संध्­ााकाUची वेU झाली होती. किसन नुकताच मेहुणी शेवंताच्­ाा शेतात काम करून घरी आला होता. तसा तो दर महिन्­ाातून आ" दिवस मो"्या मेहुणीकडे शेवंताकडे काम करा­ाला ­ोत होता. तिच्­ााकडेच रहात होता. शेतातून घरी आल्­ाा आल्­ाा तो बाथरूममध्­ो शिरला. घामाघुम झालेल्­ाा शरीरावर पाणी ओतून घेताच त्­ााला बरे वाटले. आपल्­ाा पिUदार शरीराला साबण चोUून त्­ााने पाणी अंगावर ओतून घेतले. स्वच्छ अंघोU करून कंबरेभोवती टा@वेल गुंडाUून तो बाहेर आला. त्­ााची मो"ी मेहुणी तिरक्­ाा नजरेने त्­ााच्­ााकडे पहात होती. त्­ााचे नितU ओले शरीर, रुंद भरीव छाती... छातीवरचे काUेभोर केस, पिUदार स्ना­ाू त्­ााची ती दणकट देह­ाष्टी पाहून शेवंता मनोमन सुखावली. डोUे भरून किसनचे मर्दानी शरीर साैंद­ार् न्­ााहाUू लागली. आसुसलेल्­ाा नजरेने त्­ााच्­ााकडे पाहू लागली. तिला तिच्­ाा लहान बहिणीचा हेवा वाटत होता. असा दणकट नवरा आपल्­ााला मिUाला असता तर.... तिच्­ाा मनात विचार चमकून गेला. पण ते भाग्­ा तिच्­ाा नशीबी नव्हते. ती नुसती त्­ााच्­ाा मर्दानी शरीराकडे पहातच राहिली. 'अशी का­ा पाहतेस शेवंता?' किसनने विचारले. तो तिला नावानेच नेहमी संबोधत होता. त्­ााच्­ाा ­ाा अचानक प्रश्नाने ती भानावर आली. काहीशी बावरली. तिचा चेहरा लाल झाला. का­ा उत्तर द्यावे हेच तिला सुचत नव्हते.... किसनला तिच्­ााविष­ाी सर्व काही त्­ााच्­ाा बा­ाकोकडून कUले होते. शेवंताच्­ाा नजरेतील वासना त्­ााला जाणवत होती. तिचा नवरा तिला शरीरसुख देण्­ाास असमर्थ आहे हे त्­ााला बा­ाकोकडून कUले होते. त्­ाातच सहा महिन्­ाापूर्वी त्­ााला अर्धांगवा­ाूचा झटका आल्­ााने त्­ााचे अर्धे अंग लुUे पडले होते. शेवंताची मो"ी शेती होती. अर्थात किसनाचीही शेती होती. पण आपल्­ाा शेतातील काम आटोपल्­ाानंतर बा­ाकोच्­ाा आग्रहाखातर त्­ााला आ"­दहा दिवस शेवतांच्­ाा शेतातही काम करावे लागत होते. शेवतांचे गाव दूर असल्­ााने किसन तिच्­ााकडेच मुक्काम करा­ाचा. मजुरांकडून आ" दिवस काम करून घ्­ाा­ाचा. स्वत:ही खूप मेहनत करा­ाचा. काम आटोपलं की घरी निघून ­ाा­ाचा. शेवंता उत्तर देत नसल्­ााचे पाहून त्­ााने पुन्हा तिला काही विचारले नाही. पण तिच्­ाा नजरेतील भाव पाहून त्­ााच्­ाा मनात चलबिचल सुरू झाली होती. आजप­ार्त त्­ााने आपल्­ाा मेहुणीकडे कधी वाकड्या नजरेने पाहिले नव्हते. पण तिच्­ाा नजरेतील भाव आणि त्­ााच्­ााशी ती करीत असलेली लगट पाहून त्­ााच्­ाा मनात चलबिचल सुरू झाली होती. शेवंता स्वत:हून पुढाकार घेते­ा म्हटल्­ाावर आपण का­ा करा­ाचं ­ााचा तो विचार करीत होता. शेवटी त्­ाानेही निश्च­ा केला, ती स्वत:हून आपल्­ाा अंगावर ­ोवू पाहते­ा ना... मग घ्­ाा­ाचं तिला अंगावर... शेवंतादेखील सारखा त्­ााचाच विचार करीत होती. ताई खरंच भाग्­ावान म्हणून तिला असा मर्द नवरा मिUाला... आपलं मात्र नशीबच फुटकं... विचार करता­करता तिचा कं" दाटून आला. किसनाला डोU्यातील अश्रू दिसू न­ो म्हणून तिने तोंड फिरवले. अश्रू पुसून ती त्­ााला जेवण वाढू लागली. नवर्­ााला तिने आधीच जेवण दिले होते. तिच्­ाा डोU्यातील अश्रू किसनाच्­ाा नजरेतून सुटले नाहीत. नवर्­ााच्­ाा आजारपणाबद्दल तिला वाईट वाटत असावं असंच वाटलं त्­ााला. 'शेवंता.... डा@क्टरी उपचार सुरू आहेतच.... आणखी का­ा करा­ाचं आपण...' तो नकUत बोलून गेला. 'तुम्ही मनात आणलंत तर सर्व काही होईल....' शेवंता चटकन बोलून गेली. तिने चटकन जीभ चावली होती. 'मी का­ा करू शकतो?' जेवताना त्­ााने विचारले. 'खरं सांगू भाऊजी...? आता तुमच्­ााशिवा­ा मला कुणाचा आधार आहे? आहे ते सारं तुमचंच आहे.... का­ा हवं नको ते बिनधास्त मागावं तुम्ही....' ओ"ांची मोहक हालचाल करीत तिने ढUलेला पदर सावरीत म्हटले. त्­ााला मात्र तिच्­ाा बोलण्­ााचा अर्थ कUला नाही. जेवण होताच त्­ााने बाहेर जावून हात­तोंड धुतले आणि त्­ााला झोपा­ाला दिलेल्­ाा खोलीत ­ोवून का@टवर बसला. शेवंताच्­ाा बोलण्­ााचा अर्थ शोधत राहिला. काही वेUाने शेवंता त्­ााच्­ाासा"ी दूध घेवून खोलीत आली. गाई­म्हशी असल्­ााने दुधाची कमी नव्हती. गाई­म्हशींचं ती स्वत: पहात होती. त्­ाांना चरा­ाला स्वत: घेवून जात होती. तिच्­ाा हातून दुधाचा ग्लास घेताना तिच्­ाा नाजूक बोटांचा हUुवार स्पर्श त्­ााच्­ाा बोटांना झाला. त्­ााच्­ाा बोटांना झिणझिण्­ाा आल्­ाा. मन क्षणात मोहरला. त्­ााने चमकून तिच्­ााकडे पाहिले. आज ती त्­ााला वेगUीच भासत होती. अधिक सुंदर दिसत होती. तिचे काUेभोर डोUे त्­ााला वेगUंच काहीतरी सांगून जात होते. छातीवरचा पदरही एका बाजूला सरकला होता. ब्लाऊजमधून उजव्­ाा स्तनाची गोलाई स्पष्ट जाणवत होती. किसनाला आणखी आश्च­ार् वाटलं. नेहमी ती दुधाचा ग्लास देवून चटकन बाहेर निघून जा­ाची. पण आज ती त्­ााच्­ाासमोरच उभी राहिली होती. त्­ााच्­ााकडे निश्चल नजरेने पहात होती. काहीतरी हवं असल्­ााचे भाव तिच्­ाा डोU्यावर होते. त्­ााची नजर सारखी तिच्­ाा पुष्ट उरोजांवर स्थिरावत होती. तिचा चेहरा आणि डोUे त्­ााला वेगUाच इशारा करीत होते. गेल्­ाा चार दिवसांपासून हाच प्रकार घडत होता. दुधाचा ग्लास दिल्­ाानंतर शेवंता अगदी त्­ााच्­ााजवU उभी रहात होती. मुद्दामच त्­ााच्­ाा शरीराला ओझरता स्पर्श करीत होती. त्­ााच्­ाासमोर असताना मुद्दाम पदर पाडा­ाची.... लगेच छातीभोवती लपेटून घ्­ाा­ाची. त्­ााची नजर छातीवर वेधून घेण्­ाासा"ी ती हे सर्व करीत होती. किसन तिच्­ाा मनातील भाव ओUखण्­ााचा प्र­ात्न करीत होता. 'भाऊजी.... तुम्ही फारच लाजाUू आहात बघा.... अहो लाजा­ाचं का­ा त्­ाात.... तुमची बा­ाको तशी मी... काही हवं असेल तर नि:संकोचपणे सांगा.... मी देईन की...' ती खट्याUपणे म्हणाली. तिच्­ाा ­ाा बोलण्­ााने किसन आणखी अवाक झाला.... हिला नेमकं म्हणा­ाचं­ा तरी का­ा... हिची बहिण रोज रात्री माP­ाा बाजूला, माP­ाा मि"ीत झोपते आणि ही.... छे... बुवा काहीतरीच विचार करतो आपण.... किसना आणखी गोंधUला. का­ा बोलावं हेच त्­ााला सुचेना. तसा किसनाही गेले चार दिवस अस्वस्थ होता. बा­ाकोचा विरह त्­ााला सहन होत नव्हता. बा­ाकोच्­ाा आ"वणीने त्­ााला रात्रभर झोप ­ोत नव्हती. हे हिला कUत असेल का? हिला नवर्­ााकडून सुख मिUत नाही हे त्­ााला "ाऊक होते. ती सुद्धा ­ाा सुखापासून वंचित आहे. नवरा फक्त नावालाच आहे. मग हिला आपल्­ााबरोबर झोपा­ाचे तर नाही? 'का­ा करू शेवंता, तुP­ाा बहिणीची आ"वण ­ोते फार... एकटं झोपा­ाची सव­ा नाही ना....' किसनाने खडा टाकला. 'मग मी ­ोवू सोबतीला?' तिने चटकन विचारले. आता मात्र किसना गोंधUला. त्­ााचा त्­ााच्­ाा कानावर विश्वासच बसेना. पण शेवंता आधीपासूनच त­ाार होती. तिला त्­ााच्­ााकडून शरीर सुख हवं होतं. म्हणूनच गेले चार दिवस ती त्­ााच्­ााशी लगट करीत होती. त्­ााला आकर्षित करून घेण्­ााचा, त्­ााच्­ाा भावना चेतविण्­ााचा प्र­ात्न करीत होती. किसना पुरता बावरून गेला होता. शेवंता तशीच त्­ााच्­ाा आणखी जवU गेली. त्­ााच्­ाा खांद्यावर हात "ेवून त्­ााच्­ाा शेजारी बसली. तिच्­ाा मादक देहाचा त्­ााच्­ाा अंगाला होणारा स्पर्श त्­ााला बरांच काही सांगून जात होता. तिच्­ाा टंच मांसल उरोजांची गोलाई स्पष्ट दिसत होती. साडी वर ओढून घेतल्­ााने मांड्या अर्धवट उघढ­ाा दिसत होत्­ाा. शेवंता भरदार देहाची स्त्री होती. तिच्­ाा उन्मादक स्पर्शाने, अर्धवट बाहेर डोकावणार्­ाा उरोजांच्­ाा दर्शनाने त्­ााच्­ाा डोU्यात वासनेची नशा चढू लागली. ती अगदी नि:संकोचपणे त्­ााच्­ाा शेजारी बसून त्­ााच्­ाा मांडीला मांडी घासत होती. किसना काही विरोध करीत नसल्­ााचे पाहून तिच्­ाा चेहर्­ाावर उत्साह ओसंडून वहात होता. किसनाला आपलंसं करा­ाला आता वेU लागणार नाही असं तिला वाटत होतं. आणि ते खरंही होतं. कितीही झालं तरी किसना एक पुरुष होता. एक तरुण स्त्री स्वत:हून पुढाकार घेते­ा म्हटल्­ाावर कु"ला पुरुष गhप बसेल. तिच्­ाा स्पर्शाने त्­ााच्­ाा चित्तवृत्ती बहरून गेल्­ाा. त्­ााला रहावले नाही. त्­ाानेही तिच्­ाा नजरेला नजर भिडवली आणि तिच्­ाा नाजूक हातावर आपला हात "ेवला. शेवंताचे तन­मन अत्­ाानंदाने भरून गेले. त्­ााच क्षणाची ती आतुरतेने वाट पहात होती. तिने त्­ााचा हात आपल्­ाा मांडीवरून हUुवारपणे फिरवला. 'भाऊजी....' लाडिकपणे साद घालत तिने त्­ााचा हात एका स्तनावर दाबला. त्­ाा मांसल स्पर्शाने त्­ााच्­ाा मनात सुखसंवेदना चमकून गेली. 'भाऊजी...' त्­ााच्­ाा गालावर गाल घासत ती म्हणाली, 'काल रात्रभर तुम्ही जागे होता ना.... तुम्हाला बा­ाकोची आ"वण ­ोत होती बरोबर ना?' किसना तिच्­ााकडे पहातच राहिला. तिच्­ाा मांसल उरोजांवर त्­ााची बोटे वUवUू लागली होती. 'रस्स... आणखी जोरात दाबा ना...' त्­ााचा हात उरोजांवर दाबत ती म्हणाली, 'भाऊजी... तुम्ही चार दिवस बा­ाकोचा विरह सहन करू शकत नाही. मी तर लग्न झाल्­ाापासून उपाशी आहे.... रोज रात्री माशासारखी वासनेच्­ाा आगीत तUमUते आहे. माP­ाा नवर्­ााने मला कधीच बा­ाको म्हणून जवU घेतले नाही. आता तर त्­ाांचा मला काहीच उप­ाोग नाही. आज तुम्ही तरी मेहुणी म्हणून नव्हे बा­ाको म्हणून जवU घ्­ाा ना... नाहीतरी मेहुणी ही अर्धी बा­ाकोच असते असं म्हणतात. आज माP­ाा मनातील इच्छा पूर्ण करा... स्वर्गसुख म्हणजे का­ा ­ााचा अनुभव मलाही घेवू द्या.... मी पा­ाा पडते तुमच्­ाा... नाही म्हणू नका... माझे अंग­अंग तुमच्­ाा स्पर्शासा"ी आसुसलं­ा....घ्­ाा ना जवU... करा ना तृhत मला...' बोलताना ती त्­ााच्­ाा शरीरावर आपले अंग घुसUीत होती. त्­ााच्­ाा बाबूराववरून हात फिरवत होती. प@न्टवरूनच तिने त्­ााचा बाबूराव हातात धरला होता. ती पुरती चेकाUल्­ाासारखी झाली होती. आता मात्र किसनाचं सर्वांग गरम होवू लागले होते. त्­ााचा बाबूराव ता" होवू लागला होता. त्­ााने तिच्­ाा नजरेला नजर भिडवली. कपड्यांवरूनच तिचे उरोज दाबत तो तिच्­ाा ओ"ांची, गालांची चुंबने घेवू लागला. ती हUूच सुस्कारत होती. पुढल्­ााच क्षणी ती त्­ााच्­ाा मि"ीत शिरली. तिला मि"ीत आवUून किसना तिला हUुवारपणे कुरवाUू लागला. शेवंता अत्­ाानंदीत झाली. त्­ााच्­ाा ओ"ात ओ" गुंफून चुंबने घेवू लागली. त्­ााच्­ाा भरदार छातीवर आपले पुष्ट उरोज घासू लागली. त्­ााच्­ाा बाबूरावच्­ाा कडक टणक स्पर्शाने तिची वासना भडकत चालली होती. काही वेUाने ती त्­ााच्­ाापासून थोडी दूर झाली. तिने खांद्यावरून पदर काढला. ब्लाऊजची बटणे काढून ब्लाऊजही काढला. तिच्­ाा बे्रिस­ारमध्­ो तिचे पुष्ट अर्धगोल स्तन मावत नव्हते. ते अर्धवट बाहेर डोकावत होते. 'शेवंता..... तुझा नवरा आणि समाज का­ा म्हणेल...?' तिच्­ाा स्तनांच्­ाा पोकUीकडे पहात किसनाने विचारले. 'भाऊजी... समाजाची मला पर्वा नाही... समाजाची पर्वा करीत बसले तर हा देह वासनेच्­ाा आगीत जUून खाक होईल.... आणि नवर्­ााचे म्हणाल तर, तो मला शरीरस्ाुख देवू शकत नाही त्­ााचा विचार का करावा मी... आणि आपले संबंध त्­ााला कUले तरी तो काही बोलूही शकणार नाही.... मी कु"ल्­ाा बाहेरच्­ाा पुरुषाशी थोडेच शरीर संबंध करते­ा... तुम्ही माP­ाा बहिणीचे पती आहात... माझे मेहुणे आहात... मग तुमच्­ााकडून ­ाा अतृhत देहाची आग शांत करा­ाला का­ा हरकत आहे... तुम्ही काही काUजी करू नका... घ्­ाा मला जवU.. बिनधास्त "ोका मला.... आता माझी मासिक पाUीही बंद झाली­ा... त्­ाामुUे मूल होण्­ााचाही धोका नाही..... आता फक्त ­ाा तन­मनाची भूक भागवा­ाची बस्स.' शेवंता बोलत होती. बोलताना त्­ााच्­ाा बाबूरावशी चाUेही करीत होती. किसना आता तिची इच्छा पूर्ण करा­ाला त­ाार झाला होता. तो ब्रेसि­ारवरूनच तिचे स्तन दाबू लागला. तिचे गुलाबी ओ" आपल्­ाा ओ"ात पकडून चुंबने घेवू लागला. त्­ााचे हात तिच्­ाा कपड्यांशी चाUे करू लागले. 'भाऊजी थांबा जरा... त्­ाांना का­ा हवं नको ते पाहून ­ोते.... अंथरुणावर झोपवावंही लागेल.... मी आलोच.' असं म्हणत खांद्यावरून पदर ओढून घेत तिने छाती झाकली आणि नवर्­ााच्­ाा खोलीत गेली. ती पाच­सात मिनिटे त्­ााला तासासारखी वाटली. शेवंता लगबगीने त्­ााच्­ाा खोलीत आली. तिलाही संभोगसुखाची घाई झाली होती. किसनाने चटकन तिला बाहुपाशात घेतले. ब्रेसि­ारमध्­ो न मावणार्­ाा तिच्­ाा पुष्ट उरोजांना ब्रेसि­ार काढून मुक्त केले. तिचे ते हिंदकUणारे मांसल स्तन क्षणभर तो पहात राहिला. तिच्­ाा उरोजांचा आकार एकदम सुडौल नि लोभस होता. एक­एक स्तन पंजात मावूच शकत नव्हता. क्षणभर त्­ााला वाटले, आपल्­ाा बा­ाकोचे किती छोटे स्तन आहेत आणि हिचे केवढे मो"े... तिच्­ाा स्तनांनी त्­ााच्­ाावर मोहिनी घातली होती. त्­ाांना दाबता­दाबता तो त्­ाांची चुंबने घेवू लागला. तोंडात घेवून चोखू लागला. तशी शेवंता भलतीच गरम झाली. जीवनात प्रथमच ती सुखाचा अनुभव घेत असावी. तिचे दोन्ही उरोज आUीपाUीने चोखत तो तिला आणखी चेतवत होता. आणखी आनंद देत होता. ती त्­ााचं तोंड आपल्­ाा उरोजांवर दाबून धरीत होती. एक स्तन चोखून झाल्­ाावर दुसरा त्­ााच्­ाा तोंेडात कोंबत होती. 'जरा थांब भाऊजी... मी का@टवर उताणी झोपते.... म्हणजे तुम्हाला व्­ावस्थित चोखता ­ोतील.... उभ्­ाानं अवघडल्­ाासारखं होतं­ा....' असं म्हणत ती का@टवर उताणी झोपली. 'शेवंता, खरं तर मी उभ्­ाानेच तुला "ोकणार होतो.' 'पुढल्­ाावेUी उभ्­ााने "ोका....' ती हसत म्हणाली. तिने साडी सोडली. परकरही काढला. तिच्­ाा अंगावर फक्त च·ी तेवढी शिल्लक राहिली होती. 'ए ही पण काढ ना...' च·ीकडे इशारा करीत तो म्हणाला. 'आताच काढू...' असं म्हणताना तिचे गाल आरक्त झाले होते. 'शेवंता, तू तुP­ाा बहिणीपेक्षा खूप सुंदर आहेस... तुझं नग्न रूप मला डोUे भरून बघा­ाचं­ा... मग लगेच तुला अंगाखाली घेईन...' 'अहो, पण तुमचेही कपडे काढा ना....' असं म्हणत तिने च·ी काढली. त्­ाानेही स्वत:चे कपडे काढून बाजूला "ेवले. दोघंही एकमेकांच्­ाा नग्न देहाला न्­ााहाUत होती. त्­ााचा बाबूराव डोलताना उड्या मारताना पाहून तिला गंमतच वाटली. त्­ााचा बाबूराव हातात घेवून ती कुरवाUू लागली. तो तिचे उरोज कुस्करू लागला. उरोजांची काUसर बोंडे ता"रलेली पाहून त्­ााची वासना उसUू लागली. शेवंतांच्­ाा मानेचे चुंबन घेत त्­ााने जिभेचा शेंडा तिच्­ाा उरोजांच्­ाा बोंडावरून फिरवा­ाला सुरुवात केली. ती खुदुखुदु हसू लागली. तिला गुदगुल्­ाा होवू लागल्­ाा. 'अहो असं का­ा करता­ा? तोंडात घेवून चोखा ना....' ती उन्मादित स्वरात म्हणाली. मग मात्र तो एखादा आंबा दाबून चोखावा त्­ााप्रमाणे तिचे उरोज दाबून चोखू लागला. बराच वेU चोखून त्­ााने तिचे गोरेपान स्तन लालीलाल करून टाकले. 'आहं.... आणखी थोडा वेU चोखा ना...' त्­ााने तोंड बाजूला केलेले पाहून ती म्हणाली. 'अगं संपूर्ण रात्र पडली­ा... नंतर चोखीन हवं तर...' असं म्हणत तो खाली सरकला. मग तिच्­ाा मऊशार ओटीपोटाची, बेंबीची चुंबने घेत तो हातानेच तिची फुगीर बदामी ­ाोनी कुरवाUू लागला. तसा त्­ााचा बाबूराव उड्या मारू लागला. तो आता तिच्­ाा धगधगणार्­ाा ­ाोनीत शिरण्­ाासा"ी आतुर झाला होता. त्­ााच्­ाा उड्या मारणार्­ाा बाबूरावला पाहून शेवंता वेडी­खुUी झाली. त्­ााला आपल्­ाा रेशमी बोटांनी खेUवत गोंजारू लागली. तिची वासना भडकली. ­ाोनीत ती¬ा खाज सुटली होती. ­ाोनी पुरती ओलावली होती. त्­ााच्­ाा बाबूराववरची चामडी मागे सरकताच छिद्रातून ­ोणारा चिकट स्त्राव बोटांनी चोUू लागली. किसनाने तिच्­ाा ­ाोनीवरचे केस बाजूला केले. ­ाोनीच्­ाा पाकU्या ताणून आतल्­ाा भूगोलात आपली जीभ घालून तुरट, खारट चवीचा आस्वाद घेतला. जिभेने तिच्­ाा ­ाोनीचे मस्तपैकी मर्दन केले. मदनमणी जिभेने चाटत तिला आणखी उत्तेजित केले. 'शेवंता राणी... कसं वाटतं­ा आता...?' तिचा एक स्तन दाबत आणि तिच्­ाावर स्वार होत त्­ााने विचारले. 'हा­ा... सी...ई... आ.... हं... भाऊजी... रहावत नाही आता... माझी किती पाझरली­ा बघा.... तुमचा बाबूराव लवकर घाला आत आणि सुरू करा चटकन.....' असं म्हणत तिने त्­ााचा बाबूराव हातात पकडून बरोबर ­ाोनीमुखावर "ेवला आणि दणका मारण्­ाास सांगितले. त्­ााने बोटानेच तिच्­ाा ­ाोनीमुखाचा अंदाज घेतला. त्­ााला आश्च­ार् वाटले इतकी वर्षे होवूनही तिची ­ाोनी अजून टाईट होती. भोक अगदी लहान होते. पण आता त्­ााचा विचार करण्­ााची वेU नव्हती. 'अहो, असं का­ा करता­ा... घाला ना लवकर... माP­ाा ­ाोनीत आग भडकली­ा आणि तुम्ही वेU घालवता­ा.... सी...ई.... करा न लवकर भाऊजी....' ती त्­ााच्­ाा कंबरेभोवती पा­ाांचा विUखा घालत म्हणाली. किसनाने जोरात दणका मारला. दोन­तीन वेU आतबाहेर करून आणखी एक दणका मारला. 'आई... ग....' ती कUवUली. कारण त्­ााचा बाबूराव आता पूर्ण आत शिरला हातेा. तो मात्र न थांबता दणादण दणके मारीत हातेा. त्­ााचा बाबूराव तिच्­ाा ­ाोनीत पचापच आतबाहेर होवू लागला तशी तिलाही मजा ­ोवू लागली. त्­ााला मि"ी मारून तिही खालून त्­ााच्­ाा दणक्­ाांना प्रतिसाद देवू लागली. काही वेU घासाघीशी केल्­ाानंतर दोघांचाही उत्कट काU जवU आला. दोघांनीही ऐकमेकांना घट्ट आवUलं... त्­ााचवेUी तिच्­ाा ­ाोनीत त्­ााच्­ाा वी­ाार्चा फवारा उडाला होता. दोघंही शांत होवून एकमेकांच्­ाा मि"ीत बराच वेU पडून राहिले. आणि मग रात्रभर त्­ाांच्­ाात मदमस्त शृंगार फुलतच राहिला... त्­ाा मदमस्त शृंगाराची अवीट गोडी चाखताना शेवंता मात्र धुंद होवून गेली होती. मनसारखं सख मिUाल्­ााने आनंदीत झाली होती. तो म्हणेल तसा त्­ााला मागून­पुढून, उभ्­ााने करू देत होती. त्­ााच्­ाा मदमस्त शृंगाराने ती पुरती वेडावून गेली होती.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL