मुखमैथुनाबद्दल लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत. काहींना हा कमी दर्जाचा तर काहींना निषिद्ध प्रकार वाटतो. काहींची प्रयोगास तयारी असते पण मुखमैथुन करणे उचित असेल पासून त्याने प्रकृतीवर काही वाईट परिणाम होतील इथपर्यंत शंका असतात. यासाठी आपण कामसूत्रावर नजर टाकूया. त्यात मुखमैथुन अथवा औपरोष्टीक प्रकरणात प्रकाश टाकला आहे. शास्त्राच्या अनुसार सेक्स दरम्यान अशी कोणतीही स्थिती अथवा कृती ज्याने आपणास कमालीची उत्तेजना आणि उत्तम संतोष मिUेल ती बाब योग्य मानावी. महिलांच्या दृष्टीने पाहिल्यास मुखमैथुनात जिभ आणि ओठांद्वारे योनीचे लाडच होतात. यासाठीच मुखमैथुनाचा स्विकार करणे बहुतेक महिलांना आवडते. आवड असली तरी आपल्या जोडीदारास माझी योनी चाट म्हणून मोकUेपणाने सांगणे महिलांना अवघड वाटते. फर्माईश करीत नसल्या तरी त्याने हे सिद्ध होत नाही की त्यांना योनी चाटण्याचा प्रकार पसंत नाही. काही पुरुषांना मुखमैथुनद्वारे योनीचा आस्वाद घेतांना स्वतःबरोबर तिलाही मौज द्यावी वाटते. काही महिला त्यांची इच्छा जाणतात पण शंका असल्याने योनी चाटू देत नाहीत. काहीही स्थिती असली तरी एकमेकांची मनोभावना ओUखणे आवश्यक ठरते. महिलांनी आपला पार्टनर मुखमैथुन करण्याची इच्छा धरत असल्यास त्याला मोकUीक देण्यास उशिर लावू नये. त्याच्या बरोबर स्वतःही पूर्ण लैंगिक आनंद घ्यावा. पुरुष जेव्हा एका महिलेची योनी जिभ आणि ओठांनी हाताUतो तेव्हा त्याला मुखमैथुन संबोधले जाते. जिभेने चाटणे, फटकारणे, गरगर फिरवणे, आणि ते लिंग असल्याप्रमाणे आघात करण्याचे प्रकार होतात. ओठांनी चुंबन घेणे, घासणे आणि चोखण्याच्या िk्रÀया होतात. मुखमैथुनाने ज्या महिलांना कमी उत्तेजना येत असते त्या विरघUण्याचा अथवा आ@र्गजमचा अत्युच्च आनंद मिUवू शकतात. आम्ही या लेखामध्ये मुखमैथुनाचे काही प्रकार देत आहोत. लैंगिक जीवन समृद्ध असणे हा योग्य जीवनशैलीचा एक भागच आहे. महिलेस मुखमैथुन कसे करावे? १) मुखमैथुनासाठी चांगली स्थिती असणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महिला आपल्या पाठीवर पहुडली असली तर तिने पाय एकमेकांपासून पसरलेले असायला हवेत. याने आपण तिच्या मांड्यामध्ये असतांना डोके खुपसून तिची योनी जिभ आणि ओठांनी िk्रÀया करतांना डोUे वUवावे लागते. त्याने मानेला त्रास होऊ शकतो. त्रास टाUण्यास तिच्या नितंबाखाली उशी ठेवून योनी वर उचलल्यास िk्रÀया करणे सोपे होईल. उशी खाली ठेवल्यास प्रेमांकुरही चाटणे सोपे होते. २) मौज येण्यासाठी तिची पँटी ठेवून पहुडण्यास सांगावे. तिचे अंतर्वस्त्र दातांमध्ये पकडून ती खाली खेचावी. ही िk्रÀया करतांना ओठांनी योनी घासली जाईल. आपण योनीची हाताUणी अथवा त्यावर िk्रÀया करतांना एक वेUा तरी तिच्याकडे पहावे. प@न्टी मजेने उतरवल्यावर आपण सहजपणे तिच्या मांड्यामधे राहून आपली जिभ तिच्या योनीवर चालवा. बसल्या स्थितीत असतांना आपल्या बोटांनी योनीवर दाब देऊन चाटावे. ही एक उत्तम स्थिती मानली जाते. ३) एकाच वेUी एकमेकांची चाटणे अथचा चोखणे होउÀ शकणारी ही स्थिती आहे. महिला पाय पसरून पहुडली असतांना तिच्या मांड्यामध्ये जाण्याऐवजी उलट स्थितीत तिच्या अंगावर जावे. आपल्या ओठांसमोर तिची योनी असतांना आपले लिंग तिच्या ओठांसमोर असेल. आपण योनीवर िk्रÀया करीत असतांना ती पण लिंगाची चुंबने, चाटणे, चोखणे अथवा हातांनी कोणतीही िk्रÀया सहजपणे करू शकते. या प्रकारात स्त्री-पुुरुष दोघेही मुखमैथुनाचा आनंद एक साथ घेऊ शकतात. ४) उलटसुलट स्थिती आहात पण महिलेला आपल्या ओठांसमोर आपले लिंग नको असेल तर आपण आपली कंबर किंचित बाजूला सरकववी याने आपले लिंग तिच्या चेहर्यासमोर नसेल. आपले शरीर आपण हाताच्या कोपरावर तोलून आरामात चाटू, चुंबू अथवा चोखू शकता. यात तिच्या शरीरावर आपल्या शरीराचा जास्त भार पडणार नाही याची काUजी घ्यायला हवी. या स्थितीत आपण तिच्या मांड्या पसरवू शकतात. मांड्याबरोबर तिचे योनी ओठ पण पसरत असल्याने योनीओठ आणि प्रेमांकुर चाटू शकता. ५) महिला पाठीवरच झोपली असेल तर नितंब पलंगाच्या कडेवर आणि पाय खाली लटकत असतील. या स्थितीसाठी नितंबाखाली उशी हवी. पुरुष तिच्या योनीसमोर चेहरा आणण्यास जमिनीवर गुढघे टेकवून झुकेल. पुरुष योनीवर चुंबण्याच्या किंवा इतर कोणत्याही िk्रÀया करू शकतो. िk्रÀये दरम्यान महिला उत्तेजित झाल्यास त्याला आपल्या मांड्यामध्ये खेचू शकते किंवा आपले पाय पसरून तUवे पुरुषाचे खांदे अथवा पाठीवर ठेवू शकते. याने तिची योनी आणखी खुलेल. सदर स्थिती अश्या महिलांसाठी उत्तम असेल ज्यांना पुरुषाने आपली जिभ योनीत खुपसलेली आवडते. पलंगाऐवजी महिला टेबलावरही पसरू शकते. टेबलावर असल्यास गुढघ्यावर असलेल्या पुरुषाला कमी झुकावे लागते. ६) महिला वर असतांनाही मुखमैथुन करू शकता. यात पुरुष पाठीवर असतांना महिलेने गुढघ्यावर राहून आपली योनी पुरुषाच्या चेहर्यासमोर आणावी. िk्रÀयेवर आपले नियंत्रण हवे असलेल्या महिलांना ही स्थिती उत्तम आहे. यामध्ये ती त्याच्या लिंगाशी खेUूही शकते. ७) उभ्या स्थितीत मुखमैथुन करायचे असल्यास महिलेने पाय पसरून उभे रहावे. पुरुष गुढघ्यावर झुकून समोर राहिल. आपल्या ओठांनी तो योनीवर दाब देऊ शकतो. ज्यांची कल्पना चौखूर दौडते अश्या जोडप्यांसाठी हा प्रकार चांगला आहे. ८) यामध्ये पुरुष पाठीवर असतांना पाय मुडपून गुढघे वर करतो. महिला त्याच्या शरीराच्या दोन्ही बाजूला गुढघे टेकवून अंगावर जाते तेव्हा तिची पाठ त्याच्या चेहर्याकडे असते. या स्थितीत योनी ओठ पसरलेले असतात. तिने योनी त्याच्या ओठांसमोर ठेवून पुढे झुकावे. तिचे डोके गुढघ्यांवर ठेवावे. या स्थितीमध्ये महिलेची योनी पूर्णपणे पसरते आणि अंतरंगही थोडे दिसते. पुुरुष योनीमधे सहजपणे जिभ खुपसू शकतो. वरील प्रकार आम्ही दिले आहेत. आपण मुखमैथुन चालू केल्यावर स्वतःला पण अनेक कल्पना सूचतील. त्यामधे एका अंगावर पाय उचलून, पुढे झुकल्या स्थितीत, पुरुष मागे आणि पुढे असे अनेक प्रकार करता येतील. ‡‡‡


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL