पती जर नपुंसक असेल तर स्त्रीने कृत्रीम लिंगाचा उपयोग करणे योग्य आहे. असे लैंगिक µाास्त्रज्ञांचे मत आहे. यािµावाय जी स्त्री अती कामुकतेची िµाकार आहे आपल्या पतीपासून समाधानी होत नाही. ती सुध्दा आपली मर्यादा आणि लाज सुरक्षीत राखण्यासाठी कृत्रीrम लिंगाद्वारे आपली लैंगीक भूक भागवू µाकते.... स्त्रीच्या कामुकतेवर हजारो पुस्तके लिहीली गेली आहेत. अनेक सेक्स विµोषज्ञ स्त्रीच्या कामुकते संबधी नवीन नवीन लिहीतात. परंतु अजुन सुध्दा ते सिध्द करु µाकलेले नाहीत की स्त्रीची कामुकतेची मर्यादा कीती आहे व आपण स्त्रीच्या कामुकतेला पूर्णपणे समजलो आहोत. स्त्री आपला रंग, रुप, स्वभाव आणि कामुकता याद्वारे पुरूषांना गरम करते. खासकरुन स्त्रीची कामुकता केव्हा समोर येईल? याबाबतीत काही सांगू µाकत नाही. कामुकतेबाबत स्त्री पुरूषापेक्षां अधिक कामुक असते व संभोग करते वेUी रतिk्रÀीडेचा वेU वाढविण्याचा प्रयत्न करते. पुरूष कीती जरी लवकर उत्तेजीत होत असला तरी रतीk्रÀीडा करण्याची पुरूषाची एक सिमा आहे कारण स्त्रीसारखा तो अतंर्गत सुख प्रप्ती करु µाकत नाही. प्रत्येक वेUी संभोगासाठी तयार असणार्या स्त्रीला कुठलाही पुरूष संतुष्ट करु µाकत नाही आणि एकावेUी अनेक स्त्रीयांना सुध्दा तो समाधानी करु µाकत नाही. स्त्री मात्र एका वेUेला अनेक पुरूषांना संतुष्ट करु µाकते आणि अप्रकृतीक साधनांनी सुध्दा आपली ईच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करते. समलैंगिक संबंध, आणि हस्तमैथुन सोडून आणखी एक साधन आहे ते म्हणजे कृतीरीम लिंग. या द्वारे स्त्री कुठल्याही पुरूषािµावाय आपली वासना µाांत करु µाकते. आतापर्यंत कृत्रीrम लिंगाचा वापर पाµचात्य देµाामधे केला जात होता. आपण फक्त त्याच्या बद्दल ऐकत होतो किंवा ब्लू फिल्म मध्ये त्याचा वापर झालेला पहात होतो. परंतु आता भारतीय बाजारपेठेत सुध्दा हे कृत्रीम लिंग पहायला मिUत होते. या कृत्रीrम लिंगाचा प्रचार सुध्दा वेगÈया प्रकारे केला जातो. पात्रिकामधे त्याचा उपयोग छापून, मालीµा करण्याच्या यंत्राच्या स्वरूपात त्याचा प्र्रचार केला जातो. याचा उपयोग करणार्या स्त्रीयांवर त्याचा कीती परिणाम होतो याचा अंदाज तिने कृत्रीrम लिंग पाहिल्यावर तिची प्रितk्रÀीया काय होते यावरुन येतो. कृतीरीम लिंग आज भारतीय समाजात भलेही एक नवीन उत्पादन आहे. परंतु आमच्या वात्स्यायन आणि पंडीत कोकाचार्य अµाा विद्वानांनी कामµाास्त्रामध्ये कृत्रीrम लिंगाचा उल्लेख µांभरवर्षापूर्वीच केलेला आहे. त्यांनी कृत्रीrम लिंगाची निर्मीती आणि उपयोग यावर प्रकाµा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. नपुंसक पती असेल तर स्त्रीसाठी कृत्रीrम लिंगाचा उपयोग उचीत आहे. असे µाास्त्रज्ञांचे मत आहे. या िµावाय जी स्त्री कामुकतेची िµाकार आहे आणि आपल्या पतीपासून संतुष्ट नाही ती सुध्दा आपली लाज सुरक्षीत ठेवण्यासाठी कृत्रीrम लिंगाचा वापर करते व आपली वासना पूर्ती करुन घेते. पूर्वीच्या काUी राजा महाराजा अनेक लग्न करीत असत तर एकाच वेUी ते अनेक पत्नींना समाधानी करु µाकत नसायचे त्यांची ती समस्याच असायची. आपली कामµाक्ती वाढविण्यासाठी ते बाजीकरण आणि कामवर्धक औषधे यांचा प्रयोग करीत होते. परंतु तरीसुध्दा १०पेक्षा जास्त स्त्रीयांना संतुष्ट ते करु µाकत नव्हते. त्या वेUी आपली लाज आणि मर्यादा यांचे संरक्षण करण्यासाठी राण्या आपसात कृत्रीrम लिंगाचा वापर करुन संतुष्ट होत असत. पर पुरूषाµाी संबंध ठेवण्यापेक्षा कृत्रीम लिंगाचा वापर उचीत आहे. लैंगिक विµोषज्ञांनी लिंगाचा आकार व प्रकार याबात सुध्दा सविस्तर लिहीले आहे. त्या नुसार कृतीरीम लिंगाची निर्मीती एकदम पूरूषाच्या लिंगासारखी झाली पाहीजे. रुंदी व लांबी सुध्दा वाढली पाहीजे आणि त्याची तुलना प्रण्यांच्या लिंगाबरोबर करु नये. योनिची कामुक खुजली मिटविण्यासाठी लिंगाच्या पुढच्या भागाला छिद्र असावीत. सोना चांदी किंवा हात्तीच्या दातापासून बनविलेल्या कृत्रीrम लिंगाला श्रेष्ठ मानले गेले आहे. विµोषज्ञांनी याला अनेक नावे सुध्दा दिली आहेत चूडक, जालक, संघाटी, कंचुक इ. अतिकामुक स्त्रीने चूडक आणि जालक चा उपयोग करावा. आजकाल कृत्रीम लिंगाच्या निर्मीतीसाठी रबर आणि फायबर व अन्य कृत्रीम पदार्थाच्या मिश्रणाचा उपयोग केला जातो. कारण उपयोग करतांना बिल्कुल पुरूषाच्या लिंगासारखे वाटले पाहीजे. µाहरामधील सुिµाक्षीत िµाकलेल्या मुलींना यांचा परिचय आहे. त्यातील काही मुली व स्त्रीया कृत्रीम लिंगाचा वापर सुध्दा करतात. त्यांची ती एक प्रकारची गरजच झाली आहे ज्यांच्या मैत्रिणी परदेµाात आहेत त्यांना कृत्रीम लिंगाविषयी सांगायलाच नको. त्यांना कृत्रीम लिंग मिUविणे अगदी सोपे काम आहे. परंतु कृत्रीम लिंग मिUविणे ही एक सर्वसामान्य स्त्रीयांची समस्याच आहे ते मिUविणे ईतके सोपे काम नाही. कारण भारतीय स्त्री याबातीत इतकी विकसीत झालेली नाही. त्यामुUे सर्वच स्त्रीयांना कृत्रीम लिंग मिUविता येत नाही. आजकाल बाजारामधे ब@टरीपासून चालणारे वेगवेगÈया प्रकारचे कृत्रीम लिंग आहेत जे अतिकामुक स्त्रीला सुध्दा संतुष्ट करण्यास सक्षम आहे. कृत्रीम लिंगाचा सर्वात जास्त फायदा हा आहे की स्त्री त्याचा उपयोग आपल्या ईच्छेनुसार करते आपल्याला वाटेल त्या प्रमाणात कृत्रीम लिंगाला आत बाहेर करते व आपल्याला वाटेल तेवढ्या प्रमाणात सुख उप्ाभोगते. मात्र कुठल्या पुरूषाबरोबर ती अस करु µाकत नाही. जोपर्यंत कृत्रीम लिंगाचा वापर केला जातोय सेक्स विµोषज्ञ त्याला कोणत्याही दृष्टीने गैर मानत नाहीत. तर उलट सेक्स व अन्य रोगापासून वाचण्यासाठी कृत्रीम लिंगाच्या वापराला ते उचीतच मानतात. स्त्रीयासुध्दा आता याचे समर्थन करु लागल्या आहेत कारण कुठल्यातरी परपुरूषाµाी संबध ठेवण्यापेक्षा कृत्रीम लिंगाचा उपयोग करुन आपली वासना पूर्ती करणे त्यांना आता योग्य वाटते आहे. स्त्रीयांना कृत्रीम लिंगच सुरक्षीत वाटते आहे. एक तर गुप्त रोगांची भिती नाही आणि अनावµयक गर्भ पण रहात नाही. कृत्रीम लिंगाचा उपयोग करण्याचा आणखी एक महत्वपूर्ण फायदा आहे तो म्हणजे सामाजीक बदनामी होत नाही. सोडून जाणार्या पूरÀषाची भीती रहात नाही. सेक्स विµोषज्ञांचे म्हणणे आहे की जेव्हा पुरूष फार काU जर स्त्रीपासून दूर रहात असेल तर स्त्रीला एक कृत्रीम लिंग त्याने आणून द्यावे. कारण त्याच्या अनुपस्थीतीत ती परपुरूषा िµावाय आपली वासना µाांत करु µाकेल. तसे पाहीलं गेले तर स्त्री पुरूषांचे झालेले संबंध कुठल्याही कृत्रीम लिंगापेक्षा श्रेष्ठच आहेत. त्याची तुलना होऊ µाकत नाही परंतु स्त्री काही कारणांने पुरूषापासून दूर आहे किंवा तिचा पती तीला संतुष्ट करु µाकत नाही तर ती विभीन्न प्रकाराच्या कृत्रीम लिंगाचा वापर करुन आपली वासना भागवू µाकते. सेक्स मµाीन नेसा प्रेका ने तीन वर्ष प्रयत्न करुन नंतर एकट्या स्त्रीची लैंगिक गरज भागविण्यासाठी एक उपकरण तयार केले आहे ज्याच नाव आहे 'अल्टीमेट सेक्स एड' हे उपकरण चालण्यासाठी३९० व्होल्ट पा@वरची अवµयकता आहे. हे स्त्रीयांना उत्तेजीत करते आणि त्याचबरोबर समाधान ही देते. या मµाीनबरोबर सात इंच लांब कृतीरीम लिंग जोडलेले आहे. नेसा प्रेका चे म्हणने आहे की माPया सेक्स मµाीनला असं कृत्रीम लिंग लावलेले आहे की जे प्रती मिनीट १८० वेUा आत बाहेर होते आहे. जगामधील कुठलाच पुरूष या वेगाने आत बाहेर करु µाकत नाही ज्यादासे ज्यादा पाच सेंकद सेक्स करु µाकतो परंतु या मµाीनी पासून स्त्री जेवढ्या वेU पाहीजे तेवढ्या वेU सुख मिUवू µाकते. यामध्ये नियंत्रण प्रणाली सुध्दा आहे ज्या द्वारे स्त्री आपल्या मर्जीनुसार वेग आणि तीव्रता यांची गती कमी जास्त करु µाकते.त्याच बरोबर प्रेकांने हे सुध्दा सांगितले आहे की. त्याला त्याची ही मµाीन पµचीमी देµाात विकायला लागत आहे कारण कोणीसुध्दा स्त्री याचा उपयोग करायला तयार नाही येथील स्त्रीया ही मµाीन पहायला उत्सुक आहेत ज्या स्त्रीया माPया ग@रेजमध्ये पहायला येतात मी या मµाीनला ला@कपमधे बंद करुन ठेवले आहे . एका स्त्रीने असे म्हटले आहे की जर माPया घरात माPया जवU अµाी मµाीन असती तर मी सेक्ससाठी घराच्या बाहेर पाऊल सुध्दा ठेवले नसते. एका सर्बीयाई युवकाने ही मµाीन स्त्रीयांच्या उपयोगासाठी तयार केलेली आहे. त्याचा उपयोग पµचीमी देµाातील स्त्रीयांनी करÀन पहावा असे त्याचे स्पष्ट मत आहे कारण कोणीही सर्बीयाई स्त्रीया या सेक्स उपकरणाचा अनुभव घ्यायला तयार नाहीत. ‡‡‡


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL