आपल्या लाडक्यास उत्तम प्रेझेंट द्यायचे असेल तर त्यात मुखमैथुनाचा समावेश करायला हवा. कोणा महिलेने चोखायची इच्छा व्यक्त केल्यास असा कोणता हौशी पुरुष असेल जो नकार देईल? एक महिला म्हणून विचार करता याबद्दल आपल्या महिलांमधे वेगवेगUे विचार अथवा भावनात्मकता असू शकते. आपली मानसिकता पहाता मुखमैथुन करायला उत्साहाने तयार होतो किंवा करायला लागले म्हणून मनात खट्टè होतो. िk्रÀया मौखीक असेल पण त्याचा मानसिकतेवर परिणाम होत असल्याने आपापल्या भावनेप्रमाणे शरीरात मोठ्या प्रमाणात रसायने उत्पन्न होत असतात. याचा शरीरावर परिणाम होऊ शकतो. सेक्स अ@ण्ड सिटी हा कार्यk्रÀम मागे भारतीय च@नेलवरही दाखवला गेला होता. जगातील निरनिराÈया शहरात चाललेले लैंगिक प्रकार त्यात उघड केले असतांना आदरकर्त्या महिला स्वतः बिकिनीमधे उन्मादक अवस्थेत होत्या. त्यात अनेक मान्यवरांनी भाग घेतला त्यात सामंथा जोन्सने पुढील मत प्रकट केले. इंग्रजीत याला ब्लोजा@ब म्हणतात म्हणून तोच शब्द वापरीत आहोत. 'आपण जो जा@ब करतो ते काही न मिUवण्यासाठी करीत नाही!' काही पर्यटन दिवस खास या कार्यk्रÀमासाठी आयोजित केली जावात. असंख्य पुरुषांना मुखमैथुन आवडते. आम्ही याचे सर्वेक्षण करायचे ठरवले कारण सर्वच महिला चोखीत असल्या तरी त्यांना आवडतेच असे नाही. अनेक महिला, ज्या लैंगिक दृष्ट्यासk्रÀीय होत्या, आम्हास आपले प्रमाणिक मत देता झाल्या. त्यातील प्रितनिधीक स्वरुपातील १२ महिलांच्या प्रितिk्रÀया देत आहोत. १) मला वैयक्तिकरित्या मुखमैथुनाचा स्वाद देणे फार आवडते. माझे कृत्य उत्साही आणि चांगले असल्याने माPया कलेचा अभिमानही वाटतो पण् एक लक्षात ठेवा. मी पण परत फेडीची अपेक्षा ठेवणे माझीही चाटली गेल्यावर भयानक उत्तेजीत होते. २) मला चोखणे आवडत नव्हते मी एकाच्या जवU गेले जो आता माझा पती आहे. कामिk्रÀडा झाल्या पण माPयाकडून पुरेसे समाधान दिले जात नाही वाटले तो सारखा चोखायची मागणी करायचा शेवटी मी चोखू लागले. माझे पती मला भेटण्यापूर्वी ब्रह्मचारी होते. चोखतांना माझे डोके. ज्या तर्हेने झटके देत होते ते पाहून त्याला खूप आनंद झाला. मी त्याच्यावर जादू केली वाटत असतांना मी पण खूप उत्तेजित झाले होते. ३) मला मुखमैथुन देणे आवडते. मला अजून असा पुरुष भेटायचा आहे ज्याला हे आवडत नाही. ४) मला हे मुUीच आवडत नाही. जो याची मागणी करतो त्याला परिणामाची चिंता करता टाUते. ५) आपणास त्यांचे पतन गिUायचे नसेल तर ही वाईट गोष्ट नाही. काहींना नुसत्या त्या कृतीने फार वेUाने समाधान मिUत असल्याने लागणारा वेU कंटाUवाणा अथवा अस्वस्थ करणारा होऊ शकतो. विवाह झाल्यापासून मी मुखमैथुन देणे टाUते. काही भेटलेल्यांना केवU याचीच अपेक्षा असते किंवा याच्याशिवाय मुख्य लैंगिक िk्रÀया करीत नाहीत. ६) मला मुखमैथुनाचा आस्वाद देणे आवडते. माझी जीभ मौज वाढवण्यास वापरते. खरे तर याची मला समोरून जी सिk्रÀयता मिUते त्यावर अवलंबून आहे. ७) अगदी प्रेमाने मी चोखते. आपण आनंद प्रदान करीत आहोत हीच भावना असते. ८) वैतागवाणा प्रकार! माझे तोंड खूप छोटे असून माPया दातांचे व्रणच उठण्याची शक्यता आहे. ९) मला आवडत नाही पण जेव्हा चोखावे लागते तेव्हा थुंकण्यासाठी एखादा कप बाजूला ठेवते मी चोखले नाही तर पती वेडेपिसे होतील. माझे चोखणे हUूवार असतांना अग्र भागाकडे अधिक लक्ष देते. १०) मला आवडत असले तरी त्यावेUी करीत असलेल्या कृतीने मान दुखते. सोबत माझे हात सुन्न होतात आणि वेदनांच्या लहरी निघतात. आता मी चोखण्याचे वय पार केले वाटते. माPया पतीला विचाराल तर माPयाशी विवाह करण्यात याबाबतीत चुक केली म्हणेल त्याला मुखमैथुन स्विकारण्याची सवय होती आणि मी पण प्रेमाने द्यायचे. मान आणि हात दुखावणार नाहीत अशी नाजुक कृती मी करणार नाही आणि पतीसही आवडणार नाही. ११) मला खरोखर चोखणे आवडते काही महिलांना ते आवडत नसल्याचे कUल्यावर नवल वाटले स्वतःशी विचार करा. त्याला आवडती कृती केल्यावर तो पण आपणास आवडेल अशीच कृती करून परतफेड करेल. १२) मला चोखणे आवडत असले तरी तेथे स्वच्छता असते. केस अडथUा ठरायला नकोत. चोखतांना मी मानेसोबत हात पण चालवत असते. प्रथम जिभेने खालपासून वरपर्यंत चाटल्यावर मी मुखबद्ध करणे सर्वांना आवडते. ‡‡‡


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL