माझे पती तहसीलदार कचेरीत कारकून म्हणून काम करीत होते. महिन्यापूर्वीच मी माPया पतीसोबत तालुक्याच्या ठिकाणी रहायला आले होते. माPया पतीने एका मोठ्या वाड्यात भाड्याने खोली घेतली होती. खोली काही लहान नव्हती. आतमध्ये आणखी चार छोट्या छोट्या खोल्या होत्या. आम्हा तिघांच्या मानाने खोली तशी मोठीच होती. मी माझा नवरा आणि आठ वर्षांचा एक मुलगा असे तिघेच आम्ही तिथे रहात होतो. पाटलांचा तो भलामोठा वाडा खुपच जुना होता. पण पाटलांच्या मुलाने तो दुरूस्त करून घेतल्यामुUे तसा नवाच वाटत होता. त्यांच्या वाड्यात आम्ही एकटेच भाडेकरू होतो. बाकीच्या वाड्यात त्यांचं कुटुंब रहात होतं. पाटील कुटुंबातील सर्व माणसं स्वभावाने खुप चांगली होती. पाटील आणि त्यांची बायको आता वयोवृद्ध झाली होती. त्यांचा मुलगा अर्जुन आणि त्याची बायको अंजलीही स्वभावाने मनमिUावू होती. त्यांनाही चार वर्षांची एक मुलगी होती. तालुक्यापासून आमचं गाव पन्नास किलोमीटर दूर होतं. पूर्वी माझा नवरा रोज येवून-जावून नोकरी करायचा. पण त्यांना खूप त्रास व्हायचा. कधी-कधी वेUेवर गाडी मिUायची नाही. कित्येकदा त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणीच वस्ती करावी लागायची. म्हणून त्यांनी ही भाड्याची खोली घेतली होती. इथं रहायला आल्यापासून त्यांचा त्रास कमी झाला होता. ते सकाUी नऊ वाजता आ@फिसला जायचे ते संध्याकाUी सहा वाजता घरी यायचे. दुपारच्या जेवणाचा डबा ते घेवून जायचे. पाटलांचा मुलगा अर्जुन स्वभावाने खूपच चांगला होता. त्याचं शहरात मोठं ग@रेज होतं. पाच-सहा माणसं त्याच्या ग@रेजमध्ये काम करीत होती. अर्जुन मालक असल्याने दुपारपर्यंत ग@रेजमध्ये थांबायचा. बाकीचा व्यवहार त्याचा भाचा सांभाUत होता. दुपारी घरी आल्यानंतर तो जेवून आराम करायचा. कधी-कधी माझा नवरा घरी असला की त्याच्याशी गप्पा मारीत राहायचा. माPयाशी मात्र तो फारसा बोलत नव्हता. अर्जुन दिसायला आकर्षक होता. त्याची तब्येतही सुदृढ होती. स्वभाव तर गोड होताच. त्यामुUे त्याच्याशी बोलावं असं मला नेहमी वाटायचं. तिथे रहायला आल्यापासून एक गोष्ट माPया लक्षात आली होती. माझं लक्ष नसलं, मी काही काम करीत असले की अर्जुन माPयाकडे पहात रहायचा. त्याची नजर माPया उन्नत उरोजांवर खिUून रहायची. मी पाठमोरी असले की माझे डेरेदार नितंब तो निरखित रहायचा. खाली वाकले की ब्लाऊजमधून दिसणारे उरोज पहात रहायचा. कित्येकदा मी त्याची ही चोरी पकडली होती. पण तो त्यावेUी ओशाUून जायचा. चटकन् आत निघून जायचा. तो माPयाकडे पहात असला की मीही मुद्दामच माझे नाजुक अवयव त्याला दिसतील अशा तर्हेने शरीराची हालचाल करीत रहायचे. कारण नकUतपणे तो मला आवडायला लागला होता. माPयाकडे तो चोरट्या नजरेने पहायचा यात त्याचा काहीच दोष नव्हता. कारण मी तशी दिसायला आहेच देखणी. माझा गोल चेहरा कुठल्याही पुरूषाला आकर्षित करील इतका सुंदर आहे. माझा देह यौवनाने मुसमुसलेला आहे. भरदार छाती आणि उठावदार नितंब पुरूषाला चेकाUून सोडतील इतके मादक आहेत. माझा नवरा तर मला नेहमी म्हणतो, 'संध्या तू देखणी तर आहेसच, पण तुझी पुष्ट छाती आणि गोल गरगरीत नितंब पाहून कुठलाही पुरूष तुPयाकडे आकर्षित होईल... तेव्हा तू नेहमी सावध रहा.' माPया नवर्याचं म्हणणं खरंच आहे. माझे स्तन नारUासारखे आहेत. नितंब विशाल आणि सुडौल आहेत. त्यामुUे अर्जुनला माPयाबद्दल आकर्षण वाटणे साहजिकच होते. नकUतपणे मीदेखील त्याच्याकडे आकर्षित होत होते. माझा नवरा सकाUी साडेआठला घराबाहेर पडत असे. मग मी सर्व कामे आटपून घेई. साडेबाराला मुलाला शाUेत सोडायला जायची. त्याला संध्याकाUी माझा नवरा घेवून यायचा. दुपारी जेवल्यानंतर मी थोडा वेU झोपायची. मग पाच वाजेपर्यंत मला फारसं काम नसे. पाच वाजता माPया कामाचा रगाडा सुरू होई तो रात्री दहा वाजेपर्यंत संपायचा नाही. मुलाचा अभ्यास माझा नवराच घेई. दुपारी थोडावेU पडल्यानंतर अर्जुनचा विचार माPया मनात येई. त्याची चोरटी नजर आठवली की माझं सर्वांग रोमांचित व्हायचं. माPया नवर्याकडून मला शरीरसुख मिUत होतं. पण त्यांचं हत्यार फारसं जाड आणि लांब नव्हतं. ताठ झालं की फार तर पाच-सहा इंच व्हायचं ते. पुरूषाच्या लांबलचक आणि जाडजुड हत्याराबद्दल मी बरंच ऐकलं होतं, वाचलं होतं. एवढंच नव्हे तर लग्नाआधी मैत्रिणींबरोबर ब्ल्यू फिल्ममध्ये पुरूषाचं भल मोठं हत्यार पाहिलंही होतं. मोठ्या आकाराच्या हत्याराकडून स्त्रीला भरपूर शरीरसुख मिUतं अशी माझी कल्पना होती. आणि म्हणूनच मी अर्जुनकडे आकर्षित झाले होते. कारण तो शरीराने धिप्पाड होता. त्याचं हत्यारही मोठं असणार असं मला वाटत होतं. म्हणूनच त्याच्याबरोबर प्रणय करण्याची मला इच्छा होत होती. त्याचं माPयाकडे चोरून पाहणं मला आवडत होतं. अर्जुनकडे आकर्षित होण्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण होतं. एका संध्याकाUी अर्जुन वाड्याच्या मागच्या बाजुला लघवी करत होता. त्यावेUी त्याने बाहेर काढलेलं त्याचं हत्यार मी पाहिलं आणि त्याच क्षणी एकदा तरी त्याच्याशी संभोग करण्याचा निश्चय मी केला. कारण न शिथिल अवस्थेतही त्याचं काUंभोर हत्यार मोठं असल्याची जाणीव मला झाली होती. दुपारी जेवल्यानंतर मी कधी-कधी अर्जुनच्या बायको बरोबर गप्पा मारायला जायची. अंजली स्वभावाने मनमिUावू होती. त्यामुUे हातातलं काम बाजूला ठेवून ती माPयाशी गप्पा मारायची. त्यावेUी अर्जुन घरात असला की मीदेखील त्याच्याकडे नजरेचा कटाक्ष फेकत असे. अर्जुनचे आईवडील दिवसभर वाड्याच्या मागच्या बाजूस असलेल्या बागेत असायचे. कधी-कधी अर्जुन आमच्या खोलीतही येवून जायचा. एक दिवस दुपारी जेवल्यानंतर मी झोपले होते. सर्व कामं आटोपली होती. तासभर तरी झोप काढण्याचा माझा विचार होता. मी डोUे मिटून का@टवर उपडी झोपले होते. गरम होत असल्याने मी साडी गुडघ्याच्या वर ओढून घेतली होती. माझे गोरेपान पाय उघडे पडले होते. छातीवरचा पदरही बाजूला झाला होता. माझे उन्नत गोरेपान उरोज ब्लाऊजमधून बाहेर झUकत होते. मी डोUे मिटले होते. तेवढ्यात कुणाची तरी चाहुल लागली म्हणून मी डोUे किलकिले करून पाहिले. माझं हृदय धडधडू लागलं. मनात असंख्य विचार चमकून गेले. कारण उघड्या दारातून अर्जुन आत आला होता. माझी अवस्था एकदम अवघडल्यासारखी झाली होती. मी हालचालही करू शकले नाही. डोUे मिटून झोपेचं सोंग करून तशीच पडून राहिले. माझे उरोज ब्लाऊजमधून बाहेर झUकत होते. पण मी पदर सावरला नाही. पाय उघडे होते. साडी खाली करू शकले नाही. अर्जुन एकदम माPयाजवU येवून उभा राहिला होता. त्याची नजर माPया उरोजांवर स्थिरावली होती. मध्येच तो माPया पायांकडे पहात होता. माझं हृदय तीव्र वेगाने धडधडत होतं. तो माPयाकडे पहात असताना मनात रोमांचही फुलत होते. त्याने माPया बाजूला बसावं, माझे उरोज दाबावेत, पायांवरून हात फिरवावा, ओठांची चुंबने घ्यावीत, मला नागडं करून त्याचा जाडजूड लांबलचक दांडा माPया योनीत घुसवून योनी मस्त रगडून काढावी असं मला वाटत होतं. पण त्याने तसं काही केलं नाही. मी स्त्री असल्याने उघडपणे त्याच्यासमोर तशी इच्छा व्यक्त करू शकत नव्हते. थोडा वेU माPयाकडे पाहून तो बाहेर निघून गेला. मी मनातून खुश झाले. अर्जुन माPयाकडे आकर्षित झाला होता. माPया स्तनांकडे तो ज्या नजरेने पहात होता त्यावरून तरी तो माPयाशी संभोग करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे मी ओUखले होते. मी तर त्याच्याशी संभोग करण्यासाठी आतुरले होते. त्या दिवसापासून दोन-तीन दिवसांच्या अंतराने अर्जुन माPया खोलीत येवू लागला. त्यावेUी मी झापलेली असायची. तो आला की माPयाकडे हपापलेल्या नजरेने पहात रहायचा. मी झोपेचं सोंग घेवून पडून रहायचे. त्याचं ते पहाणं मला आवडत होतं. एक प्रकारची गंमत मला वाटत होती. मग मी देखील त्याला चेतवण्याचा प्रयत्न करू लागली. झोपताना साडी परकर मांड्यांपर्यंत वर ओढून घेवू लागले. पदर बाजूला करू लागले. ब्लाऊजचं एक बटण उघडं ठेवू लागले. त्यामुUे माझे स्तन अर्धवट बाहेर दिसायचे. माझं यौवन पाहून तो चेकाUावा... माPयाजवU येवून मला बाहुपाशात घ्यावे या उद्देशाने मी तशी वागू लागले होते. मी झोपलेली आहे असंच त्याला वाटे. तो अगदी माPयाजवU येवून उभा रहायचा. माPया अर्धवट बाहेर झUकणार्या उरोजांकडे एक टक नजरेने पहात राही. मांड्या निरखी आणि मग निघून जाई. आता माPया मनातील भीती नाहिशी झाली होती. नाही तरी तो मला आवडत होताच. त्यामुUे निर्धास्तपणे मी कपडे अस्ताव्यस्त करून झोपून रहायचे. ह्या खेUात मलाही वेगÈयाच प्रकारचा आनंद मिUू लागला होता. एक ना एक दिवस तो माPयाजवU येईल, माPया शरीराशी चाUे करील आणि माझी इच्छा पूर्ण करील असं मला वाटत होतं. म्हणूनच मी त्याला माPया देहाचं दर्शन घडवीत होते. एक दिवस माPया मनासारखं घडलं होतं. त्यादिवशी मी ब्लाऊजचं बटण उघडून ठेवलं होतं. उरोज थोडे बाहेर काढले होते. माPया स्तनांची बोंडेही थोडी बाहेर झUकत होती. अर्जुन आला. माझे स्तन पाहून तो चेकाUला असावा. तो अगदी माPयाजवU आला. घाबरत त्याने माPया पुष्ट उरोजांवरून हUूच हात फिरवला. माPया सर्वांगात वीज सUसUली. त्याने आणखी जोरात उरोज दाबावेत असं मला वाटत होतं. पण घाबरल्यामुUे तो तसं करू शकला नाही. काही वेU हUुवारपणे स्तनांवरून हात फिरवून तो निघून गेला. मला आनंद झाला होता. त्याची दिवसेंदिवस प्रगती होत होती. त्याचा तो स्पर्श आठवून मी रोमांचित होत होते. त्याला आणखी चेतविण्यासाठीच मी माझी साडी अगदी मांड्यांपर्यंत वर ओढून घेवू लागले. माझी च·ीही दिसेल अशा प्रकारे पाय पसरून झोपू लागले. माPया भरदार गोर्यापान मांड्या पाहून अर्जुन चेकाUत होता. एक दिवस तो माPयाजवU आला. का@टवर माPया शेजारी बसला. माPया चेहर्याकडे पहात हUुवारपणे माPया नग्न मांड्यांवरून हात फिरवू लागला. माPया देहातील वासना सUसUू लागली. उरोज तरतरू लागले. योनीत सUसU होवू लागली. तो माPया योनीवरून हात फिरवेल असं मला वाटत होतं. पण तसं करायला तो घाबरत असावा. एक हात माPया मांड्यांवरून फिरवत त्याने दुसर्या हाताने हUूच माझी स्तनेही दाबली. त्यावेUी तो हाफ प@न्टवर होता. मी हUूच त्याच्या प@न्टकडे पाहिले. त्याची प@न्ट फुगीर झाली होती. त्याचा दांडा ताठ झाल्याची जाणीव होताच माझं सर्वांग तापलं. त्याला अंगावर ओढून घ्यावं असं वाटू लागलं. पण माझा संकोच आडवा आला. तो मात्र धुंदपणे माPया योनीकडे पहात होता. च·ीतून योनीचा फुगीरपणा जाणवत होता. तो पुढचं काही न करताच निघून गेला. मी थोडी नाराज झाले. मी माझा देह अर्धवट उपडा करूनही तो पुढाकार घेत नव्हता. पण माPयाप्रमाणे त्यालाही या आगÈया-वेगÈया खेUाचं वेड लागलं होतं. त्यातून त्याला आणि मलाही आनंद मिUू लागला होता. तो आता जवUजवU रोजच दुपारी माPया खोलीत येवू लागला होता. रविवारी मात्र तो यायचा नाही. कारण त्या दिवशी माझा नवरा घरी असायचा. पण इतर दिवशी तो हमखास यायचा. मी आतुरतेने त्याची वाट पहात रहायची. आल्यावर तो माझे दाबायचा, मांड्यांवरून हात फिरवल्याशिवाय जायचा नाही. माPयाप्रमाणे त्याच्याही मनातील भीती आता नाहीशी झाली होती. तो आता साडीत हात घुसवून च·ीवरूनच माPया योनीवरून हात फिरवू लागला होता. हUूच च·ीच्या एका बाजूने बोटं आत सारून योनी चोUायचा. योनीच्या पाकÈयांना छेडायचा. माPया देहातील वासना उसUून यायची. मी त्याच्या चाÈयांचा मनसोक्त आनंद लुटत होते. माPया मनातील भीती नाहीशी झाली होती. तो आता योग्य मार्गावर येत होता. त्याच्या स्पर्शात कमालीची जादू होती. माझं सर्वांग गरम व्हायचं... अंग अंग मोहरून जायचं. एकदा मी पोटावर उपडी झोपले होते. साडी मांड्यांपर्यंत वर ओढलेली होतीच. तो काय करेल हे पाहण्याची उत्सुकता होती. तो आला. काही वेU दारात थांबून त्याने अंदाज घेतला आणि सरU माPयाजवU आला. त्याने माPया मांडीवरून हात फिरवायला सुरुवात केली. माझं लिंग तापू लागलं. मन आनंदाने फुलून गेले. त्याने पुढचं सर्व करावं असं वाटत होतं. माझे गरगरीत नितंब उघडे पडले होते. त्याने खाली वाकून माPया नितंबाची चुंबने घेतली. माPया अंगावर काटा उभा राहिला. मग तो हUुवारपणे नितंबावरून हात फिरवू लागला. मी च·ी घातली होती. त्याची बोटे माPया च·ीत शिरून नितंब चोUू लागली. मग नितंबाच्या फटीत त्याची बोटे वUवU करू लागली. त्याच्या बोटांचा स्पर्श माPया योनीला होत होता. वासनेच्या लहरी देहात उसUत होत्या. माPया गालाचं चुंबन घेवून तो निघून गेला. मला त्याच्या स्पर्शाची आता चांगलीच सवय झाली होती. पण आता मला त्याचा थोडा रागही आला होता. कारण मी त्याच्या समोर अर्धनग्न अवस्थेत झोपत असूनही तो पुढचं काही करत नव्हता. मी तर त्याच्याशी संभोग करण्यासाठी आतुरले होते. त्याचं हत्यार पाहण्यासाठी अधीर झाले होते. दुसर्या दिवशी मी झोपली असताना तो आला. साडी त्या दिवशी वर घेतली नव्हती. छातीवरचा पदर बाजूला ठेवला होता. तो येवून नेहमीप्रमाणे माPया बाजूला बसला. माPया छातीवरून हलकेच हात फिरवू लागला. दोन्ही हातांनी उरोज दाबू लागला. मग त्याने माझा एक हात त्याच्या हातात घेतला आणि त्याच्या प@न्टवरून फिरवला. त्याच्या कडक हत्याराचा स्पर्श माPया हाताला झाला आणि त्या कडक स्पर्शाने माझं अंग अंग रोमांचित झालं. त्यावेUी मला माPया भावना आवरता आल्या नाहीत. त्याने त्याच्या हत्यारावरच माझा हात दाबून ठेवला होता. न राहून मी चटकन् त्याचं हत्यार प@न्टवरूनच हातात पकडलं होतं. त्याने चमकून माPयाकडे पाहिले. मी जागी असल्याची जाणीव त्याला झाली होती. पण तो आता घाबरला नाही. मी त्याचं हत्यार हातात पकडल्याने तो सर्व काही समजून गेला होता. त्याचं हत्यार माPया इच्छेप्रमाणेच मोठं होतं. मनगटासारखं जाडजूड आणि आठ-नऊ इंच तरी लांब होतं ते. माPया नवर्याच्या हत्यारापेक्षा दुपटीने मोठं होतं. मी कितीतरी वेU त्याचं हत्यार तसंच हातात धरून ठेवलं होतं. अर्जुनचा धीर चेपला होता. त्याने सरU माझी साडी वर केली. अगदी कंबरेपर्यंत वर सरकवली आणि माPया मांड्यांमध्ये तो डोUे फाडून पहातच राहिला. कारण मी च·ीच घातली नव्हती. माझी योनी एकदम उघडी होती. फुगीर योनी पाहून तो खुश झाला होता. मी डोUे मिटून उताणी झोपले होते. त्याने हUूच योनीवरच्या केसाU पुंजक्यातून बोटे फिरवली आणि मग योनीच्या पाकÈया चोUू लागला. मध्येच योनीत बोट घुसवून आतबाहेर करू लागला. योनीतला दाणा बोटांनी रगडू लागला. माझी अवस्था आता चेकाUल्यासारखी झाली होती. झेापेचं सोंग करणं मला आता जड जात होतं. तो योनीत बोट घालत असल्याने शरीरात आग भडकली होती. त्याचं हत्यार अजूनही माPया हातात होतं. माPया स्पर्शाने ते आता लोखंडासारखं कडक बनलं होतं. त्याने माझा हात बाजूला केला आणि तो माPया मांड्यांमध्ये आला. माझे दोन्ही पाय गुडघ्यात दुमडून त्याने वर केले. माझं हृदय धडधडू लागलं. सर्वांग थरथरू लागलं. त्याने खाली वाकून माPया योनीवर ओठ टेकवले आणि चुंबन घेवू लागला. आता मात्र माPया तोंडून हUूच चित्कार बाहेर पडला होता. तरीही मी डेाUे उघडले नाहीत. माPया योनीत आता अशी काही खाज सुटायला लागली होती की मघाशी हातात धरलेलं त्याचं हत्यार खसकन आपल्या योनीत खुपसून घ्यावं असं मला वाटू लागलं होतं. त्याची जीभ माPया योनीवर सरसर फिरत होती. मध्येच तो बोटांनी योनीच्या पाकÈया ताणून आत जीभ घुसवीत होता. योनी जिभेने चाटत होता. माPया शरीरात वासनेचा आगडोंब उसUला होता. मी माPया मांड्या आणखी फाकवल्या. तो वेगाने माझी योनी चाटत होता. काही वेUाने तो उठला. माPया ओठांचं त्याने चुंबन घेतलं. माPया गालावरून हात फिरवत तो म्हणाला, 'ए वहिनी... किती वेU झोपेचं सोंग घेणार आहेस... तू जागी आहेस हे केव्हाच ओUखलंय मी... तुला माPयाकडून संभोगसुख हवंय ना... मग उघड ना डोUे... माPयाप्रमाणे मनसोक्त सुख लुटून घे...' आता माझा नाईलाज होता. मी डोUे उघडले आणि त्याच्याकडे पाहून हसले. माझा चेहरा वासनेने लाल झाला होता. मी धुंदावले होते. अर्जुन बनियान आणि हाफ प@न्टीवरच होता. मी डोUे उघडताच त्याने बनियान काढली. च·ी काढली. अंडरप@न्टही काढली आणि माझे डोUेच चमकले. त्याचं वीतभर लांबीचं जाडजूड हत्यार टणाटण उड्या मारत होतं. त्याची लांबी आणि जाडी पाहून माPया अंगावर काटा उभा राहिला. मनातून मी एकदम खुश झाले होते. लांबड्या हत्याराची इच्छा आज पूर्ण होणार होती. त्याचं वीतभर लांबीचं हत्यार योनीत घालून घेण्याची मला ओढ लागली होती. मी आता पुरती चेकाUले होते. लाज-लज्जा पUून गेली होती. मी कामातुरपणे म्हणाले, 'अर्जुनराव... आता रहावत नाही हो... तुमचं घाला ना माPया योनीत... माPया योनीची खाज मिटवा ना...' मी असं म्हणताच तो माPया मांड्यांमध्ये आला. त्याने माझे पाय उचलून त्याच्या खांद्यावर घेतले. तो तसाच पुढे झाला. त्याचं हत्यार माPया योनीवर घासू लागलं. मी ते हत्यार पकडून माPया योनीच्या भोकावर ठेवलं. माझे स्तन दाबत त्याने कचकन कचका मारला. त्याचा निम्मा दांडा आत शिरला. एवढं मोठं हत्यार योनीत शिरल्याने मी जरा विव्हUले. पण त्या घषर्णात अवर्णनिय सुख होतं. मग तो कचाकच कचके मारायला लागला... त्याचं लांबडं हत्यार सहजपणे माPया योनीत आतबाहेर होवू लागलं होतं. त्याचे जबरदस्त दणके माPया मांड्यांमध्ये बसत होते. माझे पाय त्याच्या खांद्यावर असल्याने मला हालचाल करता येत नव्हती. तरीही मी नितंब, कंबर हलवून त्याचं पूर्ण हत्यार योनीत सामावून घेण्याचा प्रयत्न करीत होते. माPया ओलसर चिकट झालेल्या योनीत त्याचं हत्यार भराभर आतबाहेर होताना मला स्वर्गसुख मिUत होतं. त्याने माझे पाय खांद्यावरून खाली घेतले आणि एका हाताने स्तन दाबत, दुसर्या हाताने कंबर धरून कचके मारू लागला. 'रस्स... सी... ई... आहं... अर्जुनराव... वा... किती छान करता हो तुम्ही... तुमचं हत्यार भारी आवडलं मला... खूप मस्त वाटतंय... अजून जोरात करा ना... आहं... उफ... एकदम जोरात घुसडा आत... जोरात ठोका...' मी चेकाUलेल्या स्वरात म्हणाले. अर्जुनचा वेग वाढला. मी डोUे मिटून त्याचे दणके झेलत होते. पुरूषाचं भल मोठं हत्यार योनीत घालून घेण्यात काय मजा असते याचा अनुभव मी घेत होते. बराच वेU माझी योनी ठोकून काढल्यानंतर त्याने गरमागरम वीर्याची पिचकारी माPया योनीत सोडली होती. मी अतिव सुखाने त्याला घट्ट मिठी मारली होती. त्यानेही माPयावर येत मला घट्ट आलिंगन दिलं होतं. थोड्या वेUाने तो कपडे घालून निघून गेला. त्यानंतर नेहमी आमचे संबंध घडू लागले. नवर्यापेक्षा अर्जुन बरोबर संभोग करण्यात मला खूप मजा येत होती. रांगड्या अर्जुनाच्या मिठीत मी स्वर्गसुख लुटत होते.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL