रात्रीचे दहा वाजले होते. दारू ढोसून आलेला वसंता नुकताच जेवला होता. त्याची बायको रंजना भांडी घासत होती. सोUा वर्षांची मुलगी नैना आधीच जेवून झोपली होती. जेवण होताच वसंता झोपडीबाहेर आला. झोपडीसमोरच्या दगडावर बसला. त्याने विडी पेटवली आणि झुरके घेत तो हवेत धुराची वलये सोडू लागला. रंजनाने भांडी घासून ठेवली. दिवसभराच्या श्रमाने तिला झोप आली होती. नैना एका बाजूला झोपली होती. तिच्यापासून काही अंतरावर तिने नवर्याचं आणि तिचं अंथरूण घातलं. थकलेलं शरीर तिने अंथरूणावर पसरवलं. काही वेUातच तिचा डोUा लागला होता. तेवढ्यात वसंता आत आला. रंजना शेजारी झोपला. का कुणास ठाऊक आज त्याच्या मुलीला नैनाला मात्र झोप येत नव्हती. अधून-मधून ती सारखी कूस बदलत होती. झोपडीत एक टिमटिमणारा दिवा पेटत होता. अंधूक प्रकाशात जवUचं सर्व काही दिसत होतं. बाहेर रातकिड्यांची किरकिर वाढली होती. पूर्ण वाडी एकदम शांत झाली होती. प्रत्येक घरातील माणसं गाढ झोपली होती. पण वसंताला मात्र झोप येत नव्हती. आज त्याचा म्हणावा तसा धंदा झाला नव्हता. हारे, टोपल्या, खुराडे बनवून तो गावोगावी फिरून विकण्याचा धंदा करीत होता. तसा त्याचा धंदा चांगला चालायचा. पण आज त्याच्या मनाप्रमाणे धंदा झाला नसल्याने त्याने थोडी जास्त घेतली होती. विचाराच्या तंद्रीतच त्याने रंजनाच्या अंगावर हात ठेवला. त्याचा हात बरोबर तिच्या भरदार स्तनांवर पडला होता. तिच्या गुबगुबीत मांसल स्तनांच्या स्पर्शाने त्याचं सर्वांग मोहरलं. रंजना मात्र गाढ झोपली होती. वसंताता हात तिच्या भरदार स्तनांवरून फिरू लागला. हUुवारपणे तो तिचा एक स्तन कुस्करू लागला. स्तनांच्या टपोर्या बोंडी बोटात धरून चोUू लागला. हलकेच ओढू लागला. मधूनच त्याचा हात तिच्या पोटावरून, मांडीवरून आणि ओटीपोटावरून फिरत होता. तिच्या स्पर्शाने तो उत्तेजित झाला होता. त्याच्या चाÈयांनी रंजनाची झोप चाUवली गेली. ती जागी झाली. तिने काहीशा रागाने नवर्याकडे पाहिले. 'अहो, झोपा ना निमूटपणे... मुलगी वयात आलीय... तरी तुमची खाज मुरली नाही वाटतं... दिवसेंदिवस तुमची खाज वाढतच चाललीय... मला झोपू द्या शांत...' त्याचा हात झिडकारत रंजना म्हणाली. पण रंगात आलेला वसंता आता तिचं काही ऐकणार नव्हता. तिच्या रागावण्याने त्याचा जोर आणखी वाढला. तिच्या विरोधाला न जुमानता त्याने रंजनाच्या ब्लाऊजची बटणं काढली. तिने आता ब्रेसियर घालायची बंद केली होती. त्यामुUे बटणं काढताच तिचे पुष्ट स्तन नग्न झाले. तिचे मांसल स्तन तो कुरवाUू लागला. 'अहो... अहो... असं काय करताय... फार चावट बनला आहात तुम्ही... पोरगी जागीच असेल ना अजून... दिव्याच्या उजेडात पाहील ना ती... जरा तरी लाज बाUगा... पोरीचा तरी विचार करा.' रंजना म्हणाली. नैना त्यांचं बोलणं ऐकत होती. तिची उत्सुकता जागी झाली होती. तिने डोक्यावरचं पांघरूण खाली घेतलं आणि डोUे किलकिले करून ती पाहू लागली. पाहते तर तिचा बाप तिच्या आईची उघडी असलेली पुष्ट स्तन गोंजारत होता. तिचे गोरेपान स्तन दोन्ही हातांनी दाबत होता. वसंताने चटकन रंजनाची साडी कंबरेच्या खाली ओढली... च·ी काढली आणि तिच्या नागड्या मदमस्त देहावर तो झोपला. त्याने आपला ताठलेला लांबलचक जाडजुड दांडा बाहेर काढला आणि रंजनाच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये ठेवला. तिच्या मांड्यांमधील गुलाबी योनींच्या भोकावर दांडा ठेवून दणके मारू लागला. तो दणके मारू लागला. तिच्या देहावर हलू लागला. तशी रंजनाही खालून नितंब उचलून त्याला प्रतिसाद देवू लागली. रंजनाच्या तोंडून हाय... सी... ई... जरा हUू करा... उफ... असे चित्कार बाहेर पडत होते. वसंता जोरजोरात दणके मारीत होता. नैनाच्या डोÈयावरची झोप पार उडून गेली होती. हालचाल न करता उघड्या डोÈयांनी उत्सुकतेने ती आपल्या आईबापाचा प्रणय पहात होती. तिच्याही देहातील अणू-रेणू चेतला होता. ती एकदम अस्वस्थ झाली होती. तिच्या योनीत कामरस पाझरून योनी ओलीचिंब झाली होती. ती स्वत:च्या हातानेच स्वत:चे स्तन हUुवारपणे कुस्करू लागली. अंगावर पांघरूण असल्याने तिची हालचाल जाणवत नव्हती. ती पुरती मोहरून गेली होती. अनोख्या कामभावनांनी तिचं सर्वांग पेटून उठलं होतं. तिने गाऊनची बटणं काढली. ब्रेसियरमधून स्तन बाहेर काढले आणि जोरजोरात दाबू लागली. एका हाताने तिने गाऊन वर ओढला. च·ीत बोटे घुसवली आणि एक बोट योनीत घुसवून आत-बाहेर करू लागली. ती पुरती चेकाUली होती. इकडे वसंताची हालचाल थांबली होती. शांत होवून तो रंजनाच्या देहावरून खाली उतरला. रंजना तशीच पडून राहिली. बायकोच्या योनीत तो आपल्या वीर्याचा फवारा सोडून शांत झाला होता. थोड्याच वेUात दोघंही झोपली. नैना मात्र जागीच होती. ती हUूच लघवी करण्यासाठी बाहेर आली. परत आत आली. पाहते तर तिच्या बापाचा धोतर अस्ताव्यस्त झाला होता. तिची आई तर अर्धनग्नावस्थेतच झोपली होती. त्यांच्याकडे एक कटाक्ष टाकून नैना आपल्या अंथरूणावर येवून झोपली. बर्याच वेUाने तिचा डोUा लागला होता. भल्या पहाटे कोंबड्याने बांग देताच रंजनाला जाग आली. तिने कपडे व्यवस्थित केले आणि पुन्हा ती झोपली. नैनाही जागी झाली होती. भल्या पहाटेची वेU होती ती. नैना उठली. अंथरूण गुंडाUून ठेवलं आणि गाऊन, टा@वेल, साबण, आतले कपडे घेवून घराबाहेर पडली. तिचे आई­बाप गाढ झोपेत होते. बाहेर अजून उजाडलं नव्हतं. अंधूक प्रकाशात नैना गावाबाहेर असलेल्या तलावाजवU आली. तशी ती कधी-कधी अशावेUी तिथे अंघोUीसाठी जात होती. या भल्या पहाटेच्या वेUी इथे कुणीच येणार नाही असा मनाशी विचार करून तिने अंगावरचे कपडे काढायला सुरुवात केली. सर्व कपडे तलावाकाठच्या मोठ्या दगडावर ठेवून ती परकर ब्रेसियरवरच एका दगडावर आंघोUीसाठी बसली. तिने पाय पाण्यात सोडले आणि सावकाशपणे ती आपल्या सर्वांगाला साबण चोUू लागली. आपल्या गोर्यापान भरदार स्तनांवरून हात फिरवू लागली. तिच्या सर्वांगावर साबणाचा चांगला फेस तयार झाला होता. पहाटेच्या हवेत थोडा गारवा वाटत होता. तलावातील पाणी काहीसं कोमट असल्यामुUे ती आंघोUीचा आनंद अनुभवत होती. स्तन दाबताना तिला ब्रेसियरची अडचण वाटू लागली. तिने ब्रेसियर काढून बाजूला ठेवली. तिचे पुष्ट स्तन मोकUे होवून हिंदकUू लागले. हिंदकUणारे स्वत:चे स्तन आणि त्यावरची बोंडे पाहून ती रोमांचित झाली. दोन्ही हातांनी ती आपले मांसल उरोज चोUू, कुस्करू लागली. अचानक तिच्या नजरेसमोर रात्रीचा प्रसंग उभा राहिला. काही वेU स्तन गोंजारल्यानंतर तिने परकरची नाडी सोडली आणि परकर आपल्या भरदार उरोजांवर घट्ट बांधला. ती उठली आणि पाण्यात शिरली. पाण्यात तिने डुबकी मारली. स्वत:च्याच तालात ती बेधुंद झाली होती. तिच्या शरीरातील वासना चाUवली गेली होती. आता थोडा उजेड पडू लागला होता. त्याचवेUी नामू पवाराचा गण्या नेहमीप्रमाणे आपल्या मÈयात जाण्यासाठी निघाला होता. तो रोज तलावाच्या बाजूनेच मÈयात जायचा. तलावापासून दहा मिनिटांच्या अंतरावर त्यांचा मUा होता. मÈयात त्यांचं छोटसं घरही होतं. रोज सकाUी तिथे जावून गण्या व्यायाम करायचा. व्यायामाचं साहित्य त्याने तिथेच ठेवलं होतं. आजही तो नेहमीप्रमाणे जात होता. तेवढ्यात तलावाच्या काठावरील दगडावर ठेवलेले स्त्रीचे कपडे त्याच्या नजरेस पडले. तो थांबला. आणखी थोडा पुढे आला आणि त्याचे डोUे चमकले. पावले जागच्या जागी अडखUली. त्याला आश्चर्य वाटले. एवढ्या सकाUी इतकी सुंदर तरूणी इथे कशी? तो विचारात पडला. तिच्या मांड्या अर्धवट त्याला दिसत होत्या. तिच्या भरदार देहावरून त्याची नजर हटत नव्हती. ती कोण असावी याचाच तो विचार करीत होता. तेवढ्यात नैना पाण्यातून बाहेर आली. त्याचवेUी तिने छातीवर बांधलेला परकर तिच्या कंबरेवर घरंगUला होता. तिचे स्तन उघडे पडले. तिचे पुष्ट स्तन पाहताच गण्याचे डोUे दिपले. त्याने ओठांवरून जीभ फिरवली. आवंढा गिUला. तो बारकाईने तिचे गरगरीत स्तन न्याहाUत होता. तिच्या गोर्या गरगरीत स्तनांवर नुकतेच बहरलेले छोटे छोटे तांबूस निपल्स तर खूप सुंदर दिसत होते. त्याचवेUी नैनाची नजर त्याच्याकडे गेली होती. तिने चटकन् कंबरेवरचा परकर छातीवर ओढून घेतला. आजपर्यंत पुरूषाचा स्पर्श न झालेले तिचे स्तन परकरच्या आड दडून गेले. पण त्यांचा उभार जाणवतच होता. आज प्रथमच ती त्याला पहात होती. आपल्या गावात इतका देखणा आणि सुदृढ बांध्याचा तरूण आहे हे पाहून ती मनोमन खुश झाली. गण्याचं का@लेज शिक्षण पूर्ण झालं होतं. चोवीस वर्षांचा गण्या आईबापाचा एकुलता एक होता. घरची श्रीमंती होती. शेती-वाडी असल्यामुUे तो गडी माणसांकडून शेतात भला मोठा मUा फुलवत होता. भल्या पहाटे शेतात यायचं, व्यायाम करायचा, घरी जावून न्याहरी करायची आणि पुन्हा मÈयात यायचं हा त्याचा रोजचा कार्यक्रम होता. 'असं काय टक लावून बघतोस रे... कधी तरूणी पाहिली नाहीस का?' तो एकटक पहात असल्याचे पाहून तिने विचारले. पण गण्या काही न बोलता नुसता तिच्याकडे पहातच होता. 'ए गड्या... असा नुसता लांबूनच बघतोस काय... हिंमत असेल तर ये की जवU... पाहू दे तरी तुPयात किती जोर आहे.' नैना हसत म्हणाली. पण तिच्या बोलण्याने गण्या मात्र मनातून घाबरला. तो मनातच विचार करू लागला. इतकी धाडसी असलेली ही नवयौवना कोण असावी, आणि एवढ्या भल्या पहाटे इथे कशी? 'तुझं नाव कUेल का मला?' त्याने घाबरतच विचारले. 'मी वसंता परटाची मुलगी नैना...' ती म्हणाली. 'अगं... पण एकटी इथे काय करतेस?' त्याचा प्रश्न ऐकून नैना हसत म्हणाली, 'मी अंघोU करून बाहेर आले हे दिसत नाही का तुला?' 'स्त्री असून अशी उघड्यावर आंघोU करतेस?' गण्याने तिच्या स्तनांकडे पहात विचारले. 'काय करणार... आम्ही गरीबाची लेकरं... उघड्यावर जन्मलो आणि उघड्यावरच मरणार.' नैना म्हणाली. 'अगं, पण तू यौवनाने बहरलेली तरूणी... थोडा आडोसा तरी घ्यायचा.' 'एवढ्या भल्या पहाटे कुणी येईल असं वाटलं नव्हतं मला. पण तू अचानक टपकलास... एवढ्या सकाUी तू इकडे कसा?' तिने विचारले. 'काही अंतरावरच मUा आहे आमचा. मी रोज यावेUी मÈयात जात असतो.' 'अस्स...' नैना खट्याUपणे म्हणाली, 'मग उद्यापासून तुPया मÈयात आंघोUीला येवू का?' 'छे... नको...' गण्या कसातरी म्हणाला. तिच्या धाडसी बोलण्याचं त्याला कौतुक वाटलं. तो तिचा मदमस्त देह न्याहाUत होता. 'नको... नको म्हणतोस... पण मघापासून तुझी नजर मात्र माPयावर खिUली आहे. कधी बाई पाहिली नाही का?' 'पाहिल्या kाÀी... पण तुPया इतकी सुंदर तरूणी कधी पाहिली नाही.' गण्या खरं बोलून गेला. तिच्या साैंदर्याने त्याच्यावर मोहिनी घातली होती. 'मग येवू का तुPया मÈयात...?' ती कंबर लचकवीत म्हणाली. तिच्या हलण्याने तिचे पुष्ट स्तनही हिंदकUले. गण्याचं काUीज धडधडू लागलं. त्याचंही धाडस वाढलं होतं. त्याचा दांडा ताठ झाला होता. 'ठीक आहे. उद्या ये मÈयात... याचवेUी भेटू आपण.' गण्या म्हणाला आणि मÈयाकडे निघाला. नैनाने कपडे बदलले. कपडे धुवून ती घरी आली. त्या दिवशी गण्याचं मन व्यायामात लागलच नाही. त्याच्या नजरेसमोर नैनाचं मादक शरीर नाचत होतं. नैनाचीही अवस्था तशीच झाली होती. घरकामे आटोपताच गण्याचा देखणा चेहरा, त्याचं पिUदार सुदृढ शरीर तिच्या नजरेसमोर नाचू लागलं. दोघंही दुसर्या दिवशीच्या पहाटेची आतुरतेने वाट पहात होते. रात्र त्यांना अस्वस्थ करीत होती. ठरल्याप्रमाणे भल्या पहाटेच नैना तलावाजवU गेली. अजून उजाडायला अवकाश होता. चांदणं पडल्यामुUे मंद प्रकाश पसरला होता. नैना जरा लवकरच गण्याच्या आधी येवून तलावाकाठच्या दगडावर बसली होती. मनातल्या मनात काहीतरी पुटपुटत होती. तिचं तन-मन वेगÈयाच भावनेने मोहरून गेलं होतं. गण्याबरोबर प्रणयाचा खेU खेUण्याचा विचार तिने केला होता. म्हणूनच ती रोमांचित झाली होती. तेवढ्यात तिला गण्या येताना दिसला. नैना मनोमन एकदम खुश झाली. तो तिच्याजवU आला. तिच्याकडे पाहून हसला आणि मÈयाच्या दिशेने चालू लागला. हातातील कपडे सांभाUत नैनाही त्याच्यामागे चालू लागली. ती दोघं मÈयात पोहचली. नैनाने कपडे बाहेरच्या पडवीत ठेवले. गण्याने दरवाजा उघडला. आत सर्व व्यवस्था होतीच. नैना आत आली. गण्याच्या शेतातलं ते छोटसं घर सुद्धा नैनाला राजमहाल वाटलं... आत का@ट, गादी, उश्या सर्व काही होतं. गण्याने तिला का@टवर बसायला सांगितले. का@टवर बसण्याची तिची ती पहिलीच वेU होती. ती बसली तसा गण्यादेखील तिच्या शेजारी बसला. 'हं बोल नैना... काल फार चिवचिव करीत होतीस.' असं म्हणत त्याने तिच्या खांद्यावर हात ठेवला. तिचं सर्वांग शहारलं... कारण जीवनात प्रथमच ती पुरूषाचा स्पर्श अनुभवत होती. त्याच्या स्पर्शानेच ती मोहरून गेली होती. 'अगं, बोल ना...' तो लाडीकपणे म्हणाला. पण आज ती काहीच बोलत नव्हती. त्याने तिच्या लांबसडक केसांवरून हUुवारपणे हात फिरवला. त्याच्या प्रेमU स्पर्शाने तिची काया मोहरली. तिच्या सुंदर चेहर्याजवU आपला चेहरा नेत त्याने चटकन तिच्या गोबर्या गालाचं चुंबन घेतलं. ती शहारली. तिच्या देहाच्या उन्मादक गंधाने तो वेडावला. ती काहीच विरोध करीत नव्हती. तिच्या गुलाबी ओठांवर ओठ टेकवून त्याने दीर्घ चुंबन घेतलं. नैनाला स्वत:च्या भाग्याचा हेवा वाटत होता. आपण गरीबाची मुलगी असूनही तो आपल्याशी किती प्रेमाने वागतोय या विचाराने ती खुश झाली. तिचं हृदय वेगाने धडधडू लागलं. गण्याने तिला आपल्याजवU ओढले. तिच्या गालावर लाली चढली होती. सावकाशपणे त्याने तिच्या गाऊनची बटणं काढली. काल लांबून पाहिलेले तिचे उन्नत स्तन त्याला आता जवUून पहायचे होते. मनसोक्त हाताUायचे होते. बटणे काढताच त्याने तिचा गाऊन खांद्यावरून खाली सरकवला. तिचे गुटगुटीत स्तन ब्रेसियरमध्ये गच्च बसले होते. त्याने तिच्या ब्रचा एक हुक काढला. ब्रेसियर बाजूला करून तो तिचे पुष्ट स्तन गोंजारू लागला. स्तन दाबता-दाबता तो तिचा स्तन तोंडात घेवून चोखू लागला. नैना आता पुरती शहारून गेली होती. तिच्या देहाच्या अणू-रेणूत वासना पेटू लागली होती. तिच्या योनीत स्त्राव पाझरून योनी बुUबुUीत झाली होती. गण्या तिचे दोन्ही स्तन चोखता­चोखता आवUत-चिवUत होता. त्याने तिचा गाऊन काढला. नैना लाजून त्याला बिलगली. तिच्या अंगावर आता परकर राहिला होता. तिचा परकर वर सरकवून तो तिच्या गोर्या भरदार मांड्यांवरून हात फिरवू लागला. ती अधिकच फुलून गेली. तिच्या चेहर्यावर वासना दिसू लागली होती. गण्यानेही आपले कपडे काढले. त्याच्या अंगावर फक्त अंडरप@न्ट शिल्लक होती. त्याचा सोटा चांगला बहरात आला होता. ताठरून तो लांबलचक झाला होता. अंडरप@न्टमध्ये फुगीरपणा आला होता. उत्तेजित झालेल्या नैनाची लाज-लज्जा दूर पUाली. तिने चटकन त्याच्या ताठ झालेल्या सोट्यावर हात ठेवला. निर्लज्ज होवून तिने त्याचा सोटा बाहेर काढला. नाजुक हातात त्याचा सोटा घेवून ती कुरवाUू लागली. तिची वासना भडकून उठली. तिच्या योनीत सामावण्यासाठी त्याचा सोटा तयार झाला होता. नैनाही त्याचा सोटा योनीत सामावून घेण्यासाठी आतुरली होती. त्याचा सोटा योनीत शिरल्यावर कसं वाटतं ते अनुभवण्यासाठी ती उतावीU झाली होती. ती इतकी चेकाUली होती की त्याचा ताठ सोटा आपल्या गालावरून, ओठांवरून फिरवू लागली. गण्याने तिच्या परकरची गाठ सोडून परकर काढला. त्याचा हात तिच्या योनीवरच्या निकरमध्ये शिरून योनी चाचपडू लागला होता. तिच्या योनीवरच्या केसाU पुंजक्यातून त्याची बोटे हUुवारपणे फिरत होती. गण्याने चटकन तिची च·ी काढली. तिची गुलाब कUीसारखी असणारी नाजुक योनी पाहता-पाहता तो चोUू लागला. तशी ती चित्कारू लागली. तिच्या योनीच्या फडफडणार्या पाकÈया चोUत त्याने नैनाला का@टवर उताणी केलं. तिच्या मांड्या फाकवून तो मांड्यांमध्ये बसला. ितच्या योनीमुखावर सोटा टेकवून त्याने बोटांनी पाकÈया ताणल्या आणि सोटा आत घुसवू लागला. त्याचा सोटा आत आत शिरत असताना नैनाच्या चेहर्यावर वेदनेचे भाव दिसू लागले. 'आई... ग... जरा हUू कर रे... मला वेदना होताहेत... पहिलीच वेU आहे रे माझी... जरा हUू घाल आत. आऊच... रस्स...' नैना म्हणाली. तिला थोड्या वेदना जाणवत होत्या. पण त्या वेदनांमध्येही एक प्रकारचा सुखदपणा जाणवत होता. सोटा पूर्ण आत शिरताच तो आतबाहेर करू लागला. नैनाच्या वेदना क्षणाक्षणाला कमी होत गेल्या आणि एका क्षणी तीही रंगात येवून त्याच्या दणक्यांना खालून कंबर नितंब हलवून प्रतिसाद देवू लागली. 'हाय रे राजा... खरंच... फार मस्त वाटतंय... आहं... सी... ई... जोरात कर ना अजून... हं.... असंच... आणखी घाल आत... किती सुख आहे रे या खेUात... खरंच फार आवडलास तू मला... मला तू हवास राजा... तुPयाकडून मी नेहमी असं सुख मिUवत राहीन... आहं... कर जोरात कर...' नैना उन्मादाने बडबडत होती. त्याचा जोर वाढत होता. पहाटेचा थंडगार बोचरा वारा अंगाला स्पर्शून जात होता. आपली किरणे जमिनीवर घेवून येण्याच्या तयारीत भास्कर होता. बाहेर पक्ष्यांची किलबिल सुरू झाली होती. अशा मनोहारी वातावरणात नैना-गण्याचा संभोग बहरला होता. सार्या विश्वाचे भान विसरून ती दोघं प्रणय सागरात आकंठ डुंबत होती. स्वर्गसुखाचा आनंद लुटण्यासाठी दोघांच्या हालचाली वेगाने होत होत्या. गण्या वरून जोरजोरात दणके देत होता आणि नैना त्याच्या दमदार दणक्यांनी सुखावत होती. काही वेUाने तिच्या धगधगणार्या योनीत गण्याच्या सोट्याने गरम पाण्याचा फवारा सोडला. त्याच्या चिकट फवार्याने तिची योनी तुडुंब भरली. नैना हवहवसं वाटणारं ते स्वर्गसुख मनात साठवून ठेवीत होती. बराच वेU ती दोघं एकमेकांच्या मिठीत सामावली होती. मग गण्या उठला. त्याने कपडे घातले. नैनाही उठली. लाज वाटल्यासारखं आपलं सर्वस्व तिने त्याला अर्पण केलं होतं. 'नैना... आता इकडे कुणी येणार नाही. तू हौदावर बिनधास्त आंघोU कर.' गण्या म्हणाला. तशी ती नागडीच हौदावर गेली. ती आंघोU करीत असताना गण्या तिला न्याहाUत होता. पण आता ती न लाजता नि:संकोचपणे त्याच्यासमोर नागडीच आंघोU करीत होती. आंघोU होताच तिने कपडे घातले आणि ती घरी जायला निघाली. पण गण्याने पुन्हा तिला मिठीत घेतले होते. तो पुन्हा उत्तेजित झाला होता. नैना त्याला विरोध करूच शकली नाही. तीही त्याच्या मिठीत सामावली. दोघांचा प्रणय पुन्हा रंगला. अर्ध्या तासाने तृप्त मनाने ती घरी गेली. गण्याला नैना मनापासून आवडली होती. नैना तर त्याच्यावर जीवापाड प्रेम करीत होती. दोघांच्या शरीराचं मिलन होत होतं. गण्याने नैनाबरोबर लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच्या आईवडिलांनी सुरुवातीला विरोध केला. पण गण्यापुढे त्यांचं काहीच चाललं नाही. शेवटी दोघांचं लग्न झालं. नैना त्याची पत्नी झाली. काही दिवसांतच नैनाने सासू-सारर्यांचं मन जिंकलं. नैनाचे आईवडील खुश होते. नैना आणि गण्या सुखाने नांदत होते. लहर आली की ती दोघं मÈयातील घरात जावून मनसोक्त मजा लुटत होते.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL