संध्याकाळ ची वेळ झाली होती. किसन नुकताच मेहुणी शेवंताच्या शेतात काम करून घरी आला होता. तसा तो दर महिन्यातून आठ दिवस मोठ्या मेहुणीकडे शेवंताकडे काम करायला येत होता. तिच्याकडेच रहात होता. शेतातून घरी आल्या आल्या तो बाथरूममधे शिरला. घामाघुम झालेल्या शरीरावर पाणी ओतून घेताच त्याला बरे वाटले. आपल्या पिळदार शरीराला साबण चोळून त्याने पाणी अंगावर ओतून घेतले. स्वच्छ अंघोळ करून कंबरेभोवती टॉवेल गुंडाळून तो बाहेर आला. त्याची मोठी मेहुणी तिरक्या नजरेने त्याच्याकडे पहात होती. त्याचे नितळ ओले शरीर, रुंद भरीव छाती... छातीवरचे काळेभोर केस, पिळदार स्नायू त्याची ती दणकट देहयष्टी पाहून शेवंता मनोमन सुखावली. डोळे भरून किसनचे मर्दानी शरीर साैंदर्य न्याहाळू लागली. आसुसलेल्या नजरेने त्याच्याकडे पाहू लागली. तिला तिच्या लहान बहिणीचा हेवा वाटत होता. असा दणकट नवरा आपल्याला मिळाला असता तर.... तिच्या मनात विचार चमकून गेला. पण ते भाग्य तिच्या नशीबी नव्हते. ती नुसती त्याच्या मर्दानी शरीराकडे पहातच राहिली. 'अशी काय पाहतेस शेवंता?' किसनने विचारले. तो तिला नावानेच नेहमी संबोधत होता. त्याच्याा या अचानक प्रश्नाने ती भानावर आली. काहीशी बावरली. तिचा चेहरा लाल झाला. काय उत्तर द्यावे हेच तिला सुचत नव्हते.... किसनला तिच्या विषयी सर्व काही त्याच्या बायकोकडून कळले होते. शेवंताच्या नजरेतील वासना त्याला जाणवत होती. तिचा नवरा तिला शरीरसुख देण्यास असमर्थ आहे हे त्याला बायकोकडून कळले होते.त्यातच सहा महिन्यापूर्वी त्याला अर्धांगवायूचा झटका आल्यात्याने त्याचे अर्धे अंग लुळे पडले होते. शेवंताची मोठी शेती होती. अर्थात किसनाचीही शेती होती. पण आपल्या शेतातील काम आटोपल्या नंतर बायकोच्या आग्रहाखातर त्याला आठ-­दहा दिवस शेवतांच्या शेतातही काम करावे लागत होते. शेवतांचे गाव दूर असल्याने किसन तिच्याकडेच मुक्काम करायचा. मजुरांकडून आठ दिवस काम करून घ्यायाचा. स्वत:ही खूप मेहनत करायचा. काम आटोपलं की घरी निघून जायचा. शेवंता उत्तर देत नसल्याचे पाहून त्याने पुन्हा तिला काही विचारले नाही. पण तिच्या नजरेतील भाव पाहून त्याच्या मनात चलबिचल सुरू झाली होती. आजपर्यंतत्याने आपल्या मेहुणीकडे कधी वाकड्या नजरेने पाहिले नव्हते. पण तिच्या नजरेतील भाव आणि त्याच्याशी ती करीत असलेली लगट पाहून त्याच्या मनात चलबिचल सुरू झाली होती. शेवंता स्वत:हून पुढाकार घेतेय म्हटल्यावर आपण काय करायचं असा तो विचार करीत होता. शेवटी त्यानेही निश्चय केला, ती स्वत:हून आपल्या अंगावर येऊ पाहतेय ना... मग घ्यायचं तिला अंगावर... शेवंतादेखील सारखा त्याचाच विचार करीत होती. ताई खरंच भाग्यवान म्हणून तिला असा मर्द नवरा मिळला... आपलं मात्र नशीबच फुटकं... विचार करता ­करता तिचा कंठ दाटून आला. किसनाला डोळ्यातील अश्रू दिसू नये म्हणून तिने तोंड फिरवले. अश्रू पुसून ती त्याला जेवण वाढू लागली. नवऱ्याला तिने आधीच जेवण दिले होते. तिच्या डोळ्यातील अश्रू किसनाच्या नजरेतून सुटले नाहीत. नवऱ्याच्या आजारपणाबद्दल तिला वाईट वाटत असावं असंच वाटलं त्याला. 'शेवंता.... डॉक्टरी उपचार सुरू आहेतच.... आणखी काय करायचं आपण...' तो नकलेत बोलून गेला. 'तुम्ही मनात आणलंत तर सर्व काही होईल....' शेवंता चटकन बोलून गेली. तिने चटकन जीभ चावली होती. 'मी काय करू शकतो?' जेवताना त्याने विचारले. 'खरं सांगू भाऊजी...? आता तुमच्याशिवाय मला कुणाचा आधार आहे? आहे ते सारं तुमचंच आहे.... काय हवं नको ते बिनधास्त मागावं तुम्ही....' ओठाची मोहक हालचाल करीत तिने ढळलेला पदर सावरीत म्हटले. त्याला मात्र तिच्या बोलण्याचा अर्थ कळला नाही. जेवण होताच त्याने बाहेर जावून हात­तोंड धुतले आणि त्याला झोपायला दिलेल्या खोलीत कॉटवर बसला. शेवंताच्या बोलण्याचा अर्थ शोधत राहिला. काही वेळाने शेवंता त्याच्यासाठी दूध घेवून खोलीत आली. गाई­म्हशी असल्याने दुधाची कमी नव्हती. गाई­म्हशींचं ती स्वत: पहात होती. त्यांना चरायला स्वत: घेवून जात होती. तिच्या हातून दुधाचा ग्लास घेताना तिच्या नाजूक बोटांचा हळूवार स्पर्श त्याच्या बोटांना झाला. त्याच्या बोटांना झिणझिण्या आल्या. मन क्षणात मोहरला. त्याने चमकून तिच्याकडे पाहिले. आज ती त्याला वेगळीच भासत होती. अधिक सुंदर दिसत होती. तिचे काळेभोर डोळे त्याला वेगळच काहीतरी सांगून जात होते. छातीवरचा पदरही एका बाजूला सरकला होता. ब्लाऊजमधून उजवा स्तनाची गोलाई स्पष्ट जाणवत होती. किसनाला आणखी आश्चर्य वाटलं. नेहमी ती दुधाचा ग्लास देवून चटकन बाहेर निघून जायची. पण आज ती त्याच्यासमोरच उभी राहिली होती. त्याच्याााकडे निश्चल नजरेने पहात होती. काहीतरी हवं असल्याचे भाव तिच्या डोळ्यावर होते. त्याची नजर सारखी तिच्या पुष्ट उरोजांवर स्थिरावत होती. तिचा चेहरा आणि डोळे त्याला वेगळाच इशारा करीत होते. गेल्या चार दिवसांपासून हाच प्रकार घडत होता. दुधाचा ग्लास दिल्यानंतर शेवंता अगदी त्याच्या जवळ उभी रहात होती. मुद्दामच त्याच्या शरीराला ओझरता स्पर्श करीत होती. त्याच्यासमोर असताना मुद्दाम पदर पाडायची.... लगेच छातीभोवती लपेटून घ्यायची. त्याची नजर छातीवर वेधून घेण्यासाठी ती हे सर्व करीत होती. किसन तिच्या मनातील भाव ओळखण्याचा प्रयत्न करीत होता. 'भाऊजी.... तुम्ही फारच लाजाळू आहात बघा.... अहो लाजायचं काय त्यात.... तुमची बायको तशी मी... काही हवं असेल तर नि:संकोचपणे सांगा.... मी देईन की...' ती खट्याळपणे म्हणाली. तिच्या या बोलण्याने किसन आणखी अवाक झाला.... हिला नेमकं म्हणायचंय तरी काय ... हिची बहिण रोज रात्री माझ्या बाजूला, माझ्या मिठीत झोपते आणि ही.... छे... बुवा काहीतरीच विचार करतो आपण.... किसना आणखी गोंधळला. काय बोलावं हेच त्याला सुचेना. तसा किसनाही गेले चार दिवस अस्वस्थ होता. बायकोचा विरह त्याला सहन होत नव्हता. बाय कोच्या आठवणीने त्या त्याला रात्रभर झोप येत नव्हती. हे हिला कळत असेल का? हिला नवऱ्याकडून सुख मिळत नाही हे त्याला कळत होते. ती सुद्धा या सुखापासून वंचित आहे. नवरा फक्त नावालाच आहे. मग हिला आपल्याबरोबर झोपायचे तर नाही? 'काय करू शेवंता, तुझ्या बहिणीची आठवण येते फार... एकटं झोपायची सवय नाही ना....' किसनाने खडा टाकला. 'मग मी येऊ सोबतीला?' तिने चटकन विचारले. आता मात्र किसना गोंधळला. त्याचा त्याच्या कानावर विश्वासच बसेना. पण शेवंता आधीपासूनच तयार होती. तिला त्याच्याकडून शरीर सुख हवं होतं. म्हणूनच गेले चार दिवस ती त्याच्याशी लगट करीत होती. त्याला आकर्षित करून घेण्याचा, त्याच्या भावना चेतविण्याचा प्रयत्न करीत होती. किसना पुरता बावरून गेला होता. शेवंता तशीच त्याच्या आणखी जवळ गेली. त्याच्या खांद्यावर हात ठेवताच त्याच्या शेजारी बसली. तिच्या मादक देहाचा त्याच्या अंगाला होणारा स्पर्श त्याला बरांच काही सांगून जात होता. तिच्या टंच मांसल उरोजांची गोलाई स्पष्ट दिसत होती. साडी वर ओढून घेतल्याने मांड्या अर्धवट उघड्या दिसत होत्या. शेवंता भरदार देहाची स्त्री होती. तिच्या उन्मादक स्पर्शाने, अर्धवट बाहेर डोकावणाऱ्या उरोजांच्या दर्शनाने त्या च्या डोळ्यात वासनेची नशा चढू लागली. ती अगदी नि:संकोचपणे त्याच्या शेजारी बसून त्याच्या मांडीला मांडी घासत होती. किसना काही विरोध करीत नसल्याचे पाहून तिच्या चेहऱ्यावर उत्साह ओसंडून वहात होता. किसनाला आपलंसं करायला आता वेळ लागणार नाही असं तिला वाटत होतं. आणि ते खरंही होतं. कितीही झालं तरी किसना एक पुरुष होता. एक तरुण स्त्री स्वत:हून पुढाकार घेतेय म्हटल्यावर कुठला पुरुष गप्प बसेल. तिच्या स्पर्शाने त्याच्या चित्तवृत्ती बहरून गेल्या. त्याला रहावले नाही. त्यानेही तिच्या नजरेला नजर भिडवली आणि तिच्या नाजूक हातावर आपला हात ठेवला. शेवंताचे तन­मन अत्यानंदाने भरून गेले. त्याच क्षणाची ती आतुरतेने वाट पहात होती. तिने त्याचा हात आपल्या मांडीवरून हळूवारपणे फिरवला. 'भाऊजी....' लाडिकपणे साद घालत तिने त्याचा हात एका स्तनावर दाबला. त्या मांसल स्पर्शाने त्याच्या मनात सुखसंवेदना चमकून गेली. 'भाऊजी...' त्याच्या गालावर गाल घासत ती म्हणाली, 'काल रात्रभर तुम्ही जागे होता ना.... तुम्हाला बायकोची आठवण येत होती बरोबर ना?' किसना तिच्याकडे पहातच राहिला. तिच्या मांसल उरोजांवर त्याची बोटे वळवळू लागली होती. 'रस्स... आणखी जोरात दाबा ना...' त्याचा हात उरोजांवर दाबत ती म्हणाली, 'भाऊजी... तुम्ही चार दिवस बायकोचा विरह सहन करू शकत नाही. मी तर लग्न झाल्यापासून उपाशी आहे.... रोज रात्री माशासारखी वासनेच्या आगीत तळमळते आहे. माझ्या नवऱ्याने मला कधीच बायको म्हणून जवळ घेतले नाही. आता तर त्यांचा मला काहीच उपयोग नाही. आज तुम्ही तरी मेहुणी म्हणून नव्हे बायको म्हणून जवळ घ्या ना... नाहीतरी मेहुणी ही अर्धी बायकोच असते असं म्हणतात. आज माझ्या मनातील इच्छा पूर्ण करा... स्वर्गसुख म्हणजे काय असतं अनुभव मलाही घेवू द्या.... मी पाया पडते तुमच्या ... नाही म्हणू नका... माझे अंग­अंग तुमच्या स्पर्शासाठी आसुसलंय ...घ्या ना जवळ... करा ना तृप्त मला...' बोलताना ती त्याच्या शरीरावर आपले अंग घुसळीत होती. त्याच्या बाबूराववरून हात फिरवत होती. पॅन्टवरूनच तिने त्याचा बाबूराव हातात धरला होता. ती पुरती चेकाळल्यासारखी झाली होती. आता मात्र किसनाचं सर्वांग गरम होवू लागले होते. त्याचा बाबूराव ता" होवू लागला होता. त्याने तिच्या नजरेला नजर भिडवली. कपड्यांवरूनच तिचे उरोज दाबत तो तिच्या ओठाची, गालांची चुंबने घेवू लागला. ती हळूच सुस्कारत होती. पुढल्याच क्षणी ती त्याच्या मिठीत शिरली. तिला मिठीत आवळून किसना तिला हळूवारपणे कुरवाळू लागला. शेवंता अत्यानंदीत झाली. त्याच्या ओठात ओठ गुंफून चुंबने घेवू लागली. त्याच्या भरदार छातीवर आपले पुष्ट उरोज घासू लागली. त्याच्या बाबूरावच्या कडक टणक स्पर्शाने तिची वासना भडकत चालली होती. काही वेळाने ती त्याच्यापासून थोडी दूर झाली. तिने खांद्यावरून पदर काढला. ब्लाऊजची बटणे काढून ब्लाऊजही काढला. तिच्या ब्रेरिसय रमध्ये तिचे पुष्ट अर्धगोल स्तन मावत नव्हते. ते अर्धवट बाहेर डोकावत होते. 'शेवंता..... तुझा नवरा आणि समाज काय म्हणेल...?' तिच्या स्तनांच्या पोकळीकडे पहात किसनाने विचारले. 'भाऊजी... समाजाची मला पर्वा नाही... समाजाची पर्वा करीत बसले तर हा देह वासनेच्या आगीत जळून खाक होईल.... आणि नवऱ्याचे म्हणाल तर, तो मला शरीरसुख देवू शकत नाही त्याचा विचार का करावा मी... आणि आपले संबंध त्याला कळले तरी तो काही बोलूही शकणार नाही.... मी कुठल्या बाहेरच्या पुरुषाशी थोडेच शरीर संबंध करतेय ... तुम्ही माझ्या बहिणीचे पती आहात... माझे मेहुणे आहात... मग तुमच्याकडून आज अतृप्त देहाची आग शांत करायला काय हरकत आहे... तुम्ही काही काळजी करू नका... घ्या मला जवळ.. बिनधास्त करा मला.... आता माझी मासिक पाळीही बंद झालीय ... त्यामुळे मूल होण्याचाही धोका नाही..... आता फक्त माझ्या तन­मनाची भूक भागवायची बस्स.' शेवंता बोलत होती. बोलताना त्याच्या बाबूरावशी चाळेही करीत होती. किसना आता तिची इच्छा पूर्ण करायला तयार झाला होता. तो ब्रेसियरवरूनच तिचे स्तन दाबू लागला. तिचे गुलाबी ओठ आपल्या ओठात पकडून चुंबने घेवू लागला. त्याचे हात तिच्या कपड्यांशी चाळे करू लागले. 'भाऊजी थांबा जरा... त्यांना काय हवं नको ते पाहून येते.... अंथरुणावर झोपवावंही लागेल.... मी आलोच.' असं म्हणत खांद्यावरून पदर ओढून घेत तिने छाती झाकली आणि नवऱ्यांच्या खोलीत गेली. ती पाच­सात मिनिटे त्याला तासासारखी वाटली. शेवंता लगबगीने त्याच्या खोलीत आली. तिलाही संभोगसुखाची घाई झाली होती. किसनाने चटकन तिला बाहुपाशात घेतले. ब्रेसियरमध्ये न मावणाऱ्या तिच्या पुष्ट उरोजांना ब्रेसियर काढून मुक्त केले. तिचे ते हिंदकळणारे मांसल स्तन क्षणभर तो पहात राहिला. तिच्या उरोजांचा आकार एकदम सुडौल नि लोभस होता. एक­एक स्तन पंजात मावूच शकत नव्हता. क्षणभर त्याला वाटले, आपल्या बायकोचे किती छोटे स्तन आहेत आणि हिचे केवढे मोठे... तिच्या स्तनांनी त्याच्या वर मोहिनी घातली होती. त्याना दाबता­दाबता तो त्याची चुंबने घेवू लागला. तोंडात घेवून चोखू लागला. तशी शेवंता भलतीच गरम झाली. जीवनात प्रथमच ती सुखाचा अनुभव घेत असावी. तिचे दोन्ही उरोज आळी-पाळीने चोखत तो तिला आणखी चेतवत होता. आणखी आनंद देत होता. ती त्याचं तोंड आपल्या उरोजांवर दाबून धरीत होती. एक स्तन चोखून झाल्यावर दुसरा त्याच्या तोंडात कोंबत होती. 'जरा थांब भाऊजी... मी कॉटवर उताणी झोपते.... म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित चोखता येईल.... उभ्यानं अवघडल्यासारखं होत....' असं म्हणत ती कॉटवर उताणी झोपली. 'शेवंता, खरं तर मी उभ्यानेच तुला ठोकणार होतो.' 'पुढल्या वेळी उभ्याने ठोका...' ती हसत म्हणाली. तिने साडी सोडली. परकरही काढला. तिच्या अंगावर फक्त चड्डी तेवढी शिल्लक राहिली होती. 'ए ही पण काढ ना...' चड्डीकडे इशारा करीत तो म्हणाला. 'आताच काढू...' असं म्हणताना तिचे गाल आरक्त झाले होते. 'शेवंता, तू तुझ्या बहिणीपेक्षा खूप सुंदर आहेस... तुझं नग्न रूप मला डोळे भरून बघायचंय... मग लगेच तुला अंगाखाली घेईन...' 'अहो, पण तुमचेही कपडे काढा ना....' असं म्हणत तिने चड्डी काढली. त्यानेही स्वत:चे कपडे काढून बाजूला ठेवले. दोघंही एकमेकांच्या नग्न देहाला न्याहाळत होती. त्याचा बाबूराव डोलताना उड्या मारताना पाहून तिला गंमतच वाटली. त्याचा बाबूराव हातात घेवून ती कुरवाळू लागली. तो तिचे उरोज कुस्करू लागला. उरोजांची काळसर बोंडे ताठरलेली पाहून त्याची वासना उसळू लागली. शेवंतांच्या मानेचे चुंबन घेत त्याने जिभेचा शेंडा तिच्या उरोजांच्या बोंडावरून फिरवायला सुरुवात केली. ती खुदुखुदु हसू लागली. तिला गुदगुल्या होवू लागल्या. 'अहो असं काय करताय ? तोंडात घेवून चोखा ना....' ती उन्मादित स्वरात म्हणाली. मग मात्र तो एखादा आंबा दाबून चोखावा त्याप्रमाणे तिचे उरोज दाबून चोखू लागला. बराच वेळं चोखून त्याने तिचे गोरेपान स्तन लालीलाल करून टाकले. 'आहं.... आणखी थोडा वेळ चोखा ना...' त्याने तोंड बाजूला केलेले पाहून ती म्हणाली. 'अगं संपूर्ण रात्र पडलीय ... नंतर चोखीन हवं तर...' असं म्हणत तो खाली सरकला. मग तिच्या मऊशार ओटीपोटाची, बेंबीची चुंबने घेत तो हातानेच तिची फुगीर बदामी योनी कुरवाळू लागला. तसा त्याचा बाबूराव उड्या मारू लागला. तो आता तिच्या धगधगणाऱ्या योनीत शिरण्यासाठी आतुर झाला होता. त्याच्या उड्या मारणाऱ्या बाबूरावला पाहून शेवंता वेडी­खुळी झाली. त्याला आपल्या रेशमी बोटांनी खेळवत गोंजारू लागली. तिची वासना भडकली. योनीत खाज सुटली होती. योनी पुरती ओलावली होती. त्याच्या बाबूराववरची चामडी मागे सरकताच छिद्रातून चिकट स्त्राव बोटांनी चोळू लागली. किसनाने तिच्या योनीचे केस बाजूला केले. योनीच्या पाकळ्या ताणून आतल्या भूगोलात आपली जीभ घालून तुरट, खारट चवीचा आस्वाद घेतला. जिभेने तिच्या योनीचे मस्तपैकी मर्दन केले. मदनमणी जिभेने चाटत तिला आणखी उत्तेजित केले. 'शेवंता राणी... कसं वाटतंय आता...?' तिचा एक स्तन दाबत आणि तिच्यावर स्वार होत त्याने विचारले. 'हाय ... सी...ई... आ.... हं... भाऊजी... रहावत नाही आता... माझी किती पाझरलीय बघा.... तुमचा बाबूराव लवकर घाला आत आणि सुरू करा चटकन.....' असं म्हणत तिने त्याचा बाबूराव हातात पकडून बरोबर योनीच्या भोकावर ठेवलाआणि दणका मारण्यास सांगितले. त्याने बोटानेच तिच्या योनीचा अंदाज घेतला. त्याला आश्चर्य वाटले इतकी वर्षे होवूनही तिची योनी अजून टाईट होती. भोक अगदी लहान हाेते. पण आता त्याचा विचार करण्याची वेळ नव्हती. 'अहो, असं काय करताय ... घाला ना लवकर... माझ्या योनीत आग भडकलीय आणि तुम्ही वेळ घालवताय .... सी...ई.... करा न लवकर भाऊजी....' ती त्याच्या कंबरेभोवती पायांचा विळखा घालत म्हणाली. किसनाने जोरात दणका मारला. दोन­तीन वेळ आतबाहेर करून आणखी एक दणका मारला. 'आई... ग....' ती कळवळली. कारण त्याचा बाबूराव आता पूर्ण आत शिरला हातेा. तो मात्र न थांबता दणादण दणके मारीत हातो. त्याचा बाबूराव तिच्या योनीत पचापच आतबाहेर होवू लागला तशी तिलाही मजा येऊ लागली. त्याला मिठी मारून तिही खालून त्याच्या दणक्याना प्रतिसाद देवू लागली. काही वेळ घासाघीशी केल्यानंतर दोघांचाही उत्कट काळ जवळ आला. दोघांनीही ऐकमेकांना घट्ट आवळलं... त्याचवेळी तिच्या योनीत त्याच्या वीर्याचा फवारा उडाला होता. दोघंही शांत होवून एकमेकांच्या मिठीत बराच वेळ पडून राहिले. आणि मग रात्रभर त्याच्यात मदमस्त शृंगार फुलतच राहिला... त्या मदमस्त शृंगाराची अवीट गोडी चाखताना शेवंता मात्र धुंद होवून गेली होती. मनसारखं सुख मिळाल्याने आनंदीत झाली होती. तो म्हणेल तसा त्याला मागून­पुढून, उभ्याने करू देत होती. त्याच्या मदमस्त शृंगाराने ती पुरती वेडावून गेली होती.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this news