'फोन फीरवा मजा लुटा.' या सारखे चित्र स्वरूपात जाहीराती रोज वर्तमान पत्रात वाचायला मिUतात. ज्याचा उद्देµा एकच असतो तरूणांना आकर्षीत करणे. आज µाहरामध्ये असे काही फोन क्लब आहेत की ज्या ठीकाणी बसणार्या मुली ह्या फोन करणार्या लोकांच्या ईच्छा आणि मागणीची कदर करताना त्यांना अµलील आणि उत्तेजक बोलतात. अµाी व्यवस्था पूर्वी पµचीमी देµाांपुरतीच मर्यादीत होती. आता भारतीयांच्या आवडीनुसार पµचीमी सेक्स व्यापारी लोकांनी ही व्यवस्था आपल्या देµाातसुद्धा उपलब्द करुन दिली आहे. लोकांना आकर्षीत केलं जातंय. अµलील बोलण किंवा ऐकणे यांच्या आवडीमुUे ही व्यवस्था स्विकारली जात आहे. एक फोन फिरवा व रसीले लैंगिक बोलत रहा. जेव्हा या फोन नंबरवर बोलले जाते तेव्हा दुसर्या बाजुने ती स्त्री सुध्दा अµलील आणि उत्तेजक बोलायला सुरवात करते. अµाी व्यवस्था पूर्वी पµचमी देµाापुरतीच मर्यादीत होती. परंतु भारतात सुध्दा अµलील बोलणे ऐकण्यास उत्सुक लोक आहेत. यामुUे ही पध्दत आपल्याकडे आली. या टेलीफोन नंबरवर बोलतांना बील सुध्दा इतक्या लवकर येते की दोन तीन मीनीटांच बील सुध्दा हजारात द्यावं लागते. परंतु भारतात असं बील कमी स्वरूपात येते परदेµाात अµया स्त्रींयाची व्हीजीटींग कार्ड प्रत्येक टेलीफोन बुथवर आढUतात. ज्या स्त्रीया अµलील बोलायला सदैव तयार असतात. मागल्या वर्षी आऊट लुक मधे फोन सेक्सला घेऊन एक सर्वे छापला गेला होता. जे फोनवर अµलील बोलतात असे लोक आपल्या पत्नीपासून समाधानी नसतात किंवा त्यांची उत्तेजना सुध्दा असं बोलणं ऐकूनच वाढते. वास्तवात हेच कारण आहे जे लोक सक्षम नसतात तेच लोकल उलटा सरU फोन नंबर लावतात आणि समोरच्या स्त्री बरोबर अµलील बोलतात. असं काही नाही की फक्त पुरूषच या कामामधे आहेत स्त्रीयां सुध्दा काही कमी नाहीत. ज्या महिला फोन लावून समोरच्या बरोबर अµलील बोलतात. असे पुष्कU लोक आहेत जे फोनवर अज्ञात स्त्रीला कींवा मुलींना त्रास देतात. अµाा लोकांची एक निµचीत वेU असते. जेव्हा ते फोन करतात फोन उचलल्या नंतर ते फक्त स्त्री किंवा मुलींच्या तोंडातुन ह@लो ऐकूनच फोन ठेवून देतात. ती स्त्री हा विचार करते की बहुतेक फोन कट झाला आणि फोन ठेवून देते. परत तो दुसर्यांदा फोन करतो व तीच k्रÀीया करतो. असे तीन चार वेUा केले जाते. असे बर्याच वेUा झाल्यानंतर समोरची मुलगी विचार करायला लागते µोवटी काय भानगड आहे? यानंतर परत एक वेU ते फोन लावतात व फोन उचलताच अµलील बोलायला सुरवात करतात. जर समोरची स्त्री सुध्दा जर अµलील बोलत असेल तर ठीक अन्यथा अµाी k्रÀीया ते सारखी सारखी करतात µोवटी ती समोरची स्त्री चिडते व बदमाµा लफंगा म्हणून फोन ठेवून देते. पूर्वी हा फक्त छंद होता परंतु आज माणसाला रोजच ही k्रÀीया केल्यांने सवय झाली आहे व ती माणासाची प्रवृत्ती बनली आहे. काही पुरूष असे सुध्दा असतात की स्वतः फोनवर कुठल्या तरी स्त्री बरोबर बोलत असतात व अंगावरचे सर्व कपडे काढून हस्तमैथुन करीत बसतात. याच्यामध्ये त्यांना भरपूर आनंद मिUतो. ट्रेनचे बाथरुम µाौचालय या ठीकाणी फार अµलील स्वरुपाच लिखाण आपण पाहीलेलं असेल. असे लोक सुध्दा यामध्ये सामील असतात जे अµलील लीखाण भिंतीवर करतात व कल्पना करतात की जर कोणी स्त्रीने वाचले तर ती उत्तेजीत होईल. ते फक्त असे लिहूनच उत्तेजीत होतात. काही लोक तर असे असतात अµलील लिहील्या नंतर समोरच्या स्त्रीने ते वाचावे, वाचल्यानंतर तिची प्रतीk्रÀया काय असेल हे पहाण्यासाठी कुठेतरी लपून रहातात व तिची प्रितk्रÀीया पाहण्याचा प्रयत्न करतात. का@लगर्ल नावाच्या एका प्रिसध्द पुस्तक लेखीका डा@. प्रमीला कपुर यांनी अµया अनेक का@लगर्लची वर्णने आपल्या पुस्तकात केली आहेत तिच्या कडे काही अµयाप्रकारचे ग्रहक येतात की जे फक्त त्यांच्या बरोबर बोलतात त्यांना विनंती करतात की त्यांच्याबरोबर अµलील बोलावे. असेच अन्य पुरूषांनी त्यांच्या बरोबर रंग रंगेली केली आहे. ते ग्रहक फक्त त्यांना एकच मागतात की तुम्ही अµलील बोलणे करावे व आपला अनुभव सांगावा. टेलीफोनवर बोलण्याचा काही लोकांचा उद्देµा असा असतो की ते त्यांना जास्तीत जास्त आनंद प्रप्ती होईल काही लोक बिछाण्यात आपल्या पत्नी बरोबर झोपलेले असतांना सुध्दा फोनवर अज्ञात स्त्रीबरोबर बोलून उत्तेजीत होतात. फोनवर बोलत असतांना ते कल्पना करतात की आपण त्या स्त्रीच्या सहवासात आहोत आणि अµयाप्रकारे हसतमैथुन करुन स्खलीत होतात. तµाी एक गोष्ट समोर आली आहे ती ही की यापासून सरकारला भरपूर फायदा आहे परंतु लोक मात्र बरबाद झाले आहेत. जे फोन सेक्स पिडीत आहेत. सरकारने सुध्दा यावर बंदी घालायला हवी ज्यामुUे तरुण पिढी बरबाद होत चालली आहे. त्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने उपाय करायला हवेत. कारण अशा लोकांच्या जवU आत्मµाक्ती कमी असते जे स्त्री समोर येऊन बोलू µाकत नाहीत. केवU फोनवरच बोलू µाकतात स्त्रीचा सामान करु µाकत नाहीत. फोनची मदत घेतात. आज µाहरामध्ये ज्या प्रकारे स्त्रीयांना व मुलींना फोन द्वारे त्रास दिला जातो आहे पुढील काUात हा प्रकार फार भयंकर रूप धारण करणार आहे. तेव्हा अµाा फोन करणार्यांना पकडणे अवघड होईल. कारण पोलीस प्रµाासन किंवा फोन एक्सचेंजवाले त्यांना पकडण्यासाठी बसून तर राहू µाकत नाहीत. ‡‡‡


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL