काहीतरी भन्नाट उघडपणे सांगणार आहे. माझे कथन ऐकून मला निर्लज्ज म्हणाल. तुमची अडचण नको म्हणून मीच स्वतःला निर्लज्ज आणि माPया पतीस अती निर्लज्ज म्हणते. आपल्या दृष्टीने मी निर्लज्ज असेन पण त्याचा परिणाम म्हणजे माझे आणि पतीचे शारीरिक संबंध अधीक चांगले होत जातांना आमचे परस्परांविषयी प्रेम वाढतच जात आहे. आमच्या कार्यk्रÀम ठरलेला असतो. भाड्याने घेतलेल्या हा@टेलरुमच्या बाथरुममध्ये शिरते. माPया ओठांवरील पसरलेल्ी लाली पुसते, केसांना नीटनेटके करते आणि वक्षस्थUांना थोपटते. आज मला चैन मिUणार आहे. बाहेर माझे पती उत्सुकतेने वाट पहात बसले असतांना आजचा प्रियकर पण माझी वाट पहात पलंगावर पहुडलेला असतो. मी बाहेर येताच मौज सुरु होते. माझे पती मला आवेगाने मिठी मारतात. पहाणार्याला वाटेल लगेच ते मला उभ्या उभ्यास उपभोगून सोडतील. माझे पती देखण्या चेहर्याचे आहेतच वरून नियमीत व्याम करीत असल्याने पिUदार देहयष्टीचे आहेत. लैंगिक क्षमतेचा विचार केल्यास मन भिरभिरायला लागेल अशी कृती करतात. चुंबने, आलिंगने आणि हाताUणी करीत आम्ही घुमत असतो. मधेच पलंगावरच्यास प्रियकराकडे पाहून मी डोUा मारीत खोडकर स्मीत करते. मला उपभोगायला मिUणार म्हणून प्रियकर अगोदरच उत्तेजित असतो त्यामध्ये मला नग्न आणि पतीशी प्रेमचाUे करतांना पाहून आणखी भर पाडते. पाहूनच तो कमालीचा उत्तेजित असल्याचे कUते. फार उत्तेजित झाला असेल आणि मला चांगले लैंगिक समाधानही देईल. तरीपण माझे पती मला जे समाधान देतात त्याची तुलना होऊ शकत नाही. पतीने दिलेल्या समाधाची सर येणार नाही. सर येणार नसली तरी पुढील चांगल्या कार्यk्रÀमासाठी मला प्रियकराकडे जाणे भाग आहे. पलंगावर मी त्याच्यासह भन्नाट कामिk्रÀडा करतांना पती पहात असतात. तेथील मौज झाल्यावर प्रियकरास निरोप देते आणि पतीसह घरी परतते. तो मला पटकन बेडरुमकडे नेतो. आता मौज मिUवायची त्याची पाUी असल्याचे मी जाणते. एक तरुण मुलगी अनेकांची चाचपणी करते आणि आवडलेल्याशी विवाह करून एकनिष्ठ रहाते. हेच घडते का? माPया बाबतीत तसे घडले नाही. विवाह झाला पण मी एकनिष्ठ राहिले नाही. मी सद्या २७ वर्षांची आहे. माझे अनेक पुरुषांशी शारीरिक संबंध आले. त्यात कोणत्याही प्रकारची लपवाछपवी नसतांना अपराधीपणाही वाटत नाही. माPया पतींना याची पूर्ण कल्पना असतांना संमती आहे. एक प्रियकरासोबत असत तेव्हा बहुतेक वेUा पती समोर असतात. आम्ही माझी बायको तू वापर बदल्यात मी तुPया बायकोला वापरतो असले खेU अथवा ग्रुप सेक्समध्ये सहभागी होत नाही. मी दुसर्यांशी सेक्स करतांना तो मजेत पहात असतो. पारंपारिक विचार करता मला निर्लज्ज आणि पतीन निर्लज्ज म्हणायला हवे. आता असली विचारसरणी बदलायला हवी. मौजेशिवाय काही मिUवण्यास मी व्यभिचार करीत नाही आणि मी दुसर्यांसोबत रत असतांना पतीला पहाणे आवडते काहीजण नुसती अशी स्वप्ने पहातात त्याऐवजी आम्ही प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत. त्यानेच मला यासाठी उद्युक केले. मला पसंत नव्हते पण त्याची हौस पुरी करण्यास काही दिवसांनी तयार झाले प्रयोग म्हणून एकदा करायचे ठरले. आमच्यात वाटाघाटी झाल्या आणि मी जुन्या मित्रास पाचारण केले. तो मला आवडत होता पण पती म्हणून नको होता. ताकदीच्या बाबतीत विचार केल्यास त्याच्यापुढे माPया पतीला रेडा म्हणायला हवे. माझे आकर्षण वाटत असले तरी जुना मित्र त्या दिवशी अस्वस्थ होता. त्याने कल्पना केली नसेल अशी स्थिती होती. एकांतात मला अत्यंत आनंदात घेतले असते पण समोर पती असल्याने नर्व्हस होता. मी मात्र उत्तेजित होते. मीच त्याला उत्तेजित केले. माझा बिनधास्तपणा पाहून तो पण मोकUा झाला आणि माPयावर तुटून पडला. मग कार्यk्रÀम होतच राहिले. याचा मोठा फायदा म्हणजे पहातांना मला काय आवडते याची पती नोंद घेतो. तशी कृती करीत असल्याने त्याच्यासह होणार्या कामिk्रÀडा आणखी रंगीबेरंगी होऊ लागल्यात. माझा अनुभव वाचून काहींना आपणही धमाल करावी वाटेल पण पुढील मद्याकडे लक्ष द्या. १) आपणा दोघांसही काहींना आपणही धमाल करावी वाटेल पण पुढील मुद्याकडे लक्ष द्या. २) आपल्या मर्यादा ठरवाव्या. खास करून महिलेने घातलेली अथवा ठरवलेली बंधने झुगारू नये. ३) परस्परांवर विश्वास असायला हवा आणि टिकून रहायला हवा. पार्टनरशी मोकUेपणाने बोलावे. कोणालाही यामुUे आपण असुरक्षित आहोत वाटायला नको. ‡‡‡ राशीचिन्हानुसार आपणासबेडवर काय हवेसे वाटते आपला मूड आहे. बंद दारामागे आपण काहीही लैंगिक प्रयोग अथवा धाडस करायला तयार असता प्रत्यक्षात बेडवर गेल्यावर कल्पना केली त्याप्रमाणे अनुभव येईल असे नाही. प्रत्येकाच्या अपेक्षा अथवा विचार वेगUे असल्याने आलेल्या अनुभवाचे आश्चर्य पण वाटू शकते. त्याला काही इतर कारणेही आहेत. महिलाही बा@स असतात. हुकूम संागणे त्यांच्या नसानसात भिनलेले असते. बेडवर पण आपलीच मनमानी हवी असते. पण जेथे सेक्सचा संबंध येतो तेथे बा@सगिरी ऐवजी तडजोड लागते. बेडवर अपेक्षा बाUगणे राशीवरून ठरवल्यास मार्ग सापडेल. अपेक्षा भंग होण्याचे टUेल. आपण राशी चिन्हानुसार लैंगिक कल पाहूया. मेष ः नैसर्गिकरित्या कणखर आणि धाडसी प्रवृत्तीचे. नशा आणणारी कृती घेतल्यास ही राशी सर्वोत्तम ठरेल. आपण स्वतः मेष राशीचे असल्यास लैंगिकतेत छUाचा समावेश केल्यास त्याने त्रास होण्याऐवजी मौजच वाटेल. अर्थात छU सहन होणारा असावा. वृषभ ः मेष राशीच्या उलट प्रवृत्तीचे. तरीपण प्रणय समाधानकारक असतो. या राशीचे लोक आUशीपणा बाबत प्रिसद्ध आहेत. यांना पारंपारीक पद्धतीने झटपट केलेले सेक्स अथवा महिला खाली आणि पुरुष वर असलेली स्थिती चांगली वाटते. कृतीपेक्षा समाधान हवे असते. लवकर समाधान मिUवण्याचे तंत्रही माहित असते. मिथुन ः सदर राशीवाल्यांना लैंगिकता फार आवडते. पूर्वखेUांमध्ये वेU घालवणे आवडते आणि निरनिराUे प्रयोग करण्यास सदैव तयार असतात. यांच्या सोबत असल्यास बेडवर मजेत वेU जाईल. पूर्वखेUा प्रमाणे सेक्स टा@य वापरण्यासही तयार होतील. एकदा का खेUण्यांचा उपयोग चालू केला तर पुन्हा पुन्हा तेच वापरण्याऐवजी आणखी नवे खेUणे हवेसे वाटेल. कर्क ः कर्क राशीचे लोक निस्वार्थपणे प्रेम करणारे असतात. बेडवर असतांना आपण आनंदी होण्यासाठी प्रयत्न करीत राहतील. कर्क राशीवाले फार संवेदनशिल असतात. त्याचवेUेस ते आश्चर्य पण देऊ शकतात. त्यांची काUी बाजू उघड केल्यावर धक्का बसू शकतो पण लक्षात ठेवा की विश्वास असल्याने सर्व सांगितले. कधी कधी उगाच गुंतागुंत निर्माण करतात असे लैंगिकतेतही होते. सिंह ः जुन्या पद्धतीचे रोमँटिक लोक. यांना फार मिठ्या मारणे आवडते. बेडवर असतांना आपल्यामुUे पार्टनर आनंदी झालेले दिसताच स्वतःही आनंदी होतात. आपल्या संगतीत पार्टनरचा वेU चांगला जाईल यावर पूर्ण लक्ष kोंÀद्रित करतात. पतना विषयी मात्र समस्या असते कारण लवकर होत नाही. कन्या ः सर्व काही यांना परफेक्ट हवे असते. जेव्हा खाली िk्रÀया करायची वेU येते अथवा चावटपणा असतो तेव्हाही उत्तम दर्जा हवा असतो. बेडवर समाधान देण्यास कसलीही कसर ठेवणार नाहीत. यांना नेमके हवे असल्याने एकट्या असतांना व्हायब्रेटरचा वापर करणे आवडते. तुला ः अतिशय संवेदनाशिल प्रेम करणारे आपल्या पार्टनरच्या आनंदाकडे लक्ष पुरवणारे आणि जवUीक हवी असते. नजर भिडवणे, प्रेमU फुसफुस आणि दिर्घ चुंबने यांनी त्यांना चांगली उत्तेजना येते आपण तुला राशीचे असाल तर परस्पर संमतीने हस्तमैथुन करून पार्टनरची संवेदनास्थUे जाणावीत. आपणास काय आवडते त्याचीही कल्पना द्यावी. वृश्चिक ः प्रयोग करणे यांना नशा देणारे असते. मसालेदारपणा असेल वाटले तर कोणत्याही प्रयोगाला तयार होतील. यात गुदमैथुनही आले. आपण स्वतः वृश्चिकचे असाल आणि गुदमैथुन केले नसेल तर काहीतरी हरपले समजा. धनु ः यांचा स्वभाव चौकस असतो त्यामुUे पोर्न पहाणे आवडते पोर्न पहातांना यांना नव्या कल्पना पण सूचतात त्याने बेडवरच्या िk्रÀया चमकदार होतात. प्रयोग करण्यास सदोदीत तयार अशी व्यक्ती भेटली तर पोर्न आणि प्रत्यक्ष जीवन यात अंतर असल्याचे स्पष्ट करावे. पोर्न स्टारप्रमाणे कृती करायला सांगाल तेवहाच अडखUेल. मकर ः लैंगिकते बाबत विचार केल्यास आपणास रस अथवा उत्सुकता वाटेल अशी कृती करतील. स्थितीमध्ये बदल आणि वेगवेगUी हाताUणी यासंची खासियत आहे. मन भिरभिरायला लागेल असे समाधान देण्याचा प्रयत्न करतांना त्यातील प्रवासाचा प्रत्येक टप्पा आनंददायक राहण्याची काUजी घेतात. यांची काही नवे आत्मसात करायचीही तयारी असते. कुंभ ः मनभोÈया स्वभाव असणारे हे राशीवाले घुमसता, नैसर्गिक आणि चावटही लैंगिकता करण्यास मागेपुढे पहात नाही. बेडवर मौज आल्यास आसपासच्या लोकांना ऐकू जाईल एव्हढ्या मोठ्याने ओरडतात. ही आरडा ओरडच आपण मोठा प्रेमिक ठरवते मानतात. आपल्या पार्टनरला त्याबद्दल विश्वासात घेणे दष्ट ठरेल. मीन ः आपल्या पार्टनरला खुश करण्यास मीन राशीवाले अतिरिक्त धडपड करण्यास तयार असतात. आपण महिला आणि मीन राशीवाले असाल तर पहाताच मूड चांगला होईल अशी लिंगरी परिधान कराल. अंर्तवस्त्रेही आकर्षक असतात. त्याला अतिरिक्त उत्तेजना देण्यास ओठ कोठेही चालवाल. एकासोबत दिर्घकाU असले तरी उत्सुकता अथवा हवीहवीशी कृती करण्याकडे कल असतो. ‡‡‡


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL