सेक्सी स्वप्नामुUे आपण कधी कधी अµााकृत्रीम अशा कल्पनांमधे रंगून जातो की ज्या गोष्टी कधी पूर्ण होणेच मुµकील असते. डोक्यामध्ये निर्माण होणार्या सेक्स संबधी कल्पना यामुUे सेक्सी स्वप्नं पडतात. जेव्हा आपण गाढ झोपेत असतो त्यावेUी अµाी मजेदार स्वप्नं पडतात. आपण वास्तवीक जीवनामधे घडणार्या सत्त्यापेक्षा स्वप्नामध्येच अधिक उत्तेजीत होत असतो. काही मानसोपचार तज्ञांचे मत असे आहे की ज्या गोष्टी आपण वास्तवीक जीवनामध्ये करु µाकत नाही नेमक्या त्याच गोष्टी आपण स्वप्नामधे करत असतो. पण सर्वांचे असे मत आहे की झोपे मध्ये पडणार्या स्वप्नामध्ये काही तरी गुढ अर्थ लपलेला असतो.काही तरी रहस्य असते. अमेरीकेमधील जैनिस हिलर म्हणतात उत्तेजक स्वप्ने फक्त सेक्ससीच संबधीत नसतात. तर कधी कधी त्याचा संबध व्यक्तीच्या जीवनाµाी सुध्दा असतो उदा. µाारीरीक कमजोरी, दुर्भाग्य, गैरसमज इ. जर आपण कुणा बद्दल सारखा विचार करीत असाल आणि त्याच्या बद्दल स्वप्न पहात असाल तर त्याला तुम्ही कल्पना समजाल? बिल्कुल नाही तर आपल्या डोक्यातील प्रत्येक तार फक्त तिच्या विषयीच विचार करत असते. जरी आपण उत्तेजक होत नसलो तरी तिच्या उत्तेजक स्वप्नामुUे ते µाक्य असते. आपल्या स्वप्ना बद्दल विचार करण्याची गरज पडते आणि विचार करुन त्याचा योग्य अर्थ लावणे जरुरीचे असते. खरी गोष्ट तर ही आहे की आपण आपल्या चांगल्या आणि वाईट स्वप्नांचा बरोबर अर्थ ओUखून आपल्या वास्तवीक जीवनाला सुखी बनवू µाकता. आपल्या नात्यामध्ये गोडी निर्माण करु µाकता. फक्त गरज आहे स्वप्नांचे विµलेषण करण्याची. .... आता आपण काही स्वप्नांचा या ठीकाणी विचार करु .... कुठल्या तरी प्रिसध्द स्त्री बरोबर आपण बिछाण्यात आहात... स्वप्न संकेत- जर आपण कोणाµाी प्रेम करीत आहात आणि त्याचबरोबर कुठल्या तरी लोक प्रिय अभिनेत्री बरोबर प्रेमात रंगणारे स्वप्नं पहात असाल, तिच्या बरोबर रात्र रंगीन करीत असाल तर याचा अर्थ असेल की आपण आपल्या प्रेयसी बरोबर µाारीरिक संबंध करत आहात असे आपणाला वाटेल. सेक्स तज्ञ जेन हा@क्सली म्हणते की 'आपल्याला अधिक कामेच्छा स्वप्नातील सुंदरी बरोबर कामk्रÀीडा करण्या पासून मिUते.' जर आपण एकटे आहात आणि आपल्या मनपंसत अभिनेत्रीच्या स्वप्नामुUे उत्तेजीत झाले असाल आणि जागे झाला तर हे स्वप्न तुमची मनोकामना पूर्ण करणारे असते. प्रेमी आणि पे्रमीका यांच्यामधील सेक्स संबध मजबूत होण्याची µाक्यता अधिक असते आणि आपल्या स्वप्नात आलेली लोकप्रिय स्त्री या गोष्टीची प्रतीक असते की तीच्या सारखेच आपल्या प्रेयसीला µाोधत आहोत. स्वप्नामधे आपण पाहीलेल्या अभिनेत्रीमुUे आपण आपल्या प्रेयसीला तीची हेयर स्टाईल सुध्दा बदलायला लावतो. तसेच तिच्यासारखेच मेकअप करायला भाग पाडतो तिच्या सारखाच पोµााख परिधान करायला लावतो. जर आपल्या स्वप्नात मादक सुंदरी आली असेल तर तिच्या सारखेच साैंदर्य तुम्ही तुमच्या प्रेयसीत µाोधत असता. परंतु स्वप्नात जर तुम्ही µाारीरीक आणि भावनात्मक तृप्त होत असाल तर स्वप्नात आलेली सुंदरी किंवा अभिनेत्री आपल्या पे्रयसीचे प्रितक असते. प्रिसध्द अमेरिकन सेक्सतज्ञ डा@.गिलियन हा@लोवे म्हणतात सेलिब्रीटी सेक्स (कुठल्या प्रिसध्द व्यक्ती बरोबर केलेला संभोग) चे स्वप्न आपल्या अतंकर्णात असलेल्या प्रितमेµाी निगडीत असते. स्वप्न सारांµा -जर आपण स्वप्नात आलेल्या सुंदीमुUे उत्तेजीत झाला असाल याचा अर्थ जीवनामध्ये रस नाही. अµाा परिस्थतीत आपण आपल्या पे्रयसीबरोबर µाारीरीक संबध करताना नवीन नवीन आसनांचा वापर केला पाहीजे आणि संभोग पध्दतीमधे बदल केला पाहीजे. जर आपण एकटे असाल तर याचा अर्थ असा आहे आपण आपल्या प्रेयसीचा µाोध सुरू करा किंवा कुठल्या तरी पार्टीत जाऊन मजा लुटली पाहीजे. आपल्या बा@स बरोबर µाारीरीक संबध करणे स्वप्न संकेत -आपण ज्या पुरूष किंवा महिलेच्या नियंत्रणाखाली काम करीत असाल तिच्या बरोबर सेक्स स्वप्न सौभाग्याचे प्रितक आहे. डा@. हा@लोवे म्हणतात की अµाा स्वप्नांचा संबध आपल्या कामाµाी असतो स्वप्न बघणारी व्यक्ती नेहमी पुढे पुढे जाण्याचाच विचार करीत असते याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या कामावर एकनिष्ठ आहात किंवा आपल्या कामाच्या ठिकाणी आपण गरजेपेक्षा ज्यास्त वेU थांबत आहात. परंतु जर अµाी स्वप्ने रोजच पडत असतील तर समजावे बा@स आपल्या पाठी लागला आहे किंवा आपण बा@सच्या पाठीµाी लागलो आहोत. स्वप्न सारांµा - जर स्वप्नामध्ये बा@सच्या बरोबर µाारीरीक संबध करीत असाल तर याचा अर्थ सरU आपल्या बिछाण्यामधील नियंत्रण आणि µाक्तीµाी आहे. सेक्स तज्ञ हा@स्कसली म्हणतात की या स्वप्नामुUे आपल्याला मर्यादांचे उल्लंघन करण्याची चेंतावणी सुध्दा मिUते. त्या बरोबर स्वनामध्ये भविष्यात प्रेमाची चोरी पकडण्याचे संकेत सुध्दा मिUतात तसेच अनैतिक संबध ठेवण्याची सुचना मिUते. जर आपण खरोखरच आपल्या बा@सवर प्रेम करीत असाल तर याचा जरुर विचार करा की आपण बा@सच्या कुठल्या गोष्टीवर फीदा आहात. लोकाना प्रभावीत करणारा बा@सचा स्वभाव, त्याची कामुकता, किंवा लोकांच्यामध्ये मिसUण्याचा स्वभाव आता या वागण्याचा विचार करा आणि तसेच आपल्या जोडीदाराµाी वागा. जर आपण एकटे अहात तर या गुणांन्ाी संपन्न जीवन साथीचा µाोध करा. त्याच बरोबर असे स्वप्न आपला बा@स आपल्याकडे आकर्षीत होत आहे याचे प्रितक आहे. जर स्वप्नामधे आपण व आपला बा@समध्ये µाारीरीक आकषर्ण नसेल तर याचा अर्थ आपण समाधानी वैवाहीक जीवण जगत आहात मग आपण आपल्या कामाबरोबरच µाारीरीक सुखा कडेही लक्ष kोंÀद्रीत करावे. कुठल्या तरी अनोUखी व्यक्तीµाी संभोग करणे स्वप्न संकेत - कुठल्या तरी सकाUी आपण एका अनोUखी बरोबर संभोग करीत असाल आणि उठल्यानंतर आपण आपल्याला खूप ताजे तवाणे समजत असाल. स्वप्नांची आठवण अजून तµाीच राहील. डा@. हा@लोवच्या मतानुसार स्वप्नामधे कुठल्या तरी अनोUखी बरोबर µाारीरीक संबध करणे म्हणजे त्याच्या सारख्याच जोडीदाराचा µाोध घेण्याचा संकेत आहे. ती म्हणते की स्त्रीयांना तर हे स्वप्न अधिक फायदेµाीर आहे. त्या समजून जातात की त्या कोणाबरोबर आहेत व कुठल्या प्रकारची कामk्रÀीडा चालू आहे. दुसरी एक गोष्ट म्हणजे एका अनोUखी व्यक्ती बरोबर संभोग करीत असतांना आपण निरोध किंवा अन्य गर्भनिरोधक औषधाची मदत घेता आहात. परंतु स्वप्नामुUे गर्भ निरोधका िµावाय आपण संभोगाचा आनंद उपभोगता. अµाी स्वप्ने आपल्याला तेव्हा पडतात जेव्हा आपण एकटे असता आणि सेक्सचा कमीपणा वाटतो आहे किंवा आपण आपल्या प्रेमीका किंवा प्रेमी पासून संतुष्ट नाही. स्वप्न सारांµा – आपल्या मधील काही लोक असे आहेत की त्यांच जीवनच इतक धावपUीच आहे की कुणाबरोबर जवUीक वाढविण्यास किंवा दिलेले वचन पाUण्यास वेUच नसतो आणि ते µाारीरीक सुखाची अपेक्षा करतात. अµाा स्वप्नांचा अर्थ होतो की सेक्स सुखासाठी आपण आपल्या जीवनाकडे लक्ष दिले पाहीजे. व प्रयत्न सुध्दा केला पाहीजे. मुंबईच्या एका विद्यार्थ्याचे म्हणने आहे की मी नेहमी स्वप्नामध्ये सेक्स सुख उपभोगतो. परंतु माPया प्रेयसीचा चेहरा दिसत नाही. परंतु या गोष्टीमुUे काय फरक पडतो मला आनंद तर मिUतोच. खरं पाहील तर स्वप्नामधे अनोUखी बरोबर µारीर संबध करणे म्हणजे आपल्याला संभोगाची गरज आहे याचे प्रितक आहे. जर आपण एकटे असाल तर आपल्या बाथरुम मधे सुगंधीत अगरबत्ती , मेनबत्ती जाUून स्वप्नातील क्षणांना आणखी अधिक वेU जीवंत ठेवून आपल्या µारीराची मागणी पूर्ण करु µाकता. सामुहिक सेक्स संबध करणे स्वप्न संकेत- या स्वप्नाचा सरU अर्थ असा आहे आपल्यासाठी भावनेपेक्षा अधिक µाारीरीक सुख महत्वाचे आहे. डा@. हेलोवे च्या मतानुसार जर आपण पूर्णपणे उत्तेजीत झाला असाल तर ही आपली कामुक कल्पना आणि इच्छा यांच्याµाी संबधीत आहे. याच्या पासून आपल्याला अµाी सुचना मिUते की आपण वास्तवीक जीवनात चांगले सेक्स सुख मिUवत नाही. आणि जर स्वप्नामधे पूर्ण समाधानी वाटणे याचा अर्थ आपल्याला लवकरच सामुहिक सेक्स मध्ये आपल्याला संधी मिUणार आहे. मग ते आपल्या नोकरीच्या ठीकाणचा समुह असेल कींवा व्यायामµााUेतील समुह असेल. स्वप्न सारांµा- आपण विवाहीत आहात किंवा एकटे आहात यामुUे काहीच फरक पडत नाही. जेव्हा आपल्या µारीराला बदलाची आवµाकता असेल तर कुठल्या तरी समुह आणि क्लब मध्ये संपर्क साधला पाहीजे. आपल्या स्वप्नांची पूर्तता करा आणि काही तरी असे करा कि आपल्याला आनंद मिUेल निरोधचा वापर करु नका पूर्ण µारीराच्या स्पµाार्चा आनंद घ्या. २८ वर्षाच्या एका लेखकाचे म्हणने आहे की स्वप्नामधे माPया µारीराचा रोम - रोम स्पµार् सुख उपभोगत होता हा फार आनंदाचा क्षण होता. वास्तविक जिवनामध्ये माझी कोणी प्रेमिका नव्हती. परंतु स्वप्नामध्ये माPया एका मित्राची पत्नी मित्राच्या बरोबर एक रात्र उपभोगायला मीUाली. जर आपण अतिकामुकता आणि अंगप्रदµार्न च्या आदिन आहात तर कुठल्या तरी सेक्सी व्हीडीओ फिल्मची मदत घ्या. समलैंगिक µाारीरीक संबध ठेवणे. स्वप्न संकेत- जर स्वप्नामध्ये कोणी पुरूष पुरूषाबरोबर किंवा कोणी स्त्री स्त्री बरोबर आपल्याला लैंगिक संबध करीत आहे तर याचा अर्थ असा नाही की तुमची समलिंगी भावना प्रबU होत चालली आहे. डा@. हा@क्सली च्या मतानुसार ही एक स्वाभावीक बाब आहे याचा अर्थ असा आहे की आपण आपल्या जोडीदारकडून समाधानी नाही. जर रोज अµया स्वप्नांची पुनरावृत्ती होत असेल आणि आपल्याला वाटत असेल की आपण कुठल्या तरी समलिंगीकडे आकर्षीत होत आहोत तर आपल्या भावना स्पष्ट करा.लक्षात घ्या की पुरूष कठोर प्रवृत्तीचे असतात. तर स्त्री कोमल प्रवृत्तीची असते. या स्वप्नांचा अर्थ असा होतो की आपल्या जरीवनामध्ये सेक्सचा अभाव आहे. स्वप्न सारांµा - तुम्ही आपल्या जोडीदाराला स्पष्ट सांगायला हवे की कुठे स्पµार् केल्यांने आपल्याला अधिक आनंद मिUतो आहे. जर रोज रोज अµया स्वप्नांची पुनरावृत्ती होत असेल तर कुठल्यातरी मानोसपचार तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. समलैंगिक सेक्स ची स्वप्ने आपल्यामधे बदल घडवून आणण्याचे सुचक सुध्दा आहेत. जर पुरूष आहात तर आपल्या जोडीदाराकडून जोरदार सेक्सची मागणी करा. पूर्व प्रेमी /प्रेमीका बरोबर µाारीरीक संबध स्वप्न संकेत- जर आपण आपल्या स्वप्नामधे पूर्व प्रेमी/प्रेमिका बरोबर संबध प्रस्थापीत करीत असाल तर हा आपला भ्रम असेल. डा@. ह@ालोवे यावर प्रकाµा टाकतांना म्हणतात की जर आपण आपल्या पूर्व प्रेमी/प्रेमीका बरोबर स्वप्नात असाल तर याचा अर्थ आपण आपल्या पूर्वीच्या दिवसाकडे परत जात आहात. पूर्वीच्या दिवसातील काही आठवणी ताज्या करत आहात. यामुUे हे संकेत मिUतात की आपण आपल्या चालू संबधामध्ये जुन्या संबधाचा उपभोग करत आहात किंवा आपली भानगड उघड होण्याची µाक्यता आहे. जर स्वप्नामधे आपल्यावर पूर्व प्रेमी/प्रेमीका चे नियंत्रण असेल तर हे या गोष्टीचा संकेत आहे की चालू जीवनामधे हे आपल्याला प्रभावीत करु µाकतात. जर काही कारणांनी आपल्या पूर्व प्रेमी किंवा प्रेमीकेचा प्रेम प्रकरणाचा दुखदायक अंत झालेला असेल तर असे स्वप्न आपल्याला सूचना देते की आपण भावनेला जास्त प्रधान्य देवू नका कारण आपले येणारे जीवन हे बरबाद होणार आहे. जर आपण एकटे आहात तर असे होवू µाकते की स्वप्नाच मूU कारण इर्ष्या आहे कारण आपला पूर्व प्रेमी /प्रेमीका खूप तरक्की करत आहे आणि ही ईर्ष्या दूर करण्यासाठी आपण जर बरोबर असाल तर कीती बरे होईल. स्वप्न सारांµा - हा@क्सली सल्ला देते की जर आपण आपल्या पूर्व प्रेमी /प्रेमीका बरोबर संभोग करीत असाल तर स्वप्नामधील µोवटचे दृष्य आपल्या ईच्छेनुसार बदलू µाकते. जर स्वप्नामधे आपल्याला त्रास होत असेल त्याला आनंदात बदलू µाकता. जागे झाल्या नंतर त्याच्यावर विचार करुन त्याच्यापासून पिच्छा सोडवू µाकता. या स्वप्नामुUे हे सिध्द होते की संभोगाच्या पध्दतीमध्ये बदल घडवून आणला पाहीजे. विपरीत लिंगी मित्रा बरोबर µाारीरीक संबध प्रस्थापीत करणे स्वप्न संकेत – जर आपण आपल्या विपरीत लिंगी मित्राबरोबर रात्र रंगीन करत असाल तर या अगोदर आपण हा विचार करुन आनंदित व्हाल की लवकरच मीलन होणार आहे. आपल्याला हा विचार करण्याची गरज आहे की आपल्या आपसातील नात्यामधे काही तरी गडबड आहे . हा@क्सली म्हणते की जर आपला विपरीत लिंगी मित्र आपल्या जवU नाही तर हे स्वप्न लवकरच मिलनाची आµाा निर्माण करते. जर आपण सेक्स सुखापासून वंचित असाल तर हे स्वप्न संकेत देते की आपण आपली दोस्ती सेक्स मध्ये बदलायला आतुर आहात. स्वप्न सारांµा - हा@क्सली म्हणते की अµाी स्वप्ने जर रोज पडत असतील तर याचा सरU अर्थ आहे की असे संबध अस्तीत्वात आणायला हवेत. जर तुम्ही जुणे मित्र असाल तर संभव आहे की आपल्या दोघांमध्ये अµया भावना दडलेल्या आहेत. कधी जास्त कंटाU आला असेल तर अµाी स्वप्ने पडतात. सार्वजनिक ठिकाणी सेक्स करणे स्वप्न संकेत - डा@. हा@लोवे म्हणते की सार्वजनिक ठिकाणी स्वप्नामध्ये संभोग करण्याचा अर्थ असा होतो की आपल्या स्वतःच्या जीवनाचे प्रदµार्न होत आहे. जर आपण कोणापुढे प्रेम प्रस्ताव ठेवलेला आहे आणि आपल्याला आतापर्यंत कोणतंच उत्तर आलेलं नाही तर या स्वप्नापासून हा संकेत मिUतो की ती आपल्या उत्तरासाठी आतुर आहे आणि तिचा सुध्दा मनात विचार चालू आहे. जर आपण विवाहीत असाल तर किंवा आपलं प्रेम प्रकरण चालू असेल तर या स्वप्नांपासून संकेत मिUतो की आपण जितकं देत आहात तेवढेच आपल्याला मिUते आहे. अµया तर्हेची स्वप्ने मनातील गोष्ट खोलण्यासाठी पडतात. या स्वप्नामुUे असी सुचना मीUते की आपले सेक्सुअल जीवन नीरस होत चालली आहे आणि आपल्याला कामसुत्रांतील नवीन सुत्रांचा उपयोग केला पाहीजे. स्वप्न सारांµा - या सारख्या स्वप्नामुUे आपल्याला वाटते की संभोगाच्या वेUी आपल्या जोडीदाराला आपल्यापेक्षा जास्त आनंद मिUतो आहे. या स्वप्नामुUे हे सुध्दा सिध्द होते की आपण केवU एकाच एका संभोग आसानाचा वापर करत आहात जे आता कंटाUवाणे वाटते आहे. हा एक गोष्ट ...ही स्वप्ने जर रोज पडत असतील तर वेµयेकडे जाताना पकडण्याची µाक्यता असते. ‡‡‡


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL