वर्षी आपण वा@रवीक रोअर्सचे व@Àलेंडर घेतलेअसेल. ते एक धाडसी व@Àलेंडर आहे. पुन्हा असेमिUणार नाही वाटले असेल. अश्या व@Àलेंडरच्या शौकीनासाठी खुशखबर देतआहोत. वा@रवीक रोअर्स २०१९ मधे पणव@Àलेंडरमधे परतले आहेत. हा त्यांचा कार्यk्रÀमप्रत्येक वर्षी होणार आहे. व@Àलेंडरची खासियत म्हणजे यामध्ये नग्नचित्रआहेत. पुरुष पण नग्न रुपात गरमागरम वाटतात.असे त्यांनी करण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या संघालाआर्थिक लाभ व्हावा. उद्देश तसा पाहिला तर चांगला वाटतो कारणवैयक्तिक लाभा ऐवजी आपल्या संघाच्यालाभासाठी धाडस केले आहे. उद्देश काहीही असलातरी व@Àलेंडरला घवघवीत यश मिUाले आहे.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL