वैदिक युग आणि पौराणिक काUात स्त्रीयांना पुरूषांसमान स्वतंत्र होते आणि कोणत्याही पुरूषाबरोबर सेक्स करायला तिच्या इच्छेला महत्व दिले जात होते. परंतु त्या नंतरच्या काUात आपण आज ज्याला मध्यकाU म्हणून ओUखतो स्त्रीची स्वाधीनता हUूहUू तिच्यापासून हिसकावून घेतली गेली आणि ती पुरूषासारखे म्हणजे राजे महाराजे नवाब बादµाहा जमीनदार इत्यादींच्या इµाार्यावर नाचू लागली. हेच कारण आहे की या काUात स्त्रीयांचे सर्वात जास्त µाोषण होते सुरू झाले आहे. आणि µाोषणाची ही प्रवृत्तीआधुनिक काUापर्यंत चालत आली आहे. आता याला स्त्री जातीचे µाोषणाची परिकाष्ठा म्हणावी लागेल मध्यकाUात पुरूष इतका µाक्तीµााली झाला आहे की तो एकावेUी अनेक लग्न करू लागला आहे. अनेक स्त्रीया रखैलम्हणून ठेवू लागला आहे. आणि वेUोवेUी मजामस्ती करण्यासाठी वेµयांचा एक वेगUा वर्ग तर होताच. मोठमोठ्या राजे महाराजे किंवा नवाबाच्या ऐµाोरामासाठी µोकडो सुंदर तरूणी हरम मध्ये कैदी सारखक जीवण जगायला लाचार झाल्या होत्या. त्यामध्ये काही तरूणी तर अµाा होत्या की त्यांना एका दिवसापेक्षा जास्त µारीरसुख मिUाले नाही आणि जीवणभर त्या पुरूषाच्या सहवासासाठी तडफडत राहिल्या. त्यात मजेची गोष्ट म्हणजे राजा किंवा नवाब तर रोजच आपल्या साठी मुलगी बदलत असे. पण मुलीची इच्छा असूनही ती एक प्रेम करू µाकत नव्हती. हरमोमध्ये राहणार्या या µोकडो मुलींवर कडक पहारा असायचा त्यांना बाहेर पुरूषांना भेटण्यास परवानगी नव्हती. काही सुलतांनानी आपल्या हरम च्या पहारा करण्यासाठी हिजडे ठेवले होते. कारण की हरम मधील मुली त्याच्या बरोबर संबध ठेवू µाकत नाही. जर यात एखाद्या मुलीवर µांका आली तर तिची मान उडविली जात असे यामुUेहरम मधील सर्व स्त्रीयांच्या मनात भिती असायची. ह्या जमान्यातील लेखक आणि कविंनी सुध्दा पुरूषांच्या तुलनेत स्त्रीयाबद्दल कमीपणा दाबण्यात काही कसर सोडली नाही. मध्यकाUात पतिच्या निधनानंतर स्त्रीच्या सती जाण्याची प्रथा चालू होती. त्यामागे सुध्दा µाक्तीµााली पुरूष वर्ग होता कारण त्यात त्यांचा स्वार्थ होता. कारण असे की तरूण विधवेला जिवंत ठेवण्याचा हक्क दिले तर ती कधी ना कधी पुन्हा लग्नाचा हक्क मागेल म्हणूनच विधवेला जिवंत न ठेवता आणि मजामस्ती साठी कुमारी मुली तर आहेतच. अµााप्रकारे पुरूष आणि स्त्रीयांसाठी वेगवेगUे मापदंडाचा कार्यk्रÀम सुरू झाला तो मध्यकाUामुUेच आणि त्याच वेUेस जन्म मनु महाराज ने स्त्रियांसाठी एक नवी आचार संहीता बनविली. नंतर त्यांनी स्त्रीयांची निंदा करतांना अनेक µलोक लिहीले आहे. जसे पतिला हा अभिमान नसावा कि मी सुंदर आहे किंवा मी तरूण आहे कारण स्त्रिया रूप पाहात नाही वय पाहात नाहीत सुरूप असो किंवा कुरूप असो स्त्रिया पुरूषांचे अभिगमन करतात. असे म्हणतात की प्रत्येक िk्रÀयाची उलटी प्रतीिk्रÀया होते. याच नियमानुसार मध्यकाUात ज्या स्त्रियांना बंदी बनवून ठेवले होते आणि त्यांना जेंव्हा संधी मिUाली तेंव्हा त्या विलासीनी झाल्या. याचे उदाहरण म्हणजे बेगम समरू नावाची स्त्री आहे. जी सुरवातीला हरम मध्ये आणली गेली होती. ती एक साधारण मुलगी होती. तिला बादµाहा ने आपल्या इंग्रज मीत्राला भेट दिली होती.. नंतर जसजसे बेगम समरूच्या हातात सर्व कारभार आला तेंव्हा तिने नवे -नवे मुले आपल्या सेवेसाठी ठेवले आणि त्यांच्याकडूनच ती µारीराची भूक भागवित असे. याच प्रमाणे इंग्रजाच्या काUात सुध्दा अनेक महाराण्या महाराजासारखे विलासीत पूर्ण जीवण जगू लागल्या होत्या आणि आपल्या µारीराची भूक मिटवण्यासाठी नवीन नवीन पध्दतीने देµा विदेµाात फिरत होतया. दिवान जरमनी दासने अµाा अनेक राण्या महाराण्याच्या काम चेष्टेचे वर्णण आपल्या महाराणी या पुस्तकात केले आहे. आणि वाचकांना हे वाचून आµचर्य होईल की काही राण्या किंवा बेगम यांच्यात जेंव्हा वासना निर्माण होत होती तेंव्हा त्या खूप k्रÀूर व्यवहार करत असत तेंव्हा त्या पूर्णपणे निर्दयी बनून बदला घेत असे.खाली एक अµाी सत्य घटना सांगत आहे की अµाा प्रकारच्या घटना मुहे सर्व बेगम स्त्री जातीच्या नावावर कलंक होत्या. अस्तु पहिली जूनागडची बेगम होती तिचे आपल्या एका मैत्रीबरोबर समलैंगीक सेक्स संबंधहोते. एके दिवµाी जेंव्हा ती तिच्याबरोबर सेक्स संबंध करत होती तेंवहा तिच्या एका तरूण नोकरानीने हि गोष्ट महालामधील सर्व नोकरांना सांगीतली बेगमला जेंव्हा ही गोष्ट समजली की तिच्या नोकरानीने तिची बदनामी केली आहे तेंव्हा त्या नोकरानीचे हातपाय बांधून तिलामारहाण केली आणि तिला खूप त्रास दिला तेंव्हा तीची तडफडून मृत्यू झाला. अµााप्रकारे राजा महाराजाच्या घरात खूप अनैतीक वातावरण होते. ‡‡‡


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL