एकेकाUी कामजिवनाची माहीती देणारी पुस्तके केवU पिवÈया वेष्टणात मिUायची. सद्याच्या काUात रस्त्यावरील पुस्तक विk्रÀेत्याप्रमाणे दुकाणदारही सेक्स मार्गदµार्क पुस्तके उघडपणे विकत आहेत. अनेकजण गरजेपोटी तर काहीजण जिज्ञासेपोटी अµाी मार्गदµार्क पुस्तके घेतात. एखाद्या तरुनीस वµा कस करायच आपला दम ज्यास्त वेU कसा टिकवायचा भिरभिरायला लावणारा प्रणय कसा करायचा अनेक सोपी आणि अवघड आसने इत्यादी विषयावर मार्गदµार्न मिUत. ग्रंथ हेच गंरु मानायचा काU आला आहे. कामजीवनावर उघडपणे मार्गदµार्न करणारे क्लासेस आजून चालू झाले नाहीत. लैगिंक समस्या असेल तर त्यावर सल्ला देणारे तज्ञ आहेत. प्रत्याक्ष भेटायचा ज्यानां संकोच वाटतो ते आपली समस्या एखाद्या नियतकालीकाला प्रµन पाठउÀन विचारÀ µाकतात. समस्येचे स्वरुप पाहून तज्ञ छापील उत्तरे देतात. मनमौजी अनेयलाही एक समस्या होती. त्याला काही तरुणी वµा झाल्या पण ज्याना उपभोगायची प्रबU इच्छा होती अµया तरुणी त्याच्या स्वाधीन झाल्या नाहीत. आपल्याला हवीµाी तरुणी कµाी वµा करायची यावर मार्गदµार्क पुस्तक µाोधूलागला. त्याला हवं तसं पुस्तक सापडल्यावर नव्या उमेदीन मैदानात उतरला. त्याला आलेले अनुभव त्याच्याच µाब्दात. रंगिल्या अथवा बिनदास्त तरुनींच्या संपर्कात जाऊन मी त्यांच्याकडून समाधान मिUविण्याचा प्रयत्न करीत होतो. काहीजणी वµा झाल्या पण प्रयत्नांच्या मानाने यµा अल्प होत माPयातील कमतरता दूर करण्यासाठी मी मार्गदµार्क पुस्तके खरेदी केल. माझे अनुभव तुम्हालाही मार्गदµार्क ठरतील. मार्गदµार्क पुस्तक लिहीण्याराने आपल्याकडून सल्ला घेणार्यानी यµा मिUविल्याचा दावा केला होता. त्याच म्हणन खर असल्यास एक आघाडीचा सिनेनटही त्याचा सल्ला घेतो. त्याच्या क्लाईटंची माहीती वाचल्यावर आनंदाने पुस्तक घेतलं. पुस्तकाची किंमत अव्वाच्या सव्वा होती त्याबद्दल वाईटही वाटल. काहीतरी मिUवायला बरच गमवावं लागत हेच चिरकालीन सत्य आहे. पुस्तक वाचल्यावर मी तरुणीच्या बाबतीत अभागी रहाणार नव्हतो. मला हवीहवीµाी वाटणारी तरुणी मलाहमखास पणे µाय्यासोबत देणार होती. माPया संपर्कात येणारी तरुणी मला आकµार्क व्यक्तीमत्वाचा आणि µाारीरीक अभिलाषा करण्याजोगा पुरुष समजणार. पुस्तकात यµााची हमी दिलेली असल्याने आत्मविµवास आला.पुस्तकाप्रमाने एक एक कृती करु लागलो. आपणास आकर्षक व्य्क्तीमत्वाचे समजा. मार्गदµार्क पुस्तक महाग असल तरी त्यांत ठायी ठायी मुद्रणदोष होते. आपल्याला जो सल्ला महत्वाचा वाटतो त्याच्या महत्वाच्या विवरणात हमखास मुद्रणदोष होते. आपण चुकीचा अर्थ घेतल्याचीही भिती वाटत होती. कोणतीही महीला कामk्रÀीडेसाठी वµा होणार असल्याने त्यातल्या त्यात मी योग्य अर्थ µाोधू लागतो. मी अर्थाचा अनार्थ केला असण्याची µाक्यता असल्याने आपण सावध असाव. मार्गदµार्काच्या मते कामk्रÀीडामधे आत्मविµवास असण अतिµाय महत्वाच आहे. आत्मविµवास येण्यासाठी स्व संमोहणाचा सल्ला दिला. मी डोUे बंद करुन स्वताला संमोहीत केले. माPयात आत्मविµवास आला आपण स्वताला कधी µाक्तीµााली समजतो याची आठवण केली. एकदा कामk्रÀीडा करताना स्वताच्या मुइी आवUल्या तेव्हा स्वता बलवान झाल्यासाख वाटल. बलवान झाल्यावर मी मार्गदµार्नाप्रमाने विनीतावर स्वारी करणार होतो बलवान हाउÀन स्वताच्या समाधानासाठी तिच्यात बेफाम आघात करणार. ती मात्र मी तीला उपभेगत नसून तिच्या समाधाणसाठी कष्ट घेतोय समजून खुµा होईल. प्रत्यक्ष विनीतावर स्वरी करण्या अगोदर प्रयोगाची प्रचीत घेऊ लागलो. मुठी आवUल्या नंतर मला लाकडासारखी ताठरता यायला हवी. प्रत्याक्षात पँटमधे थोडीµाीची वUवU.झाली मला वाटत आणखी सराव केल्यावर यµा मिUाल. तिची खोटी स्तुती करा प्रत्यक्ष मैदाणात उतरण्याची वेU आल्यासारख वाटल. केवU पुस्तकी किडा बनायच. नंव्हत. यµाासाठी मार्गदµार्न घेतलं. त्याप्रमाणे कृती करायची त्यात लिहलं होतं त्यांची स्तुती करुन झाडावर बसवा. तुझ सौदंर्य पाहून इतर तरुणी तुPयावर जUत असतील. काहीजनी आपल्या आईवर राग काढतील. त्यांची आईपण तुPयासारखी सौदंर्य संपन्न असती तर त्याही तुझी बरोबरी करु µाकल्या असत्या असल्या वाक्यानंतर हमखास प्रतीसाद मिUण्याचा दावा होता. माPया काही मित्रांसोबत मी बारमधे गेलो. प्रयोग करायला ती जागा योग्य वाटली येथे मद्यपान करायला येणारी तरुणी बिनदास्तच असणार. त्याच वेUी माझी नजर झरीनावर पडली. गोरीपाण आणि चमकत्या त्वचेची झरीना मनसोक्त उपभागण्याची मी महत्वकांक्षा बाUगलीच होती. माPया सुदैवाने ती आमच्याच टेबलकडे येत होती. स्वतःला बलवान करण्यासाठी मी मुठी आवUल्या ती पुढे जात असताना तिला थांबवलं. तिच्या सौदंर्याने आघाडीचा चित्रपट नटयाही तिचा हेवा करीत असल्याच मत प्रदµाीर्त करताच ती प्रसन्न हसली . मला वाटलं त्याप्रमाणे बोलण करण्याऐवजी ताबडतोब वUून पूढे गेली. तिचे मित्र अगोदरच आले होते . त्यांच्यासोबत ती मद्यपान करीत असतांना एकदाही माPयाकडे ढुंकूनही पांहील नाही. सौदेर्याच कौतुक केल्याबद्दल वारंवार आभार प्रदµार्क नजर माPयाकडे फेकण्याची अपेक्षा होती. ती आपल्या मित्रांबरोबर गप्पा मारीत हसत होती. इकडे मी अस्वथ होऊ लागलो. माPया अवस्थेत भर पडण्याच कारण म्हणजे माझे मित्र मुर्खासारखे विनोद करीत होते. मला बUेबUेच हसावं लागत होतं. मला वाटत होतं माPयाविषयी सहानूभूती वाटून मला हसवण्याची प्रयत्न करीत आहेत. मार्गदµार्काने धीर धरण्याची सल्लादिला होता. माPया कौतुकाने दहापैकीनई तरुणी लगेच स्मीत करतील. त्यांतील एकच मला हवी तµाी µाय्यासोबत देईल. झरीनाने स्मीत तरी केल होत. आµाा ठेवायला हरकत नाही. तिच्या कृतीची नक्कल करा. आµाा अमर असते आणि प्रयत्नाना यµा येतंच. माझी चुक होण्याची µाक्यता होती. मी पुन्हा नव्या उत्साहाने पुस्तक बारकाईने वाचल. माPया काही ढोबU चुका झाल्या होत्या.स्व.संमोहन प्रकरण उगाच वाटलं तरी केलं. झरीना प्रकरणानंतर दोनच दिवसांनी मी भारतीला गाठली. स्वगत करायच असल्यास तरुनीच्या एका अंगाचा दाह हाउÀ लागतो.भारतीच्या दाहक अंगात प्रवेµा केल्यावर मला थंडावा मिUणार. माPया धडाकेबाज कृतीने ती मदतीसाठी ओरडा करण्या एवजी मी आणखी धडाकेबाज आघात करण्यासाठी आवडेल. माझा नव्हे मार्गदµार्ककाचा दावा. सौदर्य आणि बुध्दीमत्तायाचं नसतं नसल्याचं प्रतीपादन केलं जातं ती समजुत खोट ठरवण्याइतक भारतीय वागण होत. ती बोलण्यातही कोठे कमी पडत नव्हती. मी आडवUणाने चावटपण चातुर्यपूर्ण जोक्स सांगायचो. जोक्सचीलेट डिलीव्हरी होण्यएवजी ती गर्भितार्थ लगेच ओUखून खUाUून हसत होती. तिनेही काही चटपटीत जोक्स सांगून गप्पाची रंगत वाढवली. आम्ही मद्यपानाएवजी गप्पाच जस्त एजा@य करीत होतो. मद्यपान केल असल तरी मलास मुख्य उद्देµााची आठवण होती. मार्गदµार्काने वµा करायच्या तरुणीच्या µवासोµवास केल्यावर समोरच्या तरुणीच्या अंतर्मनात माPया विषयी µाारीरीक आकµार्न निर्माण होणार मी भारतीच्या नाकावर हात ठेउÀन हिच्या µवासोµवाची नांद घेऊ µाकत नव्हतो.µवास घेणे आणि सोडणे याची िk्रÀया ओUखायला मी तीच्या छातीवर नजर रोखली. माझं तिच्या छातीकडे रोखून पहाणं भारतीच्या लक्षात आलं. तिला वाटलं मी तिच्या वक्षस्थUाकडे अभिलाषेने पहात आहे. तिच्या नजरेत नाराजी दिसताच मला तेथून नजर हटवण भाग होत. नाराज तरुणी मी भलताच लोचट असल्याची जरहिरात करणार. खेUी मेUीचं वातावरण कायम ठेवण्यास तिने दुसर्या हा@टेलमधे जेवायला ज्याण्याचा प्रस्ताव ठेवला. प्रस्ताव मांडल्यावर स्वतः निर्णय घेण्याची सूचना आठवली. भारतीने अतिµाय चातुर्याने कटूता टाUण्यास दुसरीकडे जाण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मी कोणत्याही थाई हा@टेलमधे जाण्याची कल्पना मांडली. माझी कल्पना मांडली माझी कल्पना ऐकल्यावर भारतीचे नेत्र चमकले. ती उत्साहाने निघण्यासाठी उभी राहीली. थाई हा@टेलमधे मी नव्या उमेदीने भरतीला वµा करण्याचे प्रयोग करु लागलो. तिच्या लक्षात येणार नाही अµयाप्रकारे छातीकडे पहात तिच्या लयीने µवासोµवास करण्यात यµास्वी झालो. पुढील पाऊल होतं संमोहीत करण्याचं संभाषण. येथेहीमद्यपान करीत असल्याने पुस्तकातील आदµार् मार्गदµार्कवाक्यो विसरलो. माPया वाक्यांमधे दम नसावा कारण भारती अभिलाषेने माPयाकडे पहात नव्हती. एक संध्याकाU मजेत घालवायला मिUालेला सोज्वU मित्रच मला समजत होती. पुस्तक माPया खिµाातच होत. त्याांतील वाक्ये पुन्हा घोUून बोलण्यासाठी मी पुस्तक वाचायला टा@यलेटमधे गेलो. तिला एक आठवण सांगा. टा@यलेटमधे घोकलेली वाक्ये वाचून मी त्यांचा भारतीवर प्रयोग केला. µवासोµवासानंतरचीही कृती केल्याने भारती वµा होण्याच्या मार्गावर असली पाहीजे. आता तिला एखादी आठवण सांगायची.ज्याच्या बद्दल सांगयचं ती व्याक्ती दोघांच्याही परिचयाची असेल असेल तर प्रयोग अतिµाय प्रभावी होतो. मी आठवण सांगायला संधी µाोधत होतो. भारतीने मला प्रµन कमला. मजेत वेU घालवायला एखादी तरुणी अचानक तुला भेटली का? प्रµनामुUे मला हवी तµाी संधी उपलब्द झाली. मला कोणतीही तरुणी अचानक भेटली नसलेली सांगताना मी एका मित्राची कहाणी सांगीतली.तो मित्र भारतीच्या परिचयाचा होता माPया मित्राने अचानक सोबतीसाठी मिUालेल्या तरुणी बरोबर संध्याकाU मजेत घालवली. त्यांच्यातील जवUीक वाढून त्यांनी विवाह केल्याची माहीती दिली. मित्राच्या विवाहाबद्दल भारतीला माहीती नव्हती.परिस्थीती कUताच ती प्रसन्न झाली तिने आपली आवड सांगीतली. तिला वेU घालवायला कोणी चांगली सोबत दिली तर बरं वाटतं. एकत्र फिरणे आणि खाणे खाणे म्हणजे बेडवर जायची तयारी नव्हे. तिला अद्याप पर्यंत असं µाारीरीक आकर्षण वाटत नसल्याचं कथन करताच मी चमकलो. माझा उद्देµा तर तिला बेडवर घेऊन जाण्याचाच होता. मी काही स्पष्टिकरण देतांना माझा हेतु प्रकट होणार नाही याची काUजी घेतली. फिरणे आणि खण्यात सोबत मिUाली तर त्याचा आनंद व्दिगुणित होतो. मी तिला समजावू लागलो. µाारीरीक समाधान सर्वांनाच हवं असतं. कोणत्याही बंधनािµावाय जर समाधान मिUत असेल तर हाही पुरुष आणि महिला मिUवतात. मी तिला नांवे न घेता काही पुरुष आणि महिला समाधान मिUाल्याने कामाकडे लक्ष पुरवून कमालीचे यµास्वी झालेत. कामिk्रÀडांनी µाारीरीक आणि माणसीक समाधान मिUून उत्साह येतो. मी बीज तिच्या मनात रोवल होतं. समाधान मिUविण्यास ति माझी आणि आजच निवड करिल आµाा वाटू लागली. बेडवर मी तीला भरपूर रगडणार होतो. तिला कसं घ्यायचं याचीही स्वप्ने पाहू लागलो. मी तिच्या ज्ञानात भर घातली असल्याने प्रयोगासाठी तयार होईल वाटलं. माझ बोलण ऐकल्यावर भारतीने स्मीत केलं. ती म्हणाली कामिk्रÀडा उत्साह प्रदाण करणार्या असतात यात दुमत नाही. तिला पुरुषांच्या मनोवृत्तीबद्दल आक्षेप आहे. काहीजण सोबत दिल्यावर तिच्याकडून बेडवर येण्याची अपेक्षा बाUगली होती. मी तµाी अपेक्षा बाUगली नसणार कारण मी मोकUेपणाने अवघड विषयावर बोलत होतो. भारतीच मत ऐकताच मी कोसUण्याच्या बेतात होतो. मी स्वताला सावरलं. हीतर माPया कसोटीची वेU होती. मी तिला प्रसन्न स्मित करित सांगीतल की मी तिची. µाारीरीक अपेक्षा बाUगली नाही. मला मन प्रसन्न करण्यासाठी तिची सोबत हवी होती. तिला जर माPयाकडून µाारीरीक अपेक्षा असतील तर मी निराµा करणार नाही. माPया बोलण्यानंतर भारती खUाUून हसली.रात्रीचे एक वाजले तरी आमच्या गप्पा चालू होत्या. घड्याUाकडे लक्ष जाताच भारतीने निघण्याची सूचना केली. गाडीत बसताच मी कोठे जायची विचारणा केली. ती म्हणाली दुसर्या दिवµाी तिला लवकर उठायच असल्यान मी तिला घरी सोडूनच माPया घरी जावं. स्वता मागे लागू नका. भारतीने निरोप घेतांना पुन्हा भेटण्याचं आµवासण दिलं. पुस्तकातं लिहलं होतं सारखा फोन करुन डेटची आठवण करु नका. एकदाही फोन न करणे उत्तम.मार्गदµार्काचया मते जिने तुमच्या पैµाावर मौज केली तिची µाय्यासोबत मिUालीच पाहीजे. जी तरुणी µाय्यासोबतीस तयार झाली नाही तिला पुन्हा बाहेर खायला प्यायला घालू नका. वरील सूचना पाUायला माझं मन तयार नाही. भारतीने भले µाय्यासोबत दिली नसेल पण तिची कंपनी मन प्रसन्न करणारी होती. आपल्याला जी व्यक्ती आवडली तिलादूर ठेवण्यात अर्थ दिसत नाही. माPया मनात गोंधU उडाला. ज्या तरुणीला उपभोगलं तिला वारंवार बाहेर घेऊन जाण्यात अर्थ नाही. जे प्रप्त केें त्यावर पुन्हा पुन्हा भरपूर खर्च करण्यात अर्थ नाही. भेटी वाढतील तµाा मागण्याही वाढत जातील. भारतीवर केलेला खर्च मला वाया गेल्यासारखं वाटत नाही. ती µाय्यासोबतीस कधीही तयार झाली नाही तरी मी तिला बोलणारच. सरावाने तरबेज व्हाल. कोणत्याही कामात सराव हवाच असतो. कितीही श्रेष्ठ गायक असला तरी रियाज करतो.पुस्तकात लिहल्याप्रमाणे मी सराव करीत सुटलो. भारती प्रकरणा नंतर मी तरुणीच्या छातीकडे थोडाच वेU पाहून तिच्या µवासोµवासाची गती ओUखायला िµाकलो. पुन्हा प्रयोग करण्याची संधी µाोधू लागलो. माPया काही मित्रासोबत मी बारमधे बसलो होतो. समवयस्क आणि एकाच क्षेत्रातीललोक असल्याने आमच्या गप्पा रंगल्या होत्या. मद्यपानाऐवजी गप्पांनीच नµाा चढली होती. अचानक एक ओUखीची तरुणी आमच्याकडे आली. मी तिला लागलीच ओUखल. मी कधीहि तिला उपभोगलं नव्हत पण ती µाय्यासोबत छान देते ऐकलं होतं. आताही ती आकर्षक वाटत होती. मी तिच्या छातीच निरीक्षण करुन तिच्याप्रमाने µवासोµवास करु लागतो मुठी आवUून तयार झालो आणि स्वरामधे मिठास आणून तिला माPयासह बाहेर येण्याची विनंती केली. मार्गदµार्क पुस्तकाचा परिणाम दिसला. तिने हसतच माPया आमंत्रणाचा स्विकार केला. आमची रात्रच नव्हे तर दुसर्या दिवसाच्या दुपार पर्यंत वेU मजेत गेली खरच ती भन्नाट µाय्यासोबत देत होती. मी तिचे पाय खांद्यावर घेवून जोरदार आघात केले. तिनेच मला काही प्रकार सुचविले. तिच्या सुचनांप्रमाने कामिk्रÀडा करतांना थोडी कसरतही करावी लागत होती. उपभोगण्यात जी मौज होती त्यापुढे कष्ट काहीच नाही वाटले. पुस्तकात मार्गदµार्न यµास्वी झाल्याचं समाधान वाटलं. यµााच भूत मानेवरुन उतरल्यावर मी प्रयस्थाप्रमाणे विचार करु लागलो. माPयाप्रमाणे ज्यंानी मार्गदµार्क पुस्तक वाचलं नव्हतं त्यांच्याही अंगाखाली गेली होती. मला दुसंµाय येतोय कोणीतरी आमंत्रण देईल या अपेक्षेनेच ती आमच्या टेबलाकडे आली असावी. मी काहीही प्रयत्न न करता तिला सरU µाय्यासोबतीचं आमंत्रण दिलं असतं तरी ती हसत तयार झाली असती. माझे अनुभव वाचणार्या तरुणींसाठी खास सुचना तुम्ही जवU असतांना कोणी तुमच्या छातीकडे पहात वेडावाकडा µवासोµवास करीत असेल हाताच्या मुठी आवUणे अथवा अµाीच काहीतरी विचीत्र कृती करीत असेल आणि बोलतांना स्वर मधाU असेल तर लगेच सावध व्हा त्याचा हेतू ठिक नाही. ‡‡‡


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL