधास्तपणे फिरत होते. एखाद्या हॉटेलच्या खोलीत नेवून त्यांच्या यौवनाचा मनसोक्त आस्वाद चाखत होते. ज्यांना गर्लफ्रेड नव्हती. ते एखादीला प्रेमपत्र वगैरे देवून पटवण्याचा प्रयत्न करीत होते. अशा मित्रांमध्ये वावरणारा अर्जुन मात्र पोरींपासून दूर होता. त्याची गर्लफ्रेड वगैरे नव्हती. एखादी तरुणी पटवण्याचा त्याने कधी प्रयत्नही केला नव्हता. एकाला फसवून दुसऱ्याबरोबर फिरणाऱ्या चंचल तरुणींची त्याला मनस्वी चीड येत होती.
त्यापेक्षा त्याला विवाहित स्त्रियाच जास्त आवडत होत्या. त्याची नजर विवाहित स्त्रियांकडे चटकन वळयची. तशी एक तरुण स्त्री त्याच्या नजरेने हेरली होती. त्यांच्याच चाळीत ती रहात होती. तिला तो आंटी म्हणायचा. आंटी विवाहित होती, दोन मुलांची आई होती तरी तिचा देह मुसमुसलेला होता. तिचा देह एकदम सेक्सी होता. त्याचे मित्र त्यांच्या गर्लफ्रेडला मिठीत घेवू लागले की त्याला आंटीची आठवण यायची. तिचा सुंदर चेहरा त्याच्या नजरेसमोर उभा रहायचा. ती गुजराथी असली तरी मराठी एकदम छान बोलायची. अर्जुनबरोबरही ती कधीतरी एखादा शब्द बोलायची. तिचे उन्नत उरोज आणि डेरेदार नितंब पाहिले की, त्याचं सर्वांग मोहरून जायचं.... चालताना तिचे नितंब लयबध्द एकमेकांवर आदळयचे. अशावेळी अर्जुनच्या मनात कालवाकालव व्हायची. तिच्या त्या डेरेदार नितंबांवर चापट्या मारण्याची त्याला इच्छा व्हायची. पण तो तसं करू शकत नव्हता.
आंटीला पाहिल्याशिवाय त्याला चैन पडत नव्हती. तसा कुणासाठी झुरत राहणे हा अर्जुनचा स्वभाव नव्हता. पण आंटी खरोखरच त्याला आवडली होती. त्यांच्या कॉलेजच्या ग्रुपमध्ये काही मुलीही होत्या. त्यांच्यासमोर त्याने तशी इच्छा व्यक्त केली असती तर त्यातली एखादी तरी नक्कीच त्याला ते सुख द्यायला तयार झाली असती. कारण शुभांगी तर अनेक दिवसांपासून त्याच्या मागे लागली होती. पण शुभांगीला त्याच्या प्रत्येक मित्राने अंगखाली घेतले होते. चटकन कुणासमोरही खालची योनी उघडी करणारी ती एक चंचल नि बिनधास्त अशी तरुणी होती. अर्जुन तिला टाळत होता. एवढंच कशाला ग्रुपमधील बहुतेक तरुणींना ग्रुपमधल्या मुलांनी वापरले होते. ही गोष्ट अर्जुनला ठाऊक होती. त्याने स्वत:च्या डोळ्यानी त्यांचे चाळे पाहिले होते. म्हणून तो अशा तरुणींपासून दूर रहात होता.
आणखी एका कारणामुळे अर्जुन तरुणींबरोबर संभोग करण्याचे टाळत होता. अविवाहित तरुणीबरोबर संभोग केला आणि योगायोगाने तिला गर्भधारणा झाली तर फार मोठं संकट उभं राहणार होतं आणि अर्जुन तर नातेवाईकांकडे राहून शिकत होता. काही झालं असतं तर त्याचं शिक्षणही बंद पडलं असतं. म्हणून तो तरुणींना टाळत होता. याउलट विवाहित तरुणींबरोबर शरीर संबंध ठेवण्यात काही धोका नसतो अशी त्याची कल्पना होती. काही घडलं तरी त्यांच्या नवऱ्याच्या नावावर खपवलं जाणार होतं. म्हणूनच अर्जुनचं मन आंटींच्या मागे धावत होतं. तो तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करीत होता.
विवाहित स्त्रिया पुरुषाच्या नजरेतील भावना चटकन ओळखतात त्याप्रमाणे आंटीनेही अर्जुनच्या नजरेतील भावना ओळखल्या होत्या. त्याला पाहताच तिचे ओठ थरथरू लागायचे... ती ओठातच हसायची.... तिचे गोबरे गाल टमाटरसारखे आरक्त व्हायचे... पापण्याची उघडझाप सारखी व्हायची.... पावले उगीचच अडखळायची.... अर्जुनने तिच्यातील हा बदल हेरला होता.
एक दिवस न राहून अर्जुन तिच्याजवळ गेला आणि तिला तिचे नाव विचारले. प्रथम तिने टाळाटाळा केली. पण त्याने दोन-तीन वेळा तोच प्रश्न विचारताच तिने मुग्धा असे नाव सांगितले होते. तिचा गोड आवाज आणि मुग्धा हे नाव कळताच अर्जुन जणू हवेत तरंगू लागला होता. मुग्धा आंटी म्हणजे त्याचा श्वास बनली होती. ती दिसली की तो बेधुंद व्हायचा. श्वास फुलायचा... ती दिसली की नाही श्वास अडखळायचा. जड व्हायचा.
अशातच अर्जुनच्या कॉलेजला मे महिन्याची सुट्टी पडली. आता महिनाभर मुग्धा आंटी दिसणार नाही म्हणून त्याचा जीव हळहळला. तो सारखा तिच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न करीत होता. तिच्या तीन वर्षाच्या मुलाला खेळवीत होता. आज ती ही त्याच्यापासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करीत नव्हती. पण चाळींतील माणसं पहात असल्याने अर्जुनच मागे सरकला. त्याच संध्याकाळी तो गावी निघाला.
दोन-तीन दिवस आराम केल्यानंतर त्याच्या वडिलांनी त्याला मळ्यात देखरेख करण्यासाठी जाण्यास सांगितले. त्याच्या वडिलांना बाहेरगावी जायचे होते. अर्जुन मळ्यात आला. गावातील काही स्त्रिया त्यांच्या मळ्यात खुरपणी करीत होत्या. स्त्रियांकडे पहाताच त्याचे अंग शहारले. शहरातील पॉश कपड्यात वावरणारं लखलख साैंदर्य त्याच्या नजरेसमोर नाचलं पण या स्त्रिया मळकटलेल्या कपड्यांत होत्या. त्यांचे चेहरेही कोमेजल्यासारखे वाटत होते.
तेवढयात त्याला एक सुंदर चेहरा दिसला. त्या सर्व स्त्रियांमध्ये तिचे साैंदर्य उठून दिसत होते. तो तिच्याकडे पहात असतानाच तिनेही त्याच्याकडे पाहिले. दोघांची नजरानजर झाली. ती गालात खुदकन हसली. गुलाबी ओठांमध्ये पांढरे शुभ्र दात चमकले. हळूच पावले टाकीत ती अर्जुनजवळ आली.
तेवढयात दुसरी स्त्री म्हणाली, तिला जरा पाणी द्या. माझीच बहीण आहे ती.' त्याने बोलणाऱ्या स्त्रीकडे पाहिले. शेजारच्या माया वहिनी बोलत होत्या.
त्यांची बहिण सुमन त्याच्या पुढ्यात उभी होती. पदराने चेहरा गळा पुसता-पुसता त्याने दिलेले पाणी प्यायली. त्याक्षणापासून अर्जुनची आणि तिची नजरानजर सुरू झाली. खरंच ती देखणी होती. वीस-बावीस वर्षाची होती. अर्जुनला ती खूप आवडली. तिच्या शरीराचा उंचसखलपणा, मादक हालचाल, उन्मादक हावभाव, देखणं लावण्य पाहून त्याने सुमनशी जवळीक साधली. नवऱ्याशी पटत नसल्याने ती आपल्या बहिणीकडे आली होती.
सुमनचा भरलेला देह पाहून अर्जुनने हळूच तिला इशारा केला. अर्जुनच्या मळ्यायात घर होते. पण घरात न जाता तो एका बाजूला असलेल्या झाडीत शिरला. संधी साधून सुमनही त्याच्याजवळ आली. त्याने चटकन तिला मिठीत घेतले. तिच्या अंगाला घामाचा वास येत होता. पण त्याचे त्याला काहीच वाटत नव्हते. तिचा मादाळलेला देह मिठीत येताच तो वेडावून गेला. तिचा मखमली देह हवा तसा आवळू लागला. तिच्या गालाची ओठांची चुंबने त्याने घेतली. तिचे बॉल दाबले.
तीही त्याला आवेगाने बिलगत होती. त्याचा सोटा हातात धरून हलवत होती. त्याच्या स्पर्शाने ती काही क्षणातच तापली. जास्तवेळ घालण्यात अर्थ नव्हता. इतर बायकांना संशय आला असता. अर्जुनने तिची साडी वर केली. ती एका कुशीवर आडवी झाली होती. तिचा एक पाय वर करून त्याने तिची चड्डी एका बाजूला सरकवली आणि आपला ताठलेला सोटा तिच्या योनीत घुसवला.
ती आनंदाने चित्कारली. मग तिचे स्तन चोळत, कंबर, पाय धरीत तो कचाकच दणके मारू लागला. तिच्या लालभडक भोकात सोटा आतबाहेर होताना पाहून त्याला आणखी चेव सुटला. तो आणखी बेभानपणे दणके मारू लागला. सुमनला खाली दगड लागत असूनही ती आनंदाने त्याला प्रतिसाद देत होती.
एकदाचं त्याचे पाणी पडले. तीही तुप्त झाली. त्याचे वीर्य तिच्या योनीने शोषून घेतले होते. कपडे व्यवस्थित करून ती निघून गेली. त्यानंतर सुमनचे व त्याचे चांगलेच सुत जमले. काम असो वा नसो संधी मिळाली की तो तिला इशारा करायचा तीही गुपचुप त्याच्याजवळ यायची. मग दोघांचा खेळ रंगायचा. सुमन त्याला मनापासून साथ देत असल्याने ती त्याला खूप आवडायची. तिचा देह भोगताना त्याला वेगळाच आनंद मिळत होता. तिच्यातला जोश, मस्ती, उत्कट प्रतिसाद देवून प्रणयसुख देण्याची कला त्याला भारी आवडत होती. तिच्या सहवासात तो चांगला रंगला होता.
पण एक दिवस भलतेच घडले. माया वहिनींचा म्हणजे सुमनच्या मोठ्या बहिणीचा नवरा रात्री दारू ढोसून शिव्या घालत होता. दुसऱ्या दिवशी सुमन कामाला आली नव्हती. मला तर मायाच्या नवऱ्याचा खूप राग आला होता. मळ्यात आल्या-आल्या माया वहिनी म्हणाल्या, 'अहो त्या बेवड्याचं काय मनावर घेता... काहीही बोंबलत असतो... सुमनची नि तुमची भानगड आहे म्हणून ओरडत होता. दोन थोबाडीत हाणल्या तेव्हा गप्प बसला.'
अर्जुन तिचे बोलणे ऐकून अस्वस्थ झाला. सुमनचे साैंदर्य, तिचा तो कमनिय बांधा, तिची पुष्ट स्तन, बदामी योनी, प्रणयात साथ देण्याची तिची कला, तिच्या देहाचा गंध आठवून ती बेचैन झाला. स्वच्छ कपड्यातील टंच उरोजांची सुमन त्याच्या नजरेसमोर नाचू लागली. इथल्या स्त्रियांमध्ये ती त्याला अप्सरेसारखी भासत होती. कावळ्याच्या घरट्यात राजहंस वाटत होती. अवखळ बोलणारी, मोहक हसणारी सुमन.... तो सारखा तिच्या गुलाबी ओठांकडे पहात रहायचा.
तो तिच्या आठवणीत दंगला होता. 'तुम्ही काही काळजी करू नका. उद्यापासून सुमन येईल कामाला.' माया वहिनी म्हणाल्या आणि तो भानावर आला. 'नको... नको....' उगीच बदनामी होण्यापेक्षा अर्जुन नकोच म्हणाला. पण ती यावी असे मनातून त्याला वाटत होते. दुसर्या दिवशी सुमन कामाला आली. काम करता-करता ती अर्जुनजवळ आली. इतर बायका जरा दूर होत्या. 'सुमन, कशाला आलीस तू...' त्याने हळूच विचारले. 'कशाला म्हणजे... तुमच्यासाठी आले.... मलाही तुमच्याशिवाय करमत नाही.' जवळ कुणी नाही असे पहात ती म्हणाली. अर्जुन तिच्या सुंदर चेहऱ्याकडे पहातच राहिला. तिचा बिनधास्तपणा त्याच्या मनाला भावला. 'आतल्या आत जळत राहण्यापेक्षा बिनधास्त राहिलेले बरं. मी नाही कुणाला घाबरत....' सुमन म्हणाली. 'अगं तू जा नाहीतर त्या बायकांना संशय येईल.' अर्जुन काहीसा घाबरत म्हणाला. 'येवू दे की.... त्या काही शुध्द नाहीत. माझी ताई तर त्या शिवाबरोबर दिवसाढवळ्याही झोपते तेव्हा तिचा नवरा काही बोलत नाही. कारण तो शिवा त्याला दारूची बाटली देतो ना.....' सुमन बिनधास्तपणे बोलत होती. 'असं होय.... मग मीही बाटली देईन की, त्याला...' अर्जुन आनंदाने म्हणाला. 'तसंच करा.... म्हणजे आपल्या संबंधाच्या आड ते येणार नाहीत...' सुमन म्हणाली. अर्जुन सुमनसाठी वेडा झाला होता. त्याने दुसऱ्या दिवशी दारूच्या दोन बाटल्या खरेदी केल्या. त्या दिवशी मळ्यातलं काम बंद होतं. एक बाटली घेवून तो माया वहिनीच्या घरी गेला. पडवीत तिचा नवरा बसला होता. त्याच्या हातातील बाटली पाहताच तो लाळ घोटू लागला. अर्जुनने त्याला बाटली दिली. ती घेवून त्याने आता काहीही करा अशा नजरेने अर्जुनकडे पाहिले आणि नदीच्या दिशेने धूम ठोकली. दारू पिण्याची ती त्याची आवडीची जागा होती. अर्जुन तसाच घरात शिरला. माया वहिनी नव्हती. सुमनला पाहून तो हसला. तीही खूश झाली. 'सुमन... झवाझवी करू या का?' त्याने विचारले. 'इश्श!' ती लाजत म्हणाली, 'मलाही हवय... पण भावोजी...?' 'तुझा भावोजी आता तिथेच आडवा होईल.' असं म्हणत त्याने सुमनला मिठीत घेतले. तिच्या ओठांची भराभर चुंबने घेत तिचे सर्वांग कुरवाळू लागला. तिच्या गुलाबी ओठातून मादक चित्कार बाहेर पडू लागले. तिच्या उबदार मादक स्पर्शाने त्याच्या शरीरात वासनेचे वारे वाहू लागले. 'सुमन...' तिचा खालचा ओठ चावत तो म्हणाला. 'ऊं... हू.... किती जोरात चावताय?' ती लटक्या रागाने म्हणाली. 'खरंच तू किती सुंदर आहेस... तुला पूर्ण, नग्न करून पहावीशी वाटतेय...' 'बघा की....मी थोडेच अडवले आहे.' ती खट्याUपणे म्हणाली. 'पण तुझी बहिण....' 'ती संध्याकाळ शिवाय येणार नाही.' 'तर मग आज मी तुला हवी तशी ठोकणार...' असं म्हणत त्याने तिला खाली पाडले. 'अहो जरा हळू... कपडे तरी काढा...' असे म्हणत ती स्वत:चे कपडे काढू लागली. अर्जुनही स्वत:चे कपडे काढू लागला. तिने साडी ब्लाऊज काढला. काळ्या ब्रेसियरमधील तिची गोरीपान पुष्ट स्तने त्याच्या मनाचा थरकाप उडवू लागली. काळसर वर्तुळे उठून दिसत होती. तांबसू चोची खुणावत असल्याचा भास त्याला झाला. तिचा परकर खाली सरकला. भरदार मांड्या एकदम मुलायम होत्या. ओटीपोटावरचा काळा तीळ त्याचे लक्ष वेधून घेवू लागला. अर्जुनच्या नाका-तोंडातून उष्ण श्वास बाहेर पडू लागले. तिने ब्रेसियर काढली. तिची गुबगुबीत स्तने सुंदर नि मांसल होती. त्याने दोन्ही हात पुढे करून तिची दोन्ही मांसल स्तने पकडली आणि आवळू लागला. मध्येच तोंडात घेवून चोखू लागला. तिच्या ओठांची, गालाची चुंबने घेताना तो बेभान झाला. 'अहो या ना वर... तुमचा सोटा घाला योनीत... नुसती आग पेटलीय आत...' सुमन त्याला अंगावर ओढत म्हणाली. त्याबरोबर त्याने सोटा तिच्या योनीत ढकलला. तिने त्याच्याभोवती घट्ट मिठी मारली. तो जोरात दणके मारू लागला. त्याचा सोटा भसाभस तिच्या योनीत आतबाहेर होत असताना तीही त्याला हवातसा प्रतिसाद देवू लागली. काही वेळातच त्याचा फवारा तिच्या योनीत उडाला. दोघांचीही तृप्ती झाली होती. सुमनच्या यौवनावर तो इतका फिदा झाला होता की, महिनाभर कधी रानात, कधी घरात, कधी वाड्यात तर कधी परसात तिला घुसळून काढत होता. तीही त्याला हवा तसा प्रतिसाद देत होती. तिच्या सहवासात महिना कसा गेला हेच त्याला कळले नाही. सुट्टी संपली तसा अर्जुन शहरात आला. कॉलेज सुरू व्हायला अजून दोन-तीन दिवस होते. त्याला सुमनची आठवण येत होती. तिच्याबरोबर केलेला प्रणय आठवत होता. तो त्या आठवणीने उत्तेजित होत होता. अशातच त्याला मुग्धा आंटी दिसली. आणि तो सुमनला विसरून गेला. त्याच दिवशी त्याने मुग्धा आंटीला एकांतात गाठले. 'आंटी, एक काम होते तुझ्याकडे.' तो बिनधास्तपणे म्हणाला. 'कसलं रे काम....?' तिने डोळे मिचकावत विचारले. 'संध्याकाळी मला गार्डनमध्ये भेटाल...' 'गार्डनमध्ये?' तिने आश्चर्याने विचारले. 'येशील ना...?' 'येईन पण...' ती अडळली . 'आंटी काळजी करू नकोस... तुझा मोबदला मिळेल तुला....' अर्जुन म्हणाला. तशी ती खुश झाली. संध्याकाळी ती गार्डनमध्ये आली. तिथून ती दोघे एका लॉजच्या खोलीत आली. अर्जुनने दोन बीयर सोबत आणल्या होत्या. खोलीत येताच त्याने तिचा गुबगुबीत कमनिय देह मिठीत घेतला. तिच्या सुंदर चेहऱ्याची पटापट चुंबने घेतली. तिचे स्तन दाबू लागला. 'अरे थांब जरा... एवढी काय घाई आहे...' ती त्याला थांबवत म्हणाली. पण एवढा सुंदर मादाळलेला माल मिठीत असताना अर्जुनला धीर धरवत नव्हता. हावरटाप्रमाणे तिच्या अंगप्रत्यंगाची चुंबने घेवू लागला. तीही त्याला घट्ट बिलगून त्याच्या ओठांची चुंबने घेवू लागली. 'अर्जुन, चल आधी बीयर घेवू... मग आणखी मजा येईल...' मुग्धा म्हणाली. पण तिचा देह सोडूच नये असे त्याला वाटत होते. बीयर पिताना तो तिच्या स्तनांशी चाळे करू लागला. तशी ती हसून म्हणाली, 'बराच चेकाळलेला दिसतोस.' मुग्धाने साडी सोडली. ब्लाऊज काढला. तिची ब्रामध्ये बंदिस्त असलेली गुटगुटीत स्तने बाहेर पडण्यासाठी उतावीळ झाली होती. त्याने चटकन दोन्ही स्तने दाबली. त्याने तिच्या ब्राचा हूक काढेपर्यंत तिने त्याची अंडरपॅन्टही काढली. 'बापरे! भलताच दणकट आहे की तुझा...' त्याच्या हत्याराकडे एकटक पहात ती म्हणाली. त्याचे हत्यार लांबलचक ताठ होवून वेगाने उड्या मारत होते. तिचे स्तन तो मनसोक्तपणे कुरवाळू लागला. कुरवाळताना चाेखू लागला. तिच्या मादक देहात कमालीची जादू होती. अर्जुन पुरता चेकाळला होता. स्तन चोखताना त्याने तिच्या परकरची नाडी सोडली. परकर खाली पडला. तिने तो काढला. तिच्या गोऱ्यापान, भरदार मांड्या चमकू लागला. अर्जुनने मुग्धाला पलंगावर पाडले. तिच्या मादाळलेल्या देहावर तो तुटून पडला. तिचे उरोज चोखत-दाबत त्याने एक हात तिच्या चड्डीत सारला. त्याच्या बोटांना केसाळ पुंजक्याचा स्पर्श झाला. बोटे आणखी खाली सरकली. योनीचा गरम उबदार स्पर्श जाणवताच त्याचे सर्वांग ताठरले. तिने मांड्या आवळून पुन्हा विलग केल्या. तिच्या योनीचा ओलसरपणा त्याच्या बोटांना जाणवू लागला. तो योनीत भसाभस बोटे आतबाहेर करू लागला. 'आहं...सी...ई... अर्जुन... हे... काय... करतोस... बोटे कशाला घालतोस... अहा...हा.... मस्त वटतंय रे... जोरात कर... वाह...! मस्त... तू तर या खेळत... आहं.... हुश्शार दिसतोस... आहं.... हाय...' ती चित्कारू लागली. आणखी वेगाने बोटे आतबाहेर करायला सांगू लागली. काही वेळाने तिने अर्जुनला खाली पाडले. त्याच्या कंबरेजवळ झुकत तिने त्याचा ताठलेला सोटा तोंडात घेतला आणि चोखू लागली. तिच्या तोंडात आतबाहेर होणारे हत्यार पाहून त्याच्या शरीरात आग भडकली. तिच्या लालचुटुक ओठात त्याचे काळकुट्ट ताठ हत्यार शोभून दिसत होतं. त्याचे हत्यार पूर्ण तोंडात सामावून घेत ती पुन्हा बाहेर काढू लागली. अगदी हळूवारपणे ती त्याचे मुखमैथुन करीत असल्याने अर्जुन पुरता चेकाळला. न राहून त्याने तिला खाली पाडले. तिच्या मांड्यांमध्ये तो बसला आणि एकाच गचक्यात पूर्ण सोटा तिच्या योनीत सारला. मग तिची कंबर धरून स्तन दाबत तो गपागप गचके मारू लागला. योनीत हत्यार सटासट आतबाहेर होत असताना मधुर संगीत उमटत होते. त्या आवाजाने त्याचा जोर वाढत होता. तीदेखील त्याला प्रतिसाद देत चित्कारत होती. वीर्याचा फवारा तिच्या योनीत उडण्याआधी तो तिच्यावर झोपून दणके मारू लागला. तीही त्याला घट्ट आवळून कंबरेला झटके देवू लागली. शेवटी एकाच वेळी दोघांनी उत्कट बिंदू साधला होता. त्याच्या वीर्याने तिची योनी भरून गेली होती. अर्जुनकडून तिला हवं तसं सुख मिळाल्यामुळे तिने त्याच्याकडून अजिबात पैसे घेतले नाहीत. उलट ती कधीही त्याच्याबरोबर येण्यास तयार झाली होती. अशाप्रकारे आवडणाऱ्या आंटीलाही अर्जुनने अंगाखाली घेतले होते. त्यानंतर तर कित्येक दिवस तो आंटीची चांगली घंटी वाजवत होता.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this news