एक तरुण कितीही धाडसी असला तरी संभोगाची सुरवात एका बंद खोलीत होते. परंपरेने त्याचप्रमाणे सामाजिक दृष्ट्याही संभोग व्यक्तीगत बाब मानली गेलीय. त्यावेUी शरीरे नग्न असल्याने बंद खोलीत संभोग करणे अपेक्षित असते. आपली नग्न शरीरे कोणालाही दिसू नयेत असे बहुतेकांना वाटते. तरीपण साध्या पद्धतीने बंदखोलीत कामिk्रÀडा केल्यावर काहींना वेगÈया जागेत वेगवेगÈया पद्धतीने कामिk्रÀडा करण्याची इच्छा होते. त्यांना थरारकतेची मौज लुटायची असते. आपणास परक्या व्यक्तीने पाहण्याची भिती नाही आणि मनमोकÈया स्थितीत वेगÈया ठिकाणी संभोगाचा आनंद घेऊ शकतो अश्या पात्र जागा म्ही सूचतिव आहोत. यामध्ये घरामध्ये केवU जोडपे असल्याचे गृहित धरले आहे. एकत्रित अथवा अनेक सदस्य असलेल्या कुटुंबातील जोडप्यांना नेहमी संधी मिUणार नाही. दोघेच असतील तर मात्र मनाला वाटेल त्यावेUी खिडक्या बंद करून अथवा पडदे लावून या स्थानांवर संभोगाचा आनंद लुटू शकतात. संधी असूनही आपण बिछान्याशिवाय अन्य ठिकाणी कामिk्रÀडा केल्या नसतील तर अवश्य या लेखाचा लाभ घ्यावा. किचन ः आपल्या आवडत्या व्यक्तीस त्याच्या आवडीचे पदार्थ बनवण्यात महिलांना आनंद मिUतो. ती एखाद्या रुचकर पदार्थ अतिशय प्रसन्नतेने बनवतांना आपण पाहिले तर आपलेही प्रेम जागृत होते. आपण रोमांचित होऊन उठता. प्रेमाची जागा वासना घेते आणि आपण तिच्यावर झडप मारता. स्वयंपाकात मग्न असली तरी आपली झडप किंवा प्रेमाचा आवेग पाहून ती पण खुश होते. आपण तिला उचलून लगेच किचनच्या ओट्यावर बसवावे आणि कामिk्रÀडांना प्ररंभ करावा. हा@ल ः बहुतेकजण हा@लमधेच टि.व्ही ठेवून सोबत कार्यk्रÀम पाहतात. त्याप्रमाणे गप्पा मारण्यास अथवा चर्चा करण्यास हा@लचा उपयोग करण्यात येतो. आपण दोघेच असतांना टि.व्ही. पहातांना अचानक प्रेमभारीत होऊन तिच्याकडे सरकता ती पण मिठी मारून प्रितसाद देते तेव्हा हिरवा कंदिल मिUतो. अशी स्थिती प्रप्त झाल्यावर तिला उचलून बेडरुममध्ये घेऊन जाण्याऐवजी हा@लमधेच कामिk्रÀडा करणे योग्य ठरेल. यासाठी आपण तेथील सोपÌयाचा पलंगाप्रमाणे वापर करू शकता. जागेप्रमाणे बिछान्याची स्थिती बदललेली असते. सोफा पलंगाप्रमाणे ऐसपैस नसल्याने कामिk्रÀडांच पद्धत ही बदलते. जागेप्रमाणे संभोगाच्या रितीतही आपोआप बदल घडेल. स्विमिंग पूल ः महानगरात वैयक्तिक स्विमिंगपूल असलेले बंगले कमी असले तरी परंपरागत राजवाडे आणि काही आधुनिक बंगल्यामध्ये अनेक शहरात अथवा गावांतही बंगल्यात स्विमिंग पूल आहेत. सार्वजनिक स्विमींग पुलावर जाण्याचीही मजा और आहे. अहाहा! स्विमिंग पूलवर अनेक तरुणी बिकिनीमधे वावरत असतात. बिकिनीतील तरुणी हमखास दिसण्याची आणि प्रदर्शन करण्याची ती जागा समजा. आपण पार्टनरसह स्विमिंग पूलवर आहात आणि ती आकर्षक बिकिनीमधे असल्याने आपले हृदय कामज्वराने घायाU होते. मदन असल्या ठिकाणी आपले बाण जास्तच सोडतो. अश्या वेUी स्विमिंगपूलवर सोईस्कर स्थितीत कामिk्रÀडा करण्यास हरकत नाही. बाथरुम ः ओलेती महिला फार सुंदर आणि मादक दिसते. अश्या अवस्थेत तिला हाताUायला मिUाले तरी फार धमाल येते. शा@वरखाली एकत्र अंघोU करण्याची मजा फार न्यारी आहे. बाथरुममध्ये एकदा का संभोग केल्यास त्याचे वेड लागणे पण शक्य आहे. महिला एक पाय उंचावून कमोड अथवा टेबलावर ठेवते आणि नUाचा आधार घेवून झुकून उभी राहते. पुरुष पाठीमागून प्रवेश करतांना तिची वक्षस्थUे करकचून आवUू शकतो. आपल्या बाथरुममध्ये टब असल्यास सोन्याहूनही अधिक पिवUे समजून त्यात संभोग करावा. डायनिंग रुम ः मजेदार कामिk्रÀडांसाठी अतिशय योग्य जागा. डायनिंग रुममधे असलेले टेबल आणि खुर्च्यांचा कामिk्रÀडांसाठी वापर केला जाऊ शकतो. टेबलाच्या किनार्यावर महिला नितंब टेकवून पाठीवर राहू शकते किंवा त्याच्या आधाराने ती झुकून उभी राहू शकते. खुर्ची वापरायची असल्यास पुरुषाने त्यावर बसावे आणि महिलेने मांड्यावर स्वार व्हावे. परस्परांना पाहणे, हाताUणे आणि चुंबने घेण्याने रंगत वाढते. खेUण्यास महिला आपल्या प्रेमांगाने त्याच्या चर्मदंडाचे बाह्य घर्षणही करू शकते. पुुष्कU लोक येथे कामिk्रÀडा करणे पसंत करतात. ‡‡‡


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL