माणसांचा मूड बदलत असतो. काही वेUा क्षणात उत्तेजित व्हायला होते तेव्हा कसेही पण झटपट सेक्स हवा असतो. काही वेUा मात्र सावकाश आणि बराच वेU चालणारी िk्रÀया असतांना संवेदना सतत मिUाव्या वाटतात. सद्या थंडीचे दिवस असून सावकाश केलेला प्रणय आपणास हवी तेव्हढी उब देईल. पुढे असे काही सहज तर काही धडपडण्याचे पाच प्रकार देत आहोत. १) सोपÌयावरची कसरत ः अगदी सहज जमणारी सुरवातीची पद्धत आहे. यात महिलेने पुुरुषाला सोपÌयाच्या हात ठेवायच्या जागेवर बसवायचे. तो आरामात बसल्यावर त्याच्याकडे तोंड करू मांडीवर बसायचे. त्याच्या पाठीमागील सोपÌयाच्या भागावर पाय ठेवायचे. मिठी मारीत स्विकार करायला हUूहUू पुढेमागे डोलायचे. कृती करतांना त्याच्या डोÈयात पहायचे. या पद्धतीने दोघांमध्ये जादूमय प्रेमभावना उत्पन्न होते. २) मधुर आहार ः आपण घरचे जेवण नेहमीच घेतो पण याचा खास कार्यk्रÀम ठेवावा. दोघांनाही अत्यंत आवडतात असे पदार्थ बनवून मेणबत्तीच्या प्रकाशात त्याचा आस्वाद घ्यावा. खानपान झाल्यावर टेबलाच्या कडेवर आपण बसावे. पाय पसरून पायाच्या खालील भागापासून मांड्यापर्यंतत चा@कलेट सिरप पसरवावा. आपल्या पाठीवर पडावे आणि त्याला पायावर पसरवलेले सिरप चाटायला द्यावे. मांड्यावर चाटणे संपत असतांना छोटी मधुर गोUी प्रेमांकुरावर चघUण्यास ठेवावी. मधे घुसवू नये कारण त्याने इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. त्याभोवती जिभ फिरवीत चाटायला लावायची. त्याचे चाटणे आटोपल्यावर आपणही तशीच कृती त्याच्यावर करावी कारण पुरुषांना हे फार आवडते. ३) अंधारातील धमाल दरवाजा चांगला बंद करावा ज्याने बाहेरून प्रकाशाची तिरीप आत येणार नाही. घरातील सर्व लाईट घालवून गर्द अंधार निर्माण करावा. थंडीचे दिवस आणि संथ िk्रÀया होत असल्याने अंगावर ब्लँकेट घेऊन बिछान्यावर पडावे. तो हUूच आपल्या ब्लँकेटमधे पाठीमागून येईल. आपली पाठ त्याच्याकडे असल्या स्थितीत चिकटावे. आपले नितंब त्याच्यावर दाबल्यावर दोघांनाही उत्तेजना येऊ लागेल. त्याला चांगली उत्तेजना येण्यास थोडा वेU थांबायला लागले तरी हरकत नाही. तो त्याच स्थितीत मागे असला तरी पुढील छिद्रात प्रवेश करतो. त्याचे पाय आपल्या नितंबावरून लपेटले जातील. यावUी आपण बेडऐवजी सोपÌयावर जरी असाल तरी खाली पडण्याची भिती नाही कारण त्याची घट्ट मिठी असेल.. जवUकीचा आनंद घ्या. आपले पाय सरUरेषेत लांबवून एकमेकांवर दाबले तर घर्षणाचा जोर वाढेल. आपणास जरूरी वाटली तर प्रेमांकुर घाशीत रहावा. सावकाश िk्रÀया होतील पण धमाल फार मिUेल. ४) बिछान्यामधे बंदिस्त आपल्या पायापासून डोक्यावरपर्यंत पांघरुण घ्या ज्याने आपण किल्ल्यामधे बंदिस्त वाटेल. त्याला पाठीवर झोपायला लावतांना मनगटे पकडून दोन्ही हात डोक्यांवर न्यायला लावा. आपण त्याच्या अंगावर सरU जायचे पण पायांमध्ये एक पाय घ्यायचा स्विकार करून घासाघीशी कराल तेव्हा त्याच्या कंबरे खालच्या हाडावर आपले प्रेमांकुर घासले जाईल. यामधे हालचाली मर्यादीत असल्याने संथपणा असतांना काU लांबेल यात एकमेकांची चुंबने घेणे अवघड आहे पण गंमतीदार वार्तालाप करीत मनोरंजन वाढवू शकता. ५) घट्ट मिठी यामध्ये आपल्या हाताप्रमाणे पायांचाही उपयोग करायचा. तो अंगावर आल्यावर त्याच्या मानेभोवती हात लपटावेत. आपला एक पाय त्याच्या नितंबाभोवती आणि दुसरा त्याच्या पायांमध्ये ठेवावा. आपण फारच जवU आल्यावर घर्षणासाठी जागेवरच इकडून तिकडे डोलावे. हालचालीस मर्यादा असली तरी पायाने दाबून त्याला आणखी आत सरकवावे. त्याने हालचाल केल्यास पार्श्वभाग पकडून हालचालीस मदत करावी यात िk्रÀया संथ असतील पण याचासाठी आणि बराच वेU कामिk्रÀडा करण्यास पद्धत निवडली आहे. वेगवान कामिk्रÀडा नेहमीच होत असतात.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL